DOPRAVNÝ ÚRAD

Žiadosti

Na tejto stránke nájdete všetky žiadosti používané odborom licencovania leteckého personálu.

Žiadosť je možné podať:

  • písomne v listinnej podobe (poštou alebo osobne na podateľni Dopravného úradu),
  • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Takáto žiadosť s príslušnými prílohami musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.
  • emailom (elektronická podoba bez autorizácie podľa osobitného predpisu). Takéto podanie je potrebné do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe cez portál slovensko.sk. Dopravný úrad na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

Filetype iconF028-B_v7-Záväzná prihláška na skúšky teoret.vedomostí

Filetype iconF029-B_v5 Odvolanie voči priebehu skúšky a otázkam

Filetype iconF042-B_v4 Žiadosť o vydanie duplikátu preukazu spôsobilosti

Filetype iconF049_B v5_Žiadosť o transfer preukazu

Filetype iconF053-B_v2 Žiadosť o vydanie/rozšírenie oprávnenia examinátora FEH_CREH

Filetype iconF054-B_v2 Žiadosť-o-vydanie_rozšírenie-oprávnenia-examinátoraFEA_CREA

Filetype iconF055-B_v2 Žiadosť-o-vydanie_rozšírenie-oprávnenia-examinátora-TREH-SFEH

Filetype iconF059-B_v4 Žiadosť o zmenu mena/adresy v preukaze spôsobilosti 

Filetype iconF075-B_v4 Žiadosť – prevod národného PS v súlade s časťou FCL_vydanie PS v súlade s časťou FCL – JAR-FCL

Filetype iconF081_v14 žiadosť o vydanie-zápis preukazu-kvalifikácie

Filetype iconF093-B_v7 EXAMINER NOTIFICATION PRIOR TO THE TEST_En

Filetype iconF099-B_v2 Žiadosť o predĺženie obnovu a správa o predĺžení obnove platnosti osvedčenia FIA_FIH_CRI

Filetype iconF102-B_v2_Žiadosť o vydanie_rozšírenie oprávnenia examinátora TRE_SFE_IR_ATPL

Filetype iconF110-B_v2 Žiadosť o zrušenie obmedzenia pre FI podľa časti FCL 910.FI

Filetype iconF146-B_v4 Overovanie letových skúsenosti na vydanie ATPL(A)

Filetype iconF165_v4-Žiadosť o predĺženie, obnovu TRI

Filetype iconF175-B_v4 Žiadosť o predĺženie PS podľa L1 (PVB PI LN DLP)

Filetype iconF182-B_v5 Záväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí UAS

Filetype iconF283-B_v5 Žiadosť o vykonanie skúšky teoret.vedomostí_svk_eng

Filetype iconF449-B_v1 Žiadosť o validáciu_konverziu_uznanie PS

Filetype iconF451-B_v1_TRE(A) SFE(A) Assessment of competence report form

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia