Brexit – prevod preukazov spôsobilosti a osvedčení vydaných UK CAA

Držitelia preukazu spôsobilosti, osvedčenia pre palubných sprievodcov, osvedčenia inštruktora a/alebo examinátora, osvedčenia zdravotnej spôsobilosti a/alebo osvedčenia AME vydaného UK CAA by mali v termíne do dňa odchodu UK z EU  požiadať príslušný orgán niektorého z 27 členských štátov EU (okrem UK) o jeho prevod z  dôvodu zachovania jeho platnosti v EASA prostredí po odchode UK z EU.

Požiadavky Dopravného úradu na prevod:

1. preukazu spôsobilosti leteckého personálu vydaného UK CAA v súlade s Part-FCL

 Žiadateľ o prevod preukazu spôsobilosti leteckého personálu vydaného UK CAA v súlade s Part-FCL doručí v stanovenom termíne na Dopravný úrad:

–        vyplnenú žiadosť o transfer preukazu spôsobilosti (F049-B),

–        originál alebo notársky overenú kópiu preukazu spôsobilosti alebo kópiu preukazu spôsobilosti (žiadateľ následne poskytne Dopravnému úradu originál preukazu spôsobilosti k nahliadnutiu),

–        originál alebo notársky overenú kópiu osvedčenia zdravotnej spôsobilosti alebo kópiu osvedčenia zdravotnej spôsobilosti (žiadateľ následne poskytne Dopravnému úradu originál osvedčenia zdravotnej spôsobilosti k nahliadnutiu),

–        originál alebo notársky overenú kópiu osvedčenia rádiotelefonistu alebo kópiu osvedčenia rádiotelefonistu (žiadateľ následne poskytne Dopravnému úradu originál osvedčenia rádiotelefonistu
k nahliadnutiu),

–        originál alebo examinátorom overenú kópiu príslušných strán zápisníka letov (stranu s menom, strany so záznamom o poslednom lete a strany s celkovým náletom, strany s kvalifikáciami) alebo kópiu príslušných strán zápisníka letov (žiadateľ následne poskytne Dopravnému úradu originál zápisníka letov k nahliadnutiu),

–        aktuálnu fotografiu tváre s minimálnym rozmerom 3×3,5 cm.

Prevod preukazu spôsobilosti je spoplatnený správnym poplatkom vo výške 50 EUR (položka 91d písm. b) prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov). Správny poplatok možno uhradiť elektronickým kolkom predloženým k žiadosti alebo až na základe platobného príkazu vystaveného po doručení žiadosti.

 Dopravný úrad vydá žiadateľovi preukaz spôsobilosti leteckého personálu v súlade s Part-FCL s dátumom účinnosti najskôr dňom odchodu UK z EU.

2. osvedčenia pre palubných sprievodcov vydaného UK CAA v súlade s Part-CC

 Žiadateľ o prevod osvedčenia pre palubných sprievodcov („Cabin Crew Attestation“) vydaného UK CAA, držiteľom AOC vydaného UK CAA alebo UK CAA schválenou výcvikovou organizáciou v súlade s Part-CC doručí v stanovenom termíne na Dopravný úrad:

–        vyplnenú žiadosť o vydanie osvedčenia pre palubných sprievodcov (F070-B). Na žiadosti o vydanie osvedčenia pre palubných sprievodcov sa v prípade prevodu osvedčenia pre palubných sprievodcov nepotvrdzuje absolvovanie počiatočného výcvikového kurzu a zloženie skúšky z teoretických vedomostí po absolvovaní uvedeného výcviku v časti B tlačiva žiadosti o vydanie osvedčenia pre palubných sprievodcov (F070-B),

–        originál alebo notársky overenú kópiu osvedčenia pre palubných sprievodcov alebo kópiu osvedčenia pre palubných sprievodcov (žiadateľ následne poskytne Dopravnému úradu originál osvedčenia pre palubných sprievodcov k nahliadnutiu),

–        aktuálnu fotografiu tváre s minimálnym rozmerom 3×3,5 cm,

–        potvrdenie o vykonávaní súvisiacich oprávnení počas predchádzajúcich 60 mesiacov aspoň na jednom type lietadla (z dôvodu overenia platnosti osvedčenia pre palubných sprievodcov).

Prevod osvedčenia pre palubných sprievodcov je spoplatnený správnym poplatkom vo výške 4,50 EUR (položka 6 písm. a) prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov). Správny poplatok možno uhradiť elektronickým kolkom predloženým k žiadosti alebo až na základe platobného príkazu vystaveného po doručení žiadosti.

Dopravný úrad vydá žiadateľovi osvedčenie pre palubných sprievodcov v súlade s Part-CC s dátumom účinnosti najskôr dňom odchodu UK z EU.

3. preukazu spôsobilosti technika údržby vydaného UK CAA v súlade s Part-66

 Žiadateľ o prevod preukazu spôsobilosti technika údržby vydaného UK CAA v súlade s Part-66 doručí v stanovenom termíne na Dopravný úrad:

–        vyplnený EASA Form 19,

–        originál alebo notársky overenú kópiu preukazu spôsobilosti alebo kópiu preukazu spôsobilosti (žiadateľ následne poskytne Dopravnému úradu originál preukazu spôsobilosti k nahliadnutiu),

–        aktuálnu fotografiu tváre s minimálnym rozmerom 3×3,5 cm.

 Prevod preukazu spôsobilosti je spoplatnený správnym poplatkom vo výške 50 EUR (položka 91d písm. b) prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov). Správny poplatok možno uhradiť elektronickým kolkom predloženým k žiadosti alebo až na základe platobného príkazu vystaveného po doručení žiadosti.

Dopravný úrad vydá žiadateľovi preukaz spôsobilosti technika údržby vydaného UK CAA v súlade s Part-66 s prípadnými identickými obmedzeniami a podmienkami na ich odstránenie a s dátumom účinnosti najskôr dňom odchodu UK z EU.

 4. osvedčenia inštruktora a examinátora vydaného CAA UK

 Žiadateľ o prevod osvedčenia inštruktora (napr. FI, SFI) a/alebo examinátora (napr. FE, SFE) vydaného UK CAA doručí v stanovenom termíne na Dopravný úrad:

–        vyplnenú žiadosť o transfer preukazu spôsobilosti (F049-B),

–        originál alebo notársky overenú kópiu osvedčenia alebo kópiu osvedčenia (žiadateľ následne poskytne Dopravnému úradu originál osvedčenia k nahliadnutiu),

–        aktuálnu fotografiu tváre s minimálnym rozmerom 3×3,5 cm.

 Prevod osvedčenia inštruktora a/alebo examinátora je spoplatnený správnym poplatkom vo výške 50 EUR (položka 91d písm. b) prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov). Správny poplatok možno uhradiť elektronickým kolkom predloženým k žiadosti alebo až na základe platobného príkazu vystaveného po doručení žiadosti.

 Dopravný úrad vydá žiadateľovi osvedčenie inštruktora s  identickou platnosťou a rozsahom oprávnení a s dátumom účinnosti najskôr dňom odchodu UK z EU.

 Žiadosť o prevod osvedčenia examinátora bude Dopravným úradom posudzovaná individuálne. Žiadateľovi odporúčame pred podaním samotnej žiadosti o prevod osvedčenia examinátora kontaktovať Dopravný úrad e-mailom na adresu air.operations@nsat.sk.

 5. osvedčenia zdravotnej spôsobilosti vrátane lekárskej správy palubného sprievodcu vydaného UK CAA

 Žiadateľ o prevod osvedčenia zdravotnej spôsobilosti vrátane lekárskej správy palubného sprievodcu vydaného UK CAA doručí v stanovenom termíne na adresu Dopravný úrad, Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice:

–        žiadosť o prevod osvedčenia zdravotnej spôsobilosti a/alebo lekárskej správy palubného sprievodcu (nie je predpísaná forma žiadosti),

–        originál alebo notársky overenú kópiu osvedčenia zdravotnej spôsobilosti a/alebo lekárskej správy palubného sprievodcu alebo kópiu osvedčenia zdravotnej spôsobilosti a/alebo lekárskej správy palubného sprievodcu (žiadateľ následne poskytne Dopravnému úradu originál osvedčenia zdravotnej spôsobilosti a/alebo lekárskej správy palubného sprievodcu) k nahliadnutiu.

Prevod osvedčenia zdravotnej spôsobilosti  a/alebo lekárskej správy palubného sprievodcu nie je spoplatnený správnym poplatkom.

 Dopravný úrad vydá žiadateľovi osvedčenie zdravotnej spôsobilosti a/alebo lekársku správu palubného sprievodcu s dátumom účinnosti najskôr dňom odchodu UK z EU.

Osvedčenia zdravotnej spôsobilosti a/alebo lekárske správy palubného sprievodcu vydané príslušným orgánom 27 členských štátov EÚ (okrem UK) na základe lekárskeho vyšetrenia a hodnotenia vykonaného UK AME sa považujú za platné do konca obdobia ich platnosti (napr. osvedčenie zdravotnej spôsobilosti vydané Austro Control v Rakúsku na základe lekárskeho vyšetrenia a hodnotenia vykonaného UK AME).

 6. osvedčenia AME vydaného UK CAA

Žiadateľ o prevod osvedčenia AME vydaného UK CAA doručí v stanovenom termíne na Dopravný úrad:

–        vyplnenú žiadosť o prevod osvedčenia povereného lekára AME (F151-B),

–        originál alebo notársky overenú kópiu osvedčenia alebo kópiu osvedčenia (žiadateľ následne poskytne Dopravnému úradu originál osvedčenia k nahliadnutiu).

Prevod osvedčenia AME nie je spoplatnený správnym poplatkom.

Dopravný úrad vydá žiadateľovi osvedčenie AME s  identickou platnosťou a rozsahom oprávnení AME a s dátumom účinnosti najskôr dňom odchodu UK z EU.

  

Formuláre žiadostí

Filetype iconŽiadosť o transfer preukazu spôsobilosti (F049-B)

Filetype iconŽiadosť o vydanie osvedčenia pre palubných sprievodcov (F070-B)

Filetype iconEASA Form 19

Filetype iconŽiadosť o prevod osvedčenia povereného lekára AME (F151-B)