DOPRAVNÝ ÚRAD

Podmienky vykonania letov

Všeobecné podmienky vykonania letu

Všeobecné podmienky vykonania letu s bezpilotným lietadlom je nutné dodržiavať za každých okolností bez ohľadu na kategóriu prevádzky A/B.

Pred vykonaním letu je pilot na diaľku povinný dôkladne sa oboznámiť a vykonať let najmä v súlade s:

 1. Meteorologickou situáciou;
 2. Využitím vzdušného priestoru;
 3. Podmienkami prevádzky bezpilotného lietadla;
 4. Pokynmi výrobcu pre bezpečnú prevádzku bezpilotného lietadla;
 5. Obmedzeniami prevádzkovej výkonnosti, výrobnými obmedzeniami a obmedzeniami letovej spôsobilosti bezpilotného lietadla;
 6. Letovými a núdzovými postupmi určenými výrobcom bezpilotného lietadla.

Let bezpilotným lietadlom je možné vykonať iba tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť iných lietadiel, osôb a majetku na zemi a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z bezpilotného lietadla.

Pilot na diaľku je povinný počas letu neustále vizuálne pozorovať okolie, prekážky, letovú prevádzku a vyhnúť sa inej letovej prevádzke na základe princípu vidieť a vyhnúť sa.

V rámci neriadeného vzdušného priestoru (trieda G) je let možný vykonať maximálne 120 m (400 ft) nad najvyššou prekážkou v okruhu 30 m od bezpilotného lietadla.

V rámci hraníc okrsku neriadeného letiska (ATZ) možno vykonať let bezpilotným lietadlom, ak je vykonanie letu koordinované s prevádzkovateľom takéhoto letiska.

Vykonať let bezpilotným lietadlom v noci je zakázané, výnimku je možné získať na základe súhlasu Dopravného úradu po vypracovaní bezpečného postupu.

Bezpilotné lietadlo nesmie byť použité na rozprašovanie chemických látok z bezpilotného lietadla alebo na zhadzovanie predmetov z bezpilotného lietadla; to neplatí, ak ide o vykonanie leteckých prác.

************************************************************

Kategória prevádzky A

Pre vykonanie letu v kategórií prevádzky A nie je potrebný zápis bezpilotného lietadla do evidencie (registrácia lietadla), ani povolenie na lietanie s bezpilotným lietadlom (registrácia pilota na diaľku). Vykonať let v kategórií prevádzky A je možné počas dňa, s udržaním priameho vizuálneho kontaktu (VLOS) s bezpilotným lietadlom.

Ďalšie obmedzenia v závislosti od hmotnosti (triedy) lietadla – subkategórie prevádzky:

A1: s lietadlom triedy C0 (hmotnosť nižšia ako 0,25kg) a triedy C1 (hmotnosť nižšia ako 0,9kg) tak, aby neboli prelietavané zhromaždenia ľudí. V riadenom vzdušnom priestore* vo vzdialenosti väčšej ako 3,7km od referenčného bodu letiska do výšky 30m nad úrovňou zeme. Režim navádzania (follow-me mode) môže byť použitý do vzdialenosti 30m od pilota na diaľku.

A2: s lietadlom triedy C2 (hmotnosť nižšia ako 4kg) vo vzdialenosti väčšej ako 50m od nezúčastnených osôb. V riadenom vzdušnom priestore* vo vzdialenosti väčšej ako 3,7km od referenčného bodu letiska do výšky 30m nad úrovňou zeme. Tak aby neboli prelietavané husto osídlené oblasti miest, obcí, zón alebo urbanistických koncentrácií, zhromaždenia ľudí, stavby, ochranné pásma letísk alebo chránené územia.

A3: s lietadlom triedy C3 (hmotnosť nižšia ako 25kg) a triedy C4 (iba model lietadla s hmotnosťou nižšou ako 25kg) v takej vzdialenosti od nezúčastnených osôb, aby s prihliadnutím na spôsob pohonu a výkony bezpilotného lietadla neboli takéto osoby vystavené nadmernému hluku a aby v prípade mimoriadnej situácie za letu neboli bezpilotným lietadlom ohrozené, najmenej však vo vzdialenosti 50m od takýchto osôb. Tak aby neboli prelietavané husto osídlené oblasti miest, obcí, zón alebo urbanistických koncentrácií, zhromaždenia ľudí, stavby, ochranné pásma letísk alebo chránené územia. V riadenom vzdušnom priestore* vo vzdialenosti väčšej ako 5,6km od referenčného bodu letiska do výšky 30m nad úrovňou zeme.

* riadeným priestorom je CTR (Controlled Traffic Region), v SR najmä v okolí letísk Bratislava, Piešťany, Žilina, Sliač, Poprad, Prešov, Košice.

************************************************************

Kategória prevádzky B

Ak sa má let bezpilotným lietadlom vykonať iným spôsobom ako podľa podmienok kategórie prevádzky A, najmä:

 1. v noci, ak je bezpilotné lietadlo vybavené primeraným osvetlením;
 2. v riadenom vzdušnom priestore, ak je vykonanie letu bezpilotným lietadlom koordinované s príslušným stanovišťom riadenia letovej prevádzky;
 3. v inej vzdialenosti od nezúčastnených osôb ako je vzdialenosť určená na vykonanie letu bezpilotným lietadlom podľa podmienok kategórie prevádzky A alebo;
 4. bezpilotným lietadlom, ktorého maximálna vzletová hmotnosť je väčšia ako 25 kg;

jeho vykonanie podlieha súhlasu Dopravného úradu. Súhlas Dopravného úradu sa nevyžaduje od držiteľov povolenia na vykonávanie leteckých prác.

Žiadosť o súhlas a určenie podmienok predkladá prevádzkovateľ bezpilotného lietadla 30 dní pred predpokladaným termínom vykonania letu prostredníctvom formulára:

Filetype iconF390 – Žiadosť o vydanie súhlasu a určenie podmienok vykonania letu UAV v kategórií prevádzky B.

Prílohou žiadosti podľa prvej vety je aj analýza rizík, vypracovaná podľa postupu zverejneného na webovom sídle Dopravného úradu, ktorá obsahuje najmä:

 1. účel letu bezpilotným lietadlom,
 2. spôsob vykonania letu bezpilotným lietadlom,
 3. geografické charakteristiky miesta vykonania letu bezpilotným lietadlom,
 4. mieru ohrozenia majetku a zdravia osôb na zemi, ktoré môže spôsobiť vykonanie letu bezpilotným lietadlom,
 5. triedu vzdušného priestoru, v ktorom sa má let bezpilotným lietadlom vykonať,
 6. triedu, konštrukciu, výkony a bezpečnostné systémy použitého bezpilotného lietadla,
 7. organizačné zabezpečenie vykonania letu bezpilotným lietadlom a návrh opatrení na zmiernenie rizík.

Filetype iconPostup DÚ č. 14/2019 na vykonávanie a posudzovanie analýzy rizík spojených s vykonaním letu bezpilotným lietadlom v kategórií prevádzky B

Pre vykonanie letu v kategórií prevádzky B je potrebné aby bolo bezpilotné lietadlo poistené proti škode spôsobenej tretím osobám, pilot bol držiteľom povolenia na lietanie s bezpilotným lietadlom a aby bolo bezpilotné lietadlo zapísané v evidencií bezpilotných lietadiel.

************************************************************

Koordinácia v riadenom vzdušnom priestore v kategórii prevádzky B

Pokiaľ chce pilot na diaľku vykonať let bezpilotného lietadla v riadenom vzdušnom priestore inak ako podľa podmienok v subkategórií prevádzky A1, A2 a A3 podľa ktorých je let v riadenom okrsku letiska (CTR) bez koordinácie s príslušným stanovišťom riadenia letovej prevádzky možný len vo vzdialenosti najmenej 3,7km resp. 5,6km a do výšky najviac 30m (100ft) nad úrovňou zeme, musí prevádzkovateľ bezpilotného lietadla spĺňať všetky podmienky pre vykonanie letu v kategórií prevádzky B a vykonať nasledovné:

 1. najmenej 24 hodín pred vykonaním letu elektronickou poštou (emailom) doručiť príslušnému stanovišťu riadenia letovej prevádzky žiadosť o povolenie na vykonanie letu bezpilotným lietadlom v riadenom vzdušnom priestore.
 2. Pilot na diaľku alebo iná osoba zúčastnená na vykonaní letu bezpilotným lietadlom 15 minút pred predpokladaným časom vzletu telefonicky vyžiada od príslušného stanovišťa riadenia letovej prevádzky povolenie na vykonanie letu bezpilotným lietadlom v riadenom vzdušnom priestore.
 3. Pilot na diaľku alebo iná osoba zúčastnená na vykonaní letu bezpilotným lietadlom príslušnému stanovišťu riadenia letovej prevádzky bezodkladne telefonicky oznámi prerušenie letu, ukončenie letu a ďalšie úmysly týkajúce sa vykonania letu bezpilotným lietadlom.
 4. Pilot na diaľku dodrží pokyn na okamžité ukončenie, prerušenie alebo obmedzenie letu bezpilotného lietadla, najmä výškové, polohové, časové údaje, ktorý mu v prípade potreby telefonicky oznámi stanovište riadenia letovej prevádzky
 5. Pilot na diaľku bezodkladne podá hlásenie o mimoriadnej situácií za letu, ak takáto situácia nastala.

Žiadosti o povolenie na vykonanie letu bezpilotným lietadlom v riadenom vzdušnom priestore:

Filetype iconUAS CTR Štefánik

Filetype iconUAS CTR Piešťany

Filetype iconUAS CTR Žilina

Filetype iconUAS CTR Tatry

Filetype iconUAS CTR Košice

Zdroj údajov pre nasledujúce vojenské letiská: https://vvzs.mil.sk/

Filetype iconUAS CTR Sliač

Filetype iconUAS CTR Malacky

Filetype iconUAS CTR Prešov

 

************************************************************

Modely s hmotnosťou väčšou ako 25 kg

Modelom lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 25 kg a ktorá neprekračuje 150 kg možno počas dňa vykonať let za podmienky, že:

 1. sa dodržia podmienky určené pre subkategóriu prevádzky A3,
 2. pilot na diaľku je držiteľom platného povolenia na lietanie s bezpilotným lietadlom vydaného Dopravným úradom, alebo iného obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 3. model lietadla je zapísaný v evidencii bezpilotných lietadiel alebo je obdobným spôsobom registrovaný alebo evidovaný v inom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 4. prevádzkovateľ modelu lietadla má uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou diaľkovo riadeného modelu lietadla a plní ju.

V prípade, ak by sa mal let modelom  lietadla s hmotnosťou väčšou ako 25kg vykonať za iných ako uvedených podmienok, je potrebné požiadať Dopravný úrad o vydanie súhlasu s vykonaním letu.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia