DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne výnimky

Všeobecné informácie

UPOZORNENIE Dopravného úradu pre prevádzkovateľov, organizácie a držiteľov preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií, osvedčení, doložiek, schválení a potvrdení vydaných Dopravným úradom.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v súlade s postupom podľa článku 71 Základného nariadenia (EÚ) č. 2018/1139 a výnimkou vydanou Dopravným úradom pod č. 09522/2020/SLP-2, vyplýva povinnosť leteckému personálu podľa tejto výnimky, pre ktorý sa táto výnimka uplatnila prvýkrát a nebolo do súčasnej doby možné vykonať výcviky, školenia a/alebo preskúšania z dôvodu opatrení pre COVID-19, opätovne zažiadať o udelenie novej výnimky na ďalšie 4 mesiace, alebo do konca udelenia výnimky, t.j. do 23.11.2020, podľa toho, čo uplynie skôr.

Každá organizácia alebo osoba, ktorej sa toto týka, oznámi Dopravnému úradu meno/-ná osoby/osôb, pre ktoré požaduje uplatnenie ďalšej výnimky, príslušný článok/-y z vykonávacieho nariadenia a odôvodnenie z akého dôvodu nebolo možné splniť požiadavky ustanovenia/-ní vykonávacieho nariadenia od uplatňovania opatrení pre COVID-19 po súčasnosť.

 

Dopravný úrad informuje, že v súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu SARS – COV – 2 na území Slovenskej republiky, rozhodol o udelení nasledovných výnimiek.

Leteckú verejnosť zároveň upozorňujeme, že v oblasti jednotlivých výnimiek môže dôjsť počas ich trvania k zmenám a preto je potrebné pravidelne sledovať stránku Dopravného úradu, kde budú zverejňované aktuálne informácie.

 

 

Celé znenie výnimiek je možné nájsť v nasledovných súboroch:

Filetype iconVýnimka Covid letecký personál v obchodnej leteckej prevádzke (UPOZORNENIE! ! Zmena udelenia výnimky. Vydanie 09522/2020/SLP nahradené dokumentom 09522/2020-2)

Filetype iconVýnimka COVID letecký personál v neobchodnej leteckej prevádzke

Filetype iconVýnimka COVID riadiaci letovej prevádzky

Filetype iconVýnimka COVID overovanie letovej spôsobilosti

Filetype iconVýnimka COVID piloti balónov

Filetype iconVýnimka COVID PBN

Filetype iconVýnimka prevádzkovateľom letísk, ktorí sú osvedčení podľa nariadenia (EÚ) 2018/1139

Bližšie informácie k implementácii výnimiek ako aj potrebné formuláre nájdete tu.

Nižšie nájdete znenie výnimiek v anglickom jazyku pre jednotlivé oblasti na  formulári EASA:

Výnimky pre letecký personál

Filetype iconAircrew – commercial air transport

Filetype iconAircrew – non-commercial air transport

Výnimky pre leteckých prevádzkovateľov – AOC, NCC, SPO …

Filetype iconOperations

Výnimky pre personál údržby a organizácie

Filetype iconContinuing airworthines

Filetype iconAirworthiness Review Certificate

Výnimky pre riadiacich letovej prevádzky (ATCO)

Filetype iconATCO

Filetype iconExemption Table ATCO

 

Informácia o udelení výnimky Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia civilného letectva, na základe aktuálnej epidemiologickej situácie vo svete, v Európskej únii a v Slovenskej republike vo vzťahu k šíreniu prenosného ochorenia COVID- 19, ktoré ohrozuje verejné zdravie, zohľadňujúc rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 z 09. 03. 2020 a opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23. 03. 2020 o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 a vládou Slovenskej republiky vyhlásenú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 udelilo výnimku s obmedzenou dobou platnosti z leteckého predpisu L 1 Spôsobilosť leteckého personálu, z leteckého predpisu JAR – FCL 1 Licencovanie letovej posádky (Letúny), z leteckého predpisu JAR-FCL 2 Licencovanie letovej posádky (Vrtuľník) a z leteckého predpisu JAR-FCL 3 Licencovanie letovej posádky (Zdravotná spôsobilosť).

Informácia o udelení výnimky je uverejnená na webovej stránke ministerstva https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/civilne-letectvo-24/vynimky-MDVSR-COVID-19/vynimka-L1-JAR-FCL1-JAR-FCL-2-JAR-FCL-3.

 

Informácia o udelení výnimky Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky          

Dovoľujeme si Vás informovať, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia civilného letectva oznamuje, že na základe aktuálnej epidemiologickej situácie vo svete, v Európskej únii a v Slovenskej republike vo vzťahu k šíreniu prenosného ochorenia COVID- 19, ktoré ohrozuje verejné zdravie, zohľadňujúc rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 z 09. 03. 2020 a opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23. 03. 2020 o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 a vládou Slovenskej republiky vyhlásenú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 a vykonávacie usmernenie Európskej komisie týkajúce sa výnimočných a alternatívnych opatrení bezpečnostnej ochrany vo vzťahu k prenosnému ochoreniu COVID-19 zo dňa 16. marca 2020 udelilo výnimku s obmedzenou dobou platnosti zo spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany z ods. 6.3.1.4, 6.4.1.4, 6.8.1.4, 6.8.4.6, 8.1.3.3, 8.1.4.4, 9.1.3.4, 11.3.1 písm. b) a c), 11.3.4., 11.4.1, 11.4.2, 11.4.3 a 11.5.1 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 z 5. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva v platnom znení.

Informácia o udelení výnimky je uverejnená na webovej stránke ministerstva https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/civilne-letectvo-24/vynimky-MDVSR-COVID-19/vynimka-nariadenie-2015-1998

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia