Požiadavky na rozšírenie počtu členov základnej posádky letúna

Dopravný úrad  stanovuje pre prevádzku obchodnej leteckej dopravy letúnmi Filetype iconpožiadavky na rozšírenie počtu členov základnej posádky letúna takto:

 1. Členom posádky letúna (Crew Member) sa na účely určenia týchto požiadaviek rozumie člen letovej posádky (Flight Crew) a palubný sprievodca (Cabin Crew).
 2. Prevádzkovateľ môže podať Dopravnému úradu žiadosť o rozšírenie počtu členov základnej posádky letúna formou zosilnenej alebo zdvojenej posádky letúna na účel a nad rámec obmedzení stanovených v osobitnom predpise[1]. Dopravný úrad žiadosti vyhovie, ak prevádzkovateľ preukáže zabezpečenie ekvivalentnej úrovne bezpečnosti a splnenie týchto požiadaviek:
  a)      Každý člen zosilnenej posádky letúna musí mať počas odpočinku v kabíne cestujúcich k dispozícii sedadlo s nastaviteľným sklonom operadla, a to najvyššej triedy, aké letún v kabíne cestujúcich poskytuje.
  b)      V jednej skupine spojených sedadiel môže sedieť odpočívajúci člen zosilnenej posádky letúna za letu len samostatne alebo s iným odpočívajúcim členov zosilnenej posádky letúna.
  c)      Sedadlá v kabíne cestujúcich, určené odpočívajúcim členom zosilnenej posádky letúna, musia byť oddelené od ostatných radov sedadiel cestujúcich a pilotnej kabíny priehradkou alebo iným vhodným spôsobom.
  d)     Každý člen základnej posádky letúna musí byť pri zdvojenej posádke letúna vystriedaný iným členom zdvojenej posádky letúna zodpovedajúcej kvalifikácie. Zloženie zosilnenej posádky letúna musí umožňovať, aby každý jej člen mohol byť na časť doby letovej služby vystriedaný iným členom posádky letúna zodpovedajúcej kvalifikácie. Striedanie členov posádky letúna musí byť rovnomerne rozdelené.
  e)      Počas letu v prevádzke obchodnej leteckej dopravy musí byť pre člena zdvojenej posádky letúna na účel času odpočinku, ak to umožňuje konštrukcia letúna, vyhradený priestor s lôžkom, ktorý sa nachádza mimo kabíny pre cestujúcich a pilotnej kabíny. Ak konštrukcia letúna neumožňuje vyhradenie takéhoto priestoru, musia byť pre odpočinok člena zdvojenej posádky letúna minimálne zabezpečené podmienky podľa písm. a) až c).
 3. Splnenie stanovených požiadaviek musí byť preukázané v prevádzkovej príručke prevádzkovateľa.

Ing. Ján Breja
predseda Dopravného úradu

[1] ustanovenie OPS 1.1105 článku Q  Prílohy III nariadenia Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva v znení  nariadenia Komisie (ES) č. 859/2008 z 20. augusta 2008