DOPRAVNÝ ÚRAD

Skúšky pilotov na diaľku

TEORETICKÉ SKÚŠKY

Ak je osoba, ktorá bude ovládať bezpilotné lietadlo, držiteľom PS pre pilota akejkoľvek kategórie lietadiel vydaného príslušným úradom podľa nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení, DÚ požaduje sa iba vykonanie teoretickej skúšky z predmetu Letecké právo a postupy RLP.

Ak osoba, ktorá bude ovládať bezpilotné lietadlo, požiadavky uvedené vyššie nespĺňa, je potrebné:

Plánované termíny teoretických skúšok

POPLATOK ZA SKÚŠKU NEPLATÍTE!

Na teoretickú skúšku je možné vzdelávať sa formou samoštúdia. Odporúčame študijné materiály dostupné v českom jazyku:

Učebnice pilota, vydavateľstvo Svět křídel.

Kocourek, Řešátko – DRONY – Praktická příručka pro majitele dronú DJI; 2017; vydavateľstvo Agentura Rubico, s.r.o., Česká republika, ISBN: 978-80-7346-228-4

Karas – 222 tipú a trikú pro drony; 2017; vydavateľstvo Computer Press Brno, Česká republika; ISBN: 978-80-251-4874-7

Hohenlohe – DRONY; 2016; vydavateľstvo Alpress Frýdek-Místek, Česká republika; ISBN: 978-80-7543-234-6

Karas, Tichý – Drony; 2016; vydavateľstvo Computer Press Brno, Česká republika, ISBN: 978-80-251-4860-4

Filetype iconOkruhy otázok na skúšku

Miesto a forma vykonania teoretickej skúšky

Teoretická skúška sa vykonáva na Dopravnom úrade vo vopred stanovených termínoch a časoch. PC test sa vykonáva v slovenskom jazyku, pozostáva zo 100 otázok a čas pre test je 90 minút. Na otázky sa odpovedá formou viacnásobnej možnosti výberu odpovedí. Pri každej otázke sú na výber uvedené tri odpovede, z ktorých je iba jedna správna.

Skúška z teoretických vedomostí pozostáva z nasledujúcich predmetov:

 • letecké právo a postupy riadenia letovej prevádzky,
 • všeobecné vedomosti o lietadle,
 • letové výkony lietadla a plánovanie letov,
 • meteorológia,
 • prevádzkové postupy,
 • základy letu,
 • komunikácia.

Hodnotenie teoretickej skúšky

Žiadateľovi je priznané hodnotenie prospel, ak vo všetkých požadovaných predmetoch získal minimálne 75%. V prípade, ak žiadateľ nie je úspešný z jedného alebo viacerých predmetov, je hodnotený ako neprospel. Z predmetov, z ktorých bol hodnotený ako neprospel, je potrebné opakovať teoretickú skúšku. Termín ďalšieho pokusu je možný po doručení záväznej prihlášky (F182-B) v nasledujúcich zverejnených termínoch teoretických skúšok.

V prípade, ak žiadateľ vykonávajúci teoretickú skúšku UAV, nie je úspešný z jedného predmetu zo všetkých požadovaných predmetov štyrikrát za sebou alebo vyčerpal všetkých šesť sedení v priebehu 18 mesiacov od prvého pokusu zložiť skúšku, zamestnanec OLLP ho hodnotí ako NEPROSPEL.

V prípade, ak žiadateľ vykonávajúci teoretickú skúšku UAV nie je úspešný (bol hodnotený NEPROSPEL) tzn. vyčerpal všetky možnosti uvedené vyššie, musí celú skúšku opakovať. Zamestnanec OLLP odporučí žiadateľovi, aby vykonal teoretický výcvik vo výcvikovom zariadení a až po ukončení výcviku opätovne predložil žiadosť o vykonanie teoretickej skúšky.

Na vydanie „povolenia na lietanie bezpilotného lietadla“ je potrebné:

 • doručiť žiadosť F081-B ,
 • doručiť originál žiadosti o praktickú skúšku a správy z praktickej skúšky pre pilota UAV (F166-B).

 

POPLATOK ZA VYDANIE POVOLENIA NEPLATÍTE!

O vydaní „povolenia na lietanie bezpilotného lietadla“  bude žiadateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom podľa údajov uvedených v žiadosti.

Prevzatie povolenia:

 • osobne v sídle Dopravného úradu počas stránkových hodín alebo po dohode (02/ 48 777 558),
 • na základe splnomocnenia v sídle Dopravného úradu počas stránkových hodín alebo po dohode (02/ 48 777 558),
 • povolenie môže byť zaslané poštou na adresu uvedenú v žiadosti.

************************************************************

PRAKTICKÉ SKÚŠKY

Praktickú skúšku  vykonáte po úspešnom vykonaní teoretickej skúšky, pod dozorom, podľa pokynov a na mieste určenom inšpektorom Dopravného úradu s lietadlom (UAV) evidovaným na Dopravnom úrade. Na praktickú skúšku je potrebné priniesť doklad o evidencií lietadla a v prípade, že nie ste vlastníkom lietadla, tiež doklad preukazujúci užívacie právo k lietadlu (zmluva o pôžičke/prenájme alebo iná zmluva uzavretá medzi Vami a vlastníkom lietadla, z ktorej vyplýva že ste oprávnený lietadlo používať). Za vykonanie letu počas praktickej skúšky zodpovedá žiadateľ.

Praktické skúšky sa budú konať na Letisku Štefana Baniča v Boleráze (LZTR) alebo na Letisku Nitra – Janíkovce (LZNI) v nasledovných predbežných termínoch:

Praktické skúšky
Mesiac Dátum
Marec (2023) 17. (piatok)
Marec (2023) 24. (piatok)

V prípade záujmu väčšej skupiny uchádzačov je tiež možné po dohode vykonať individuálnu praktickú skúšku v inom termíne na inom mieste. Na praktickú skúšku je potrebné sa prihlásiť e-mailom najmenej 3 dni pred termínom skúšky. Účasť na praktickej skúške je možná až po spätnom potvrdení termínu.

Prihlášky na praktické skúšky (e-mail) a prípadné ďalšie otázky môžete adresovať na adresu zuzana.miklas.frisikova@nsat.sk.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia