DOPRAVNÝ ÚRAD

Kategórie prevádzky UAS

Prevádzka UAS sa vykonáva v „otvorenej“ kategórii (vymedzenej v článku 4 nariadenia (EÚ) 2019/947), „osobitnej“ kategórii (vymedzenej v článku 5 nariadenia (EÚ) 2019/947) alebo „osvedčenej“ kategórii (vymedzenej v článku 6 nariadenia (EÚ) 2019/947) za nasledovných podmienok:

  1. prevádzka UAS v „otvorenej“ kategórii nepodlieha žiadnemu predchádzajúcemu prevádzkovému povoleniu, ani prevádzkovému vyhláseniu prevádzkovateľa UAS pred vykonaním prevádzky;
  2. prevádzka UAS v „osobitnej“ kategórii si vyžaduje prevádzkové povolenie vydané Dopravným úradom podľa článku 12 alebo povolenie prijaté v súlade s článkom 16 alebo za okolností vymedzených v článku 5 ods. 5 vyhlásenie, ktoré má predložiť prevádzkovateľ UAS;
  3. prevádzka UAS v „osvedčenej“ kategórii si vyžaduje certifikáciu UAS podľa delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/945 a osvedčovanie prevádzkovateľa.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia