DOPRAVNÝ ÚRAD

Letecké práce

Letecké práce sú za odplatu vykonávané letecké činnosti v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, stavebníctve, zdravotníctve, na reklamu, na fotografovanie, na prieskum a podobne. Je ich možné vykonávať len na základe povolenia vydaného Dopravným úradom. Dopravný úrad v povolení určí rozsah a podmienky na vykonávanie leteckých prác.

Všetci držitelia povolenia na vykonávanie leteckých prác musia zabezpečiť aby bol na bezpilotnom lietadle aktívny a aktualizovaný systém diaľkovej identifikácie.

Žiadateľ o PVLP s bezpilotným lietadlom si v žiadosti vyberá kategóriu prevádzky v súlade s nariadením (EÚ) 2019/947, v ktorej bude prevádzku pri leteckých prácach vykonávať.

  1. Povolenie na vykonávanie leteckých prác s bezpilotným lietadlom v „otvorenej“ kategórii prevádzky podlieha splneniu príslušných požiadaviek otvorenej kategórie v súlade s nariadením (EÚ) 2019/947, pravidlami a obmedzeniami pre túto kategóriu a jednotlivé podkategórie, ako aj požiadavky na spôsobilosť pilota na diaľku. Žiadateľ vypracuje prevádzkovú príručku a spolu s prílohami zašle žiadosť o povolenie na vykonávanie leteckých prác Dopravnému úradu.
  2. Povolenie na vykonávanie leteckých prác s bezpilotným lietadlom v „osobitnej“ kategórii prevádzky podlieha získaniu prevádzkového povolenia pre „osobitnú“ kategóriu. Až po získaní povolenia na prevádzku v „osobitnej kategórii, môže žiadateľ podať žiadosť o povolenia na vykonávanie leteckých prác s bezpilotným lietadlom.

Žiadosť o povolenie na letecké práce je možné podať cez formulár nasledovnými spôsobmi:

  • písomne v listinnej podobe (poštou alebo osobne na podateľni Dopravného úradu),
  • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Takáto žiadosť s príslušnými prílohami musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom. (Email nie je elektronickým podaním)

Filetype iconŽiadosť o vydanie povolenia na letecké práce s bezpilotným lietadlom

Filetype iconPoradenský materiál na tvorbu prevádzkovej príručky pre letecké práce v otvorenej kategórii

 

Poplatky za letecké práce sú určené v sadzobníku správnych poplatkov zákona č. 145/1995 o  správnych poplatkov

  1. prvé vydanie – 600 eur (530 eur pri elektronickom podaní)
  2. zmena a doplnenie – 60 eur (30 eur pri elektronickom podaní)

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia