DOPRAVNÝ ÚRAD

Postupy a informácie

Všeobecné informácie

UPOZORNENIE Dopravného úradu pre prevádzkovateľov, organizácie a držiteľov preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií, osvedčení, doložiek, schválení a potvrdení vydaných Dopravným úradom.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v súlade s postupom podľa článku 71 Základného nariadenia (EÚ) č. 2018/1139 a výnimkou vydanou Dopravným úradom pod č. 09522/2020/SLP-2, vyplýva povinnosť leteckému personálu podľa tejto výnimky, pre ktorý sa táto výnimka uplatnila prvýkrát a nebolo do súčasnej doby možné vykonať výcviky, školenia a/alebo preskúšania z dôvodu opatrení pre COVID-19, opätovne zažiadať o udelenie novej výnimky na ďalšie 4 mesiace, alebo do konca udelenia výnimky, t.j. do 23.11.2020, podľa toho, čo uplynie skôr.

Každá organizácia alebo osoba, ktorej sa toto týka, oznámi Dopravnému úradu meno/-ná osoby/osôb, pre ktoré požaduje uplatnenie ďalšej výnimky, príslušný článok/-y z vykonávacieho nariadenia a odôvodnenie z akého dôvodu nebolo možné splniť požiadavky ustanovenia/-ní vykonávacieho nariadenia od uplatňovania opatrení pre COVID-19 po súčasnosť.

 

 

Filetype iconInformácia k udeleniu výnimky DÚ

Filetype iconPlatnosť výnimiek-usmernenie

Filetype iconInformácia k udeleniu výnimky- zdravotná spôsobilosť

Filetype iconEASA Guidelines for Exemptions in regard of Flight Crew Recency

Filetype iconEASA Guidelines for the transport of cargo in passenger aircraft

Filetype iconOpatrenie útvaru vedúceho hygienka rezortu pre oblasť civilného letectva

 

05.01.2021 Oznámenie o zrušení skúšok teoretických vedomostí všetkých odborností v mesiaci január 2021

 

Dopravný úrad informuje žiadateľov, že v súlade s povinnosťou vyplývajúcou z uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31. decembra 2020 (č. 453/2020 Z.z.)  je vykonávanie skúšok teoretických vedomostí leteckého personálu pre všetky odbornosti minimálne do 24.01.2021, vrátane, pozastavené.

 

Dopravný úrad stanoví náhradné termíny a prednostne umožní absolvovanie skúšok žiadateľom, ktorí boli prihlásení na januárový skúšobný termín.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Vašich skúšok teoretických vedomostí alebo osobného vybavenia žiadostí, kontaktujte, prosím, zodpovedných zamestnancov OLLP.

Kontakty zodpovedných zamestnancov:

letecky.personal@nsat.sk, letectvo.skusky@nsat.sk, linda.suniarova@nsat.sk, ruzena.simanova@nsat.sk-

Licencovanie leteckého personálu – teoretické skúšky: 02/48 777 563,

Za vzniknuté komplikácie sa leteckej verejnosti ospravedlňujeme.

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia