DOPRAVNÝ ÚRAD

Postupy a informácie

Všeobecné informácie

UPOZORNENIE Dopravného úradu pre prevádzkovateľov, organizácie a držiteľov preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií, osvedčení, doložiek, schválení a potvrdení vydaných Dopravným úradom.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v súlade s postupom podľa článku 71 Základného nariadenia (EÚ) č. 2018/1139 a výnimkou vydanou Dopravným úradom pod č. 09522/2020/SLP-2, vyplýva povinnosť leteckému personálu podľa tejto výnimky, pre ktorý sa táto výnimka uplatnila prvýkrát a nebolo do súčasnej doby možné vykonať výcviky, školenia a/alebo preskúšania z dôvodu opatrení pre COVID-19, opätovne zažiadať o udelenie novej výnimky na ďalšie 4 mesiace, alebo do konca udelenia výnimky, t.j. do 23.11.2020, podľa toho, čo uplynie skôr.

Každá organizácia alebo osoba, ktorej sa toto týka, oznámi Dopravnému úradu meno/-ná osoby/osôb, pre ktoré požaduje uplatnenie ďalšej výnimky, príslušný článok/-y z vykonávacieho nariadenia a odôvodnenie z akého dôvodu nebolo možné splniť požiadavky ustanovenia/-ní vykonávacieho nariadenia od uplatňovania opatrení pre COVID-19 po súčasnosť.

 

 

Filetype iconInformácia k udeleniu výnimky DÚ

Filetype iconPlatnosť výnimiek-usmernenie

Filetype iconInformácia k udeleniu výnimky- zdravotná spôsobilosť

Filetype iconEASA Guidelines for Exemptions in regard of Flight Crew Recency

Filetype iconEASA Guidelines for the transport of cargo in passenger aircraft

Filetype iconOpatrenie útvaru vedúceho hygienka rezortu pre oblasť civilného letectva

Predlžovanie kvalifikačných kategórií na základe výnimky

Filetype iconAlternative LPC form_F052-B_v7_NCC_

Filetype iconAlternative LPC form_F052-B_v7_CAT_

Filetype iconAlternative Form F037-B

Filetype iconPredĺženie platnosti zoznam za AOC-piloti

Filetype iconOznámenie leteckého prevádzkovateľa o uplatnení výnimiek – palubní sprievodcovia

Filetype iconGuide to fill up alternative LPC form_F052-B

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia