DOPRAVNÝ ÚRAD

Jazyková spôsobilosť

Požiadavky na jazykovú spôsobilosť

 Žiadateľ o vydanie preukazu spôsobilosti alebo držiteľ preukazu spôsobilosti musí preukázať leteckému úradu prijateľným spôsobom splnenie požiadaviek na jazykovú spôsobilosť a to schopnosťou

  1. pohotovo a efektívne sa dorozumieť pri komunikácii iba prostredníctvom hlasového spojenia (telefónna/rádiotelefónna komunikácia) a formou osobného pohovoru so skúšajúcim,
  2. komunikovať jasne a výstižne na všeobecné, konkrétne a pracovné témy,
  3. používať náležité komunikačné stratégie, rozlišovať a riešiť nesprávny výklad, príp. nesprávne pochopenie informácie vo všeobecnom alebo pracovnom kontexte (napr. schopnosť overiť, potvrdiť alebo objasniť si prijatú informáciu),
  4. relatívne ľahko a úspešne spracovať náročné jazykové úlohy predstavujúce zložité prípady alebo náhle a neočakávané zvraty v situáciách, ktoré môžu vzniknúť počas štandardných postupov v bežnej praxi, alebo riešiť komunikačné problémy, s ktorými sa v bežných pracovných situáciách nestretávajú, a používať dialekt alebo prízvuk zrozumiteľný pre leteckú komunitu.

Základné pravidlá hodnotenia jazykovej spôsobilosti

Hodnotenie každého uchádzača sa vykonáva na základe jeho výkonu v každej zo 6 jazykových oblastí uvedených v stupnici jazykových znalostí ICAO (výslovnosť, vetná skladba, slovná zásoba, plynulosť, chápanie, interakcia). Uchádzač musí vo všetkých jazykových kategóriách preukázať úroveň minimálne 4.

Výsledné ohodnotenie je najnižšie dosiahnuté bodové ohodnotenie v ktorejkoľvek z hodnotených oblastí. To znamená. že, ak uchádzač dosiahne pri hodnotení z niektorej oblastí preskúšania úroveň 1, 2 alebo 3 podľa stupnice jazykových znalostí ICAO, uchádzač je v celej skúške hodnotený ako „NEVYHOVEL“..

Pri opakovanom pokuse preskúšania jazykovej spôsobilosti uchádzač musí splniť všetky časti preskúšania, nie je akceptovateľné preskúšanie iba tej časti, v ktorej predtým uchádzač dosiahol úroveň nižšiu, ako je požadovaná úroveň 4.

Ak sa preskúšanie nevedie formou osobného pohovoru medzi skúšajúcim a uchádzačom, musí sa použiť vhodný typ techniky pre overenie schopnosti uchádzača počúvať a hovoriť, ktorý umožní vzájomnú súčinnosť (napr. simulovanie komunikácie medzi pilotom a riadiacim letovej prevádzky).

Preskúšanie v TSP, ktorá nie je schválená s použitím bežných skúšobných testov, nie je  akceptovateľné. Bežné skúšobné testy môžu slúžiť iba pre prvotné preskúšanie (napr. interné preskúšanie pilotov v konkrétnej organizácii), pri ktorom sa zisťuje predbežná jazyková spôsobilosť uchádzačov. V procese odborného preskúšania jazykovej spôsobilosti je nevyhnutné  preskúšať uchádzačov prostredníctvom testov vytvorených konkrétne na účel preskúšania jazykovej spôsobilosti leteckého personálu.

Zápis dosiahnutej úrovne jazykovej spôsobilosti do preukazu spôsobilosti

Na základe úspešného ukončenia preskúšania jazykovej spôsobilosti (doloženého príslušným certifikátom), príslušnej žiadosti a  uhradenia poplatku Dopravný úrad zapíše do preukazu spôsobilosti pilota alebo do preukazu spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky dosiahnutú úroveň jazykovej spôsobilosti a dátum platnosti dosiahnutej úrovne. Dátum platnosti dosiahnutej kvalifikácie sa vyznačuje do konca kalendárneho mesiaca v ktorom žiadateľ úspešne absolvoval preskúšanie.

Platnosť jednotlivých úrovní jazykovej spôsobilosti.

Dosiahnutá úroveň Piloti (preukazy v súlade  s Part-FCL) Riadiaci letovej prevádzky Piloti (národné preukazy podľa ICAO)
Level 4 4 roky 3 roky 3 roky
Level 5 6 rokov 6 rokov 6 rokov
Level 6 neobmedzene 9 rokov neobmedzene

Žiadosť o zapísanie/predĺženie angličtiny_piloti (F-081)

Žiadosť o zapísanie/predĺženie angličtiny_ATCO (F-061)

Zoznam schválených organizácií

Názov/Adresa Web  Tel./e-mail Číslo poverenia Schválené jazyky
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
www.lvvc.uniza.sk +421 41 5572 561 SVK.LAB.001 Angličtina

Slovenčina

Mgr. Daniela Krišková – TSP ENG-NAV
Dúhová 16
903 01 Senec
www.eng-nav.sk +421 905 892 038 SVK.LAB.002 Angličtina
JetAge

Starohájska 6
851 02 Bratislava

https://jetage.sk/sk +421 948 899 000

info@jetage.sk

SVK.LAB.003 Angličtina

Slovenčina

AeroLanguage
ProfiPilot, s.r.o
Pavla Kyrmezera 12/1096
914 41 Nemšová 
 

www.language.aero

tel: +421 910 33 33 11

info@language.aero

 SVK.LAB.004 Angličtina

Slovenčina

IR Angličtina FCL.055 (d)

HELI COMPANY s.r.o
Vranovská 72
080 01 Prešov
Osvedčenie bolo zrušené a organizácia ho neodovzdala Dopravnému úradu. info@heli-school.com SVK.LAB.005 Angličtina
Lenguax Europe s.r.o

Tolstého 5, Bratislava – mestská časť Staré Mesto  811 06

 

https://www.lenguax.com/ SVK.LAB.006 Angličtina
Ing. Vladimír Hrabec – AERO FATRA, Ovčiarsko 140,

01004, Žilina

Osvedčenie bolo zrušené a organizácia ho neodovzdala Dopravnému úradu. tspaerofatra@gmail.com SVK.LAB.007 Angličtina
AeroJOB, s. r. o., 

Letisko Košice,

04175

Košice – mestská časť Barca

https://www.aerojob.sk/ sales@aerojob.sk SVK.LAB.008 Angličtina
Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9 04200 Košice – mestská časť Sever
SVK.LAB.009 Angličtina

Slovenčina

Noir Aviation s.r.o
Karpatské námestie 10/A 831 06 Bratislava
https://noirflightacademy.com SVK.LAB.010 Angličtina
Len do úrovne 5

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia