DOPRAVNÝ ÚRAD

Postup pri udeľovaní výnimky z predpisu L18 a ICAO Doc.9284 AN/905

V prípade mimoriadnej naliehavosti alebo v prípade, že iné druhy prepravy sú nevhodné a úplná zhoda s príslušnými smernicami a nariadeniami je v rozpore s verejným záujmom, môže Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“) udeliť výnimku z ustanovenia leteckého predpisu „L 18 – Letecká preprava nebezpečného nákladu“ (ďalej len „predpis L 18“) a ICAO Doc 9284 – Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ďalej len „Technické inštrukcie“) za predpokladu, že prepravca zabezpečí štandardnú úroveň bezpečnosti v preprave nebezpečného nákladu, ktorá zodpovedá úrovni bezpečnosti požadovanej týmito predpismi.

Ministerstvo udeľuje výnimku z predpisu L 18 na základe článku 3 Smernice ministerstva č. 25/2008, ktorou sa vydáva predpis L 18. Ministerstvo môže udeliť výnimku z predpisu len na základe súhlasného odborného stanoviska Dopravného úradu, v ktorom uvedie všetky dodatočné požiadavky na zaistenie požadovanej úrovne bezpečnosti prepravy nebezpečného nákladu.

Ministerstvo vydalo Usmernenie SCLVD č. 9/2010, ktorým sa upravuje postup pri udeľovaní výnimky z predpisu L 18 a ICAO Doc 9284 – Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air.

Žiadosť o udelenie výnimky zašle odosielateľ nebezpečného nákladu na adresu ministerstva:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
sekcia civilného letectva a vodnej dopravy
generálny riaditeľ
Ing. Mário Németh
Námestie slobody č. 6
810 05 Bratislava

Žiadosť s príslušnými prílohami sekcia civilného letectva a vodnej dopravy ministerstva predkladá Dopravnému úradu. Ten preverí potrebu udelenia výnimky z predpisu L 18 na prepravu nebezpečného nákladu podľa požiadaviek  Technických inštrukcií.

Výnimku z predpisu L 18 udeľuje ministerstvo len na prepravu nebezpečného nákladu, ktorý je v tabuľke 3-1 Technických inštrukcií označený ako „FORBIDDEN“ v stĺpcoch 10 až 13 a zároveň v stĺpci 7 tabuľky S-3-1 Technických inštrukcií nie je označený špeciálnou značkou A1, A2 alebo A109. Všetky ostatné schválenia požadované predpisom L 18 alebo Technickými inštrukciami na prepravu nebezpečného nákladu vydáva Dopravný úrad.

Výnimku udeľuje ministerstvo na dobu určitú, maximálne na dva mesiace.

Žiadosť o udelenie výnimky musí obsahovať:

 1. Údaje o nebezpečnom náklade a požadovanej výnimky:
  1. predmet a rozsah výnimky s presným označením ustanovenia, z ktorého sa žiada výnimka a zdôvodnenie žiadosti výnimky,
  2. návrh opatrení zaisťujúcich potrebnú úroveň bezpečnosti počas platnosti výnimky,
  3. riadny prepravný názov nákladu, klasifikácia druhu tovaru, UN kód a iné náležité
  4. označenia, ktoré sú špecifikované v technických inštrukciách, trieda nebezpečnosti, skupina znášanlivosti, navrhované balenie,
  5. prepravované množstvo,
  6.  mimoriadne požiadavky na manipuláciu a informácie o poskytnutí bezpečnostných (havarijných) pokynov, osobitne informácie, ktoré musia byť poskytnuté pohotovostným službám v prípade nehody alebo incidentu,
  7.  meno a adresa odosielateľa a príjemcu,
  8.  letisko odletu, trasu letu, letisko určenia a predpokladaný dátum realizácie prepravy,
  9.  zoznam lietadiel (typ a registračná značka) vyčlenených na realizáciu prepravy,
  10.  požadovanú časovú platnosť výnimky,
  11.  odborné stanovisko Dopravného úradu
 2. Doklad o preprave nebezpečného nákladu (Shipper´s Declaration for Dangerous Goods) v slovenskom alebo anglickom jazyku.
 3. Zoznam prepravovaného materiálu (List of cargo/Cargo manifest) v slovenskom a anglickom jazyku.
 4. Plán opatrení na zaistenie bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany počas nakladania nebezpečného nákladu do lietadla na letisku odletu.
 5. Kópie dokladov leteckého dopravcu a lietadla vydané príslušným orgánom štátu registrácie lietadla:
  1. Osvedčenie leteckého prevádzkovateľa (Air Operator Certificate – AOC) s prílohou Oprávnenie na prepravu nebezpečného nákladu (Authorisation for Carriage of Dangerous Goods), resp. iný doklad,
  2.  Osvedčenie letovej spôsobilosti (Certificate of Airworthiness),
  3.  Osvedčenie o zápise do registra lietadiel (Certificate of State Registration),
  4.  Osvedčenie hlukovej spôsobilosti (Certificate on Civil Aircraft Airworthiness for Environmetal Noise),
  5.  Doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla (Certificate of Insurance).
 6. Dokumentáciu k nákladu:
  1. Rozhodnutie o zatriedení výbušnej látky alebo predmetu do príslušnej triedy nebezpečnosti pre prepravu, vydané Vojenským technickým a skúšobným ústavom  Záhorie, resp. inými oprávnenými orgánmi,
  2.  Povolenie na označovanie UN kódom, vydané Technickým skúšobným ústavom Piešťany, resp. inými oprávnenými orgánmi.

Usmernenie Ministerstva dopravy môžete nájsťFiletype icon na tejto stránke. 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia