DOPRAVNÝ ÚRAD

Ochrana nákladu a pošty dopravovanej do EÚ z tretích krajín (ACC3)

Podľa bodu 6.8 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 185/2010 s platnosťou od 1. júla 2014 pre určenie leteckého dopravcu nákladu a pošty z letiska v tretej krajine neuvedenej v dodatku 6-F na účely transferu, tranzitu alebo vykládky na overenie opatrení bezpečnostnej ochrany na mieste požadujeme predložiť:

 1. Žiadosť leteckého dopravcu nákladu a/alebo pošty so zoznamom letísk tretích krajín, na ktorých sa uskutoční overenie na mieste spolu s časovým plánom ich overenia.
 2. Zmluvu medzi leteckým dopravcom a Dopravným úradom o výkone činností určenia za ACC3.
 3. Bezpečnostný program vypracovaný v súlade s dodatkom 6-G doplnený nariadením Komisie 859/2011
  a)       opis opatrení týkajúcich sa leteckého nákladu a pošty;
  b)       postupy akceptovania;
  c)       režim a kritériá týkajúce sa oprávneného zástupcu;
  d)       režim a kritériá týkajúce sa známeho odosielateľa;
  e)       režim a kritériá týkajúce sa známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo;
  f)        štandard detekčných a fyzických kontrol;
  g)       miesto detekčných a fyzických kontrol;
  h)       údaje o detekčných zariadeniach;
  i)         údaje o prevádzkovateľovi alebo poskytovateľovi služby;
  j)         zoznam výnimiek z bezpečnostných detekčných alebo fyzických kontrol;
  k)       zaobchádzanie s nákladom a poštou s vysokým rizikom (HRCM).
 4. Overenie bezpečnostnej ochrany EÚ sa zaznamenáva v správe o overení, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú:
  a)       „Vyhlásenie o záväzkoch – ACC3 overený z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ,“ dodatok 6-H1 (dodatok doplnený vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1116/2013 týkajúci sa objasnenia, harmonizácie a zjednodušenia určitých špecifických opatrení na bezpečnostnú ochranu letectva, dodatok 6-H1 ;
  b)       „Kontrolný zoznam pre overenie ACC3,“ dodatok 6-C3;
  c)       „Vyhlásenie o nezávislosti overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ,“ dodatok 11-A (dodatok doplnený vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1082/2012);

Pre overenie na mieste (on-site verification) letecký dopravca zabezpečí:

 • prístup k relevantnej dokumentácii iných entít a
 • vstup na letiská, do priestorov cargo handlingového agenta a/alebo iných entít.

Overenie bezpečnostnej ochrany EÚ sa zaznamená v správe, kópia ktorej sa doručí leteckému dopravcovi maximálne jeden mesiac od dátumu overenia na mieste. Štandardným jazykom správy o overení je angličtina.

Leteckému dopravcovi sa pridelí jedinečný alfanumerický identifikátor (UAI), ktorým sa identifikuje letecký dopravca a letisko v tretej krajine, v prípade ktorého bol letecký dopravca určený na prepravu nákladu a/alebo pošty do Únie. Toto určenie je platné odo dňa, keď Dopravný úrad vloží údaje o ACC3 do databázy Únie o bezpečnosti dodávateľského reťazca.

 Legislatíva:

 1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného  letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002
 2. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 185/2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva
 3. Rozhodnutie Komisie (EÚ) K(2010)774 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva
 4. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 859/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 185/2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva, pokiaľ ide o letecký náklad a leteckú poštu
 5. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1082/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 185/2010 v súvislosti s overovaním bezpečnostnej ochrany letectva v EÚ
 6. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 654/2013, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 185/2010 v súvislosti s kontrolnými zoznamami na overovanie bezpečnostnej ochrany letectva EÚ pre subjekty z tretích krajín
 7. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1116/2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 185/2010, pokiaľ ide o objasnenie, harmonizáciu a zjednodušenie určitých špecifických opatrení na bezpečnostnú ochranu letectva
 8. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 687/2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 185/2010, pokiaľ ide o objasnenie, harmonizáciu a zjednodušenie opatrení bezpečnostnej ochrany letectva, rovnocennosť bezpečnostných noriem a opatrenia bezpečnostnej ochrany leteckého nákladu a leteckej pošty

 

 

 

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia