DOPRAVNÝ ÚRAD

Jazyková spôsobilosť (ATCO)

Požiadavky na jazykovú spôsobilosť

 Žiadateľ o vydanie preukazu spôsobilosti alebo držiteľ preukazu spôsobilosti musí preukázať leteckému úradu prijateľným spôsobom splnenie požiadaviek na jazykovú spôsobilosť a to schopnosťou

  1. pohotovo a efektívne sa dorozumieť pri komunikácii iba prostredníctvom hlasového spojenia (telefónna/rádiotelefónna komunikácia) a formou osobného pohovoru so skúšajúcim,
  2. komunikovať jasne a výstižne na všeobecné, konkrétne a pracovné témy,
  3. používať náležité komunikačné stratégie, rozlišovať a riešiť nesprávny výklad, príp. nesprávne pochopenie informácie vo všeobecnom alebo pracovnom kontexte (napr. schopnosť overiť, potvrdiť alebo objasniť si prijatú informáciu),
  4. relatívne ľahko a úspešne spracovať náročné jazykové úlohy predstavujúce zložité prípady alebo náhle a neočakávané zvraty v situáciách, ktoré môžu vzniknúť počas štandardných postupov v bežnej praxi, alebo riešiť komunikačné problémy, s ktorými sa v bežných pracovných situáciách nestretávajú, a používať dialekt alebo prízvuk zrozumiteľný pre leteckú komunitu.

Základné pravidlá hodnotenia jazykovej spôsobilosti

Hodnotenie každého uchádzača sa vykonáva na základe jeho výkonu v každej zo 6 jazykových oblastí uvedených v stupnici jazykových znalostí ICAO (výslovnosť, vetná skladba, slovná zásoba, plynulosť, chápanie, interakcia). Uchádzač musí vo všetkých jazykových kategóriách preukázať úroveň minimálne 4.

Výsledné ohodnotenie je najnižšie dosiahnuté bodové ohodnotenie v ktorejkoľvek z hodnotených oblastí. To znamená. že, ak uchádzač dosiahne pri hodnotení z niektorej oblastí preskúšania úroveň 1, 2 alebo 3 podľa stupnice jazykových znalostí ICAO, uchádzač je v celej skúške hodnotený ako „NEVYHOVEL“..

Pri opakovanom pokuse preskúšania jazykovej spôsobilosti uchádzač musí splniť všetky časti preskúšania, nie je akceptovateľné preskúšanie iba tej časti, v ktorej predtým uchádzač dosiahol úroveň nižšiu, ako je požadovaná úroveň 4.

Ak sa preskúšanie nevedie formou osobného pohovoru medzi skúšajúcim a uchádzačom, musí sa použiť vhodný typ techniky pre overenie schopnosti uchádzača počúvať a hovoriť, ktorý umožní vzájomnú súčinnosť (napr. simulovanie komunikácie medzi pilotom a riadiacim letovej prevádzky).

Preskúšanie v TSP, ktorá nie je schválená s použitím bežných skúšobných testov, nie je  akceptovateľné. Bežné skúšobné testy môžu slúžiť iba pre prvotné preskúšanie (napr. interné preskúšanie pilotov v konkrétnej organizácii), pri ktorom sa zisťuje predbežná jazyková spôsobilosť uchádzačov. V procese odborného preskúšania jazykovej spôsobilosti je nevyhnutné  preskúšať uchádzačov prostredníctvom testov vytvorených konkrétne na účel preskúšania jazykovej spôsobilosti leteckého personálu.

Zápis dosiahnutej úrovne jazykovej spôsobilosti do preukazu spôsobilosti

Na základe úspešného ukončenia preskúšania jazykovej spôsobilosti (doloženého príslušným certifikátom), príslušnej žiadosti a  uhradenia poplatku Dopravný úrad zapíše do preukazu spôsobilosti pilota alebo do preukazu spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky dosiahnutú úroveň jazykovej spôsobilosti a dátum platnosti dosiahnutej úrovne. Dátum platnosti dosiahnutej kvalifikácie sa vyznačuje do konca kalendárneho mesiaca v ktorom žiadateľ úspešne absolvoval preskúšanie.

Platnosť jednotlivých úrovní jazykovej spôsobilosti.

Dosiahnutá úroveň Piloti Riadiaci letovej prevádzky
Level 4 4 roky 3 roky
Level 5 6 rokov 6 rokov
Level 6 neobmedzene 9 rokov

Zoznam schválených organizácií

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia