Základné letisko pre LPP Dobrá Niva

Zmena v užívaní stavby – k č. 21012/2021/ŠSÚ-4 zo dňa 26.11.2021

 

Link pre prihlásenie na online ústne pojednávanie dňa 29.12.2021 o 9:00 h. je:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:501d2af5703640038412695d70c36546@thread.tacv2/1639136832697?context=%7B%22Tid%22:%226b62f3c0-d5de-41a8-94c6-d45fb1cd704d%22,%22Oid%22:%22033c9d1b-08de-44a5-868a-6d43f3884eeb%22%7D