DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne výnimky

Všeobecné informácie

UPOZORNENIE Dopravného úradu pre prevádzkovateľov, organizácie a držiteľov preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií, osvedčení, doložiek, schválení a potvrdení vydaných Dopravným úradom.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v súlade s postupom podľa článku 71 Základného nariadenia (EÚ) č. 2018/1139 a výnimkou vydanou Dopravným úradom pod č. 09522/2020/SLP-2, vyplýva povinnosť leteckému personálu podľa tejto výnimky, pre ktorý sa táto výnimka uplatnila prvýkrát a nebolo do súčasnej doby možné vykonať výcviky, školenia a/alebo preskúšania z dôvodu opatrení pre COVID-19, opätovne zažiadať o udelenie novej výnimky na ďalšie 4 mesiace, alebo do konca udelenia výnimky, t.j. do 23.11.2020, podľa toho, čo uplynie skôr.

Každá organizácia alebo osoba, ktorej sa toto týka, oznámi Dopravnému úradu meno/-ná osoby/osôb, pre ktoré požaduje uplatnenie ďalšej výnimky, príslušný článok/-y z vykonávacieho nariadenia a odôvodnenie z akého dôvodu nebolo možné splniť požiadavky ustanovenia/-ní vykonávacieho nariadenia od uplatňovania opatrení pre COVID-19 po súčasnosť.

 

Dopravný úrad informuje, že v súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu SARS – COV – 2 na území Slovenskej republiky, rozhodol o udelení nasledovných výnimiek.

Leteckú verejnosť zároveň upozorňujeme, že v oblasti jednotlivých výnimiek môže dôjsť počas ich trvania k zmenám a preto je potrebné pravidelne sledovať stránku Dopravného úradu, kde budú zverejňované aktuálne informácie.

 

 

Celé znenie výnimiek je možné nájsť v nasledovných súboroch:

Filetype iconVýnimka COVID riadiaci letovej prevádzky (január 2021)

Filetype iconVýnimka COVID overovanie letovej spôsobilosti

Filetype iconVýnimka COVID piloti balónov

Filetype iconVýnimka COVID PBN

Bližšie informácie k implementácii výnimiek ako aj potrebné formuláre nájdete tu.

Nižšie nájdete znenie výnimiek v anglickom jazyku pre jednotlivé oblasti na  formulári EASA:

Výnimky pre letecký personál

Aktuálne nie sú platné žiadne výnimky.

Výnimky pre leteckých prevádzkovateľov – AOC, NCC, SPO …

Filetype iconOperations

Výnimky pre personál údržby a organizácie

Filetype iconContinuing airworthines

Filetype iconAirworthiness Review Certificate

Výnimky pre riadiacich letovej prevádzky (ATCO)

Filetype iconATCO (január 2021)

Filetype iconExemption Table ATCO (január 2021)

 

Informácia o udelení výnimky Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia civilného letectva, na základe aktuálnej epidemiologickej situácie vo svete, v Európskej únii a v Slovenskej republike vo vzťahu k šíreniu prenosného ochorenia COVID- 19, ktoré ohrozuje verejné zdravie, zohľadňujúc rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 z 09. 03. 2020 a opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23. 03. 2020 o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 a vládou Slovenskej republiky vyhlásenú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 udelilo výnimku s obmedzenou dobou platnosti z leteckého predpisu L 1 Spôsobilosť leteckého personálu, z leteckého predpisu JAR – FCL 1 Licencovanie letovej posádky (Letúny), z leteckého predpisu JAR-FCL 2 Licencovanie letovej posádky (Vrtuľník) a z leteckého predpisu JAR-FCL 3 Licencovanie letovej posádky (Zdravotná spôsobilosť).

Informácia o udelení výnimky je uverejnená na webovej stránke ministerstva https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/civilne-letectvo-24/vynimky-MDVSR-COVID-19/vynimka-L1-JAR-FCL1-JAR-FCL-2-JAR-FCL-3.

 

Informácia o udelení výnimky Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky          

Dovoľujeme si Vás informovať, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia civilného letectva oznamuje, že na základe aktuálnej epidemiologickej situácie vo svete, v Európskej únii a v Slovenskej republike vo vzťahu k šíreniu prenosného ochorenia COVID- 19, ktoré ohrozuje verejné zdravie, zohľadňujúc rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 z 09. 03. 2020 a opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23. 03. 2020 o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 a vládou Slovenskej republiky vyhlásenú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 a vykonávacie usmernenie Európskej komisie týkajúce sa výnimočných a alternatívnych opatrení bezpečnostnej ochrany vo vzťahu k prenosnému ochoreniu COVID-19 zo dňa 16. marca 2020 udelilo výnimku s obmedzenou dobou platnosti zo spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany z ods. 6.3.1.4, 6.4.1.4, 6.8.1.4, 6.8.4.6, 8.1.3.3, 8.1.4.4, 9.1.3.4, 11.3.1 písm. b) a c), 11.3.4., 11.4.1, 11.4.2, 11.4.3 a 11.5.1 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 z 5. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva v platnom znení.

Informácia o udelení výnimky je uverejnená na webovej stránke ministerstva https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/civilne-letectvo-24/vynimky-MDVSR-COVID-19/vynimka-nariadenie-2015-1998

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia