DOPRAVNÝ ÚRAD

Legislatíva

  • § 2 písm. b), § 5, § 7 ods. 2, § 20, § 44, § 48 ods. 1) písm. d) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi;
  • Úprava Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 22. júla 2010, ktorou sa vydáva predpis L 2 Pravidlá lietania;
  • Úprava Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 31. januára 2008, ktorou sa vydáva predpis L 1 Spôsobilosť leteckého personálu;
  • Úprava Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 20. augusta 1997, ktorou sa vydáva predpis L 6 Prevádzka lietadiel;
  • Úprava Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo 16. októbra 1997, ktorou sa vydáva predpis L 8/A Letová spôsobilosť lietadiel;
  • § 63 a § 64 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel v platnom znení.
  • letecký predpis L 16
  • vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010.

Informácie o získaní aktuálneho znenia predpisov môžete nájsť na tejto stránke.

Spätná väzba od návštevníkov

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia