DOPRAVNÝ ÚRAD

Vybudovanie osobitného letiska

Dopravný úrad určuje alebo mení rozhodnutím podmienky prevádzkovania osobitného letiska najmä so zohľadnením bezpečnosti leteckej prevádzky. Dopravný úrad v konaní o vydanie rozhodnutia podľa prvej vety skúma súlad osobitného letiska, infraštruktúry, vybavenia a prevádzky osobitného letiska s požiadavkami na zaistenie bezpečnej leteckej prevádzky (ust. § 33 ods. 3 leteckého zákona).

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vydalo dňa 13. februára 2020 Vyhlášku č. 28/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických parametroch osobitného letiska, ochranných pásmach osobitného letiska a o používaní osobitných letísk (ďalej len „vyhláška“). Uvedená vyhláška ustanovuje podrobnosti o technických parametroch osobitného letiska, ochranných pásmach osobitného letiska a o používaní osobitných letísk (ust. § 33 ods. 5 leteckého zákona).

Právnická/fyzická osoba, ktorá má záujem o určenie podmienok prevádzkovania osobitného letiska (ďalej len „žiadateľ“) požiada Dopravný úrad najskôr o schválenie:

 1. Prevádzkovej príručky osobitného letiska (ďalej len „príručka“);
 2. Programu bezpečnostnej ochrany; až následne
 3. O určenie podmienok prevádzkovania osobitného letiska.

 

Schválenie príručky osobitného letiska (v kompetencii odboru letísk a stavieb na divízii civilného letectva)

Príručka musí obsahovať údaje uvedené v ust. § 3 a § 19 vyhlášky.

K žiadosti je potrebné okrem príručky predložiť aj nasledovné:

 • Správny poplatok vo výške 160,- €; v prípade elektronického podania je správny poplatok vo výške 90,- € (čo je sadzba znížená o 50%, najviac však o 70 eur, a ak sú súčasťou žiadosti prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatku len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe). Je možné priložiť e-kolok (možné zakúpiť na pošte) alebo bude zamestnancom Dopravného úradu vystavený platobný predpis, ktorý bude zaslaný žiadateľovi.
 • Geodetické zameranie osobitného letiska, vykonané autorizovaným geodetom.                                                                                            Poznámka: Geodetickým zameraním musia byť deklarované minimálne súradnice a nadmorská výška vzťažného bodu, súradnice a nadmorské výšky prahov vzletovej a pristávacej dráhy, súradnice rohov pásu vzletovej a pristávacej dráhy a nadmorské výšky, na základe ktorých sú spracované prekážkové roviny a plochy osobitného letiska, prípadné prekážky v prekážkových rovinách a plochách a objektov v blízkosti osobitného letiska (vrátane stromového porastu).
 • Prekážkové roviny a plochy osobitného letiska v elektronickej podobe (vo formáte dgn. alebo dwg.) s prípadným zoznamom prekážok a to z dôvodu, aby bolo možné overiť správnosť údajov uvedených v príručke, ako aj správnosť prekážkových rovín a plôch, ktoré musia tvoriť súčasť príručky podľa ustanovenia § 19 písm. j)  vyhlášky.                                                                                                                         Poznámka: Predložené prekážkové roviny a plochy osobitného letiska musia mať minimálne parametre podľa ust. § 12 až § 15 vyhlášky, pričom v procese spracovania prekážkových rovín a plôch je nevyhnutné overiť, či ochranné pásma (ak sú určené) zaisťujú dostatočnú ochranu prekážkových rovín a plôch osobitného letiska a či zodpovedajú prekážkovým rovinám a plochám osobitného letiska podľa ust. § 11 bod 4 vyhlášky.

 

Schválenie programu bezpečnostnej ochrany (v kompetencii odboru bezpečnostnej ochrany civilného letectva na divízii civilného letectva)

Tento úkon nie je spoplatnený správnym poplatkom.

Žiadateľ musí vymenovať (určiť) osobu/osoby (pre prípadnú zastupiteľnosť) zodpovednú/é za bezpečnostnú ochranu letiska, t. j. manažéra bezpečnostnej ochrany letiska, ktorý musí splniť podmienky týkajúce sa:

 • Previerky osoby, t.j. posúdenia spoľahlivosti a bezúhonnosti podľa ustanovenia § 34a leteckého zákona. Bezúhonnosť sa vyžaduje podľa ustanovenia § 34a ods. 3 leteckého zákona (výpisom z registra trestov nie starší ako 3 mesiace).                                                          Posúdenie spoľahlivosti vykoná Dopravný úrad  na základe žiadosti (formulár žiadosti, správny poplatok sú uvedené na: http://letectvo.nsat.sk/bezpecnostna-ochrana-civilneho-letectva/posudenie-spolahlivosti/ ).
 • Odbornej prípravy osoby/osôb zodpovednej za bezpečnostnú ochranu, a to školenia v zmysle požiadaviek bodov 11.2.2 a 11.2.5 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 z 5. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva, pričom je potrebné dodržať časovú súslednosť, t. z. previerka osoby sa ukončí predtým, ako daná osoba absolvuje akúkoľvek odbornú prípravu.

 

Určenie podmienok prevádzkovania osobitného letiska (v kompetencii odboru letísk a stavieb na divízii civilného letectva)

K žiadosti o určenie podmienok pre osobitné letisko je potrebné priložiť:

 • Správny poplatok vo výške 250,- €; v prípade elektronického podania je správny poplatok vo výške 180,- € (čo je sadzba znížená o 50%, najviac však o 70 eur, a ak sú súčasťou žiadosti prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatku len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe). Je možné priložiť e-kolok (možné zakúpiť na pošte) alebo bude zamestnancom Dopravného úradu vystavený platobný predpis, ktorý bude zaslaný žiadateľovi.
 • Zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou osobitného letiskadoklad o jej plnení teda potvrdenie o úhrade (ust. § 33 ods. 3 bod 1. leteckého zákona).
 • Doklad o koordinovaní činností všetkých osôb zúčastnených na používaní osobitného letiska; V prípade využívania osobitného letisko aj inými osobami/subjektmi ako je žiadateľ je potrebné uzatvoriť koordinačné dohody (ust. § 33 ods. 3 bod 2. leteckého zákona).
 • Rozhodnutie, ktorým Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (resp. jeho právny predchodca) vydal podľa ust. § 32 ods. 1 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách povolenie na používanie frekvencie, ktorá bola pridelená rozhodnutím Dopravného úradu (ak bola takáto frekvencia pridelená).
 • Doklady preukazujúce majetkovo-právny vzťah k pozemkom, na ktorých bude osobitné letisko umiestnené (tzn. pozemky, na ktorých bude vzletová a pristávacia dráha, pás vzletovej a pristávacej dráhy, rolovacia dráha, pás rolovacej dráhy, hangáre, technické/manipulačné plochy).
 • Záväzné stanovisko dotknutej obce/obcí, že osobitné letisko je v súlade s odsúhlaseným územným plánom a rozhodnutie o využití územia, ktorým bude odsúhlasené, že pozemky, na ktorých bude osobitné letisko umiestnené, môžu byť na tento účel využívané.
 • Deklarovanie spôsobu, akým bude zaistená bezpečnosť leteckej prevádzky na osobitnom letisku, pričom to je možné napr.:
 1. súčasne vyhlásenými ochrannými pásmami osobitného letiska (ak má osobitné letisko vyhlásené), prípadne určením nových ochranných pásiem osobitného letiska na návrh žiadateľa o vydanie rozhodnutia v súlade s ust. § 33 ods. 4 leteckého zákona, pričom parametre ochranných pásem musia podľa ust. § 11 ods. 4 vyhlášky zodpovedať prekážkovým rovinám a plochám osobitného letiska a musí byť Dopravnému úradu deklarovaný majetkovo–právny vzťah alebo iný právny vzťah k pozemkom a stavbám v celom plošnom rozsahu ochranných pásiem (napr. vlastníctvom pozemkov a stavieb na nich umiestnených, nájomnými zmluvami, dohodami, zápisom vecného bremena…),
 2. zapracovaním prekážkových rovín a plôch do územného plánu obce/obcí, do ktorých prekážkové roviny a plochy zasahujú,
 3. preukázaním majetkovo-právneho vzťahu alebo iného právneho vzťahu k pozemkom a stavbám v celom plošnom rozsahu prekážkových rovín a plôch osobitného letiska (napr. vlastníctvom pozemkov a stavieb na nich umiestnených, nájomnými zmluvami, dohodami, zápisom vecného bremena…),
 4. pravidelnou kontrolou voľnosti prekážkových rovín a plôch, čo musí byť zo strany žiadateľa deklarované v postupoch príručky. Poznámka: V troch vyššie uvedených prípadoch, t.j. bod 2., 3. a 4. nebude Dopravným úradom vykonávaná územná ochrana osobitného letiska a v prípade, ak by vznikla v plošnom rozsahu prekážkových rovín a plôch prekážka, ktorá by mohla nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť leteckej prevádzky, budú zo strany Dopravného úradu podmienky pre prevádzku na osobitnom letisku rozhodnutím zmenené/obmedzené, prípadne bude prevádzka na osobitnom letisku zastavená (ust. § 54 ods. 1 leteckého zákona).

Na zaistenie územnej ochrany osobitného letiska nemá Dopravný úrad v súčasnosti zákonnú kompetenciu (ust. § 28 ods. 3 leteckého zákona). Územnú ochranu si vykonáva samotný vlastník osobitného letiska alebo následne držiteľ rozhodnutia o určení podmienok na prevádzkovanie osobitného letiska, a to prostredníctvom rozhodnutia o určení ochranných pásiem pre letisko pre letecké práce v poľnohospodárstve, ak bolo takéto rozhodnutie Štátnou leteckou inšpekciou (právny predchodca Dopravného úradu) vydané. Rozhodnutie o určení ochranných pásiem pre letisko pre letecké práce v poľnohospodárstve zostáva zachované do určenia nových ochranných pásiem osobitného letiska, ak konanie o ich určenie je začaté do 31. decembra 2022 (ust. § 20 ods. 11 vyhlášky).

V prípade, že by stavba letiska pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve mala byť užívaná inak ako osobitné letisko, je potrebné, aby sa žiadateľ obrátil na miestne príslušný stavebný úrad so žiadosťou o povolenie zmeny v užívaní stavby.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia