DOPRAVNÝ ÚRAD

Usmernenie pre žiadateľov

Žiadateľ, ktorý má záujem o vydanie povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve musí byť právnickou osobou alebo fyzickou osobou s oprávnením na podnikanie a musí byť spôsobilým na vykonávanie požadovaných činnosti samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Žiadateľ podá žiadosť v súlade s ustanovením § 19 správneho poriadku. Žiadosť môže poslať na poštovú adresu Dopravného úradu alebo podať v podateľni počas stránkových hodín.

V žiadosti uvedie zamýšľanú činnosť v zmysle kategórie služieb pozemnej obsluhy a údržby pohybových plôch letísk vo vzťahu k civilnému letectvu. K žiadosti DÚ požaduje priložiť nasledovné doklady a dokumenty, ktoré budú slúžiť ako podklad pre rozhodnutie:

  1. uhradenie správneho poplatku v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (Informácie o možnostiach zaplatenia správneho poplatku nájdete na tejto stránke.),
  2. predloží nasledovné dokumenty:
  • prevádzkovú príručku (tzn. interné postupy týkajúce sa vykonávania zamýšľanej činnosti), ktorej súčasťou bude organizačná štruktúra spoločnosti,
  • systém výberu (tzn. kvalifikačné požiadavky) a prípravy (tzn. plán školenia) pracovníkov na činnosť súvisiacu s civilným letectvom,
  • aktuálny zoznam zariadení potrených na výkon požadovanej činnosti,
  • aktuálny zoznam chémie potrebnej na výkon požadovanej činnosti s priloženými bezpečnostnými listami pre jednotlivé chémie (ak sa využívajú, príp. budú využívať),
  • zoznam ostatnej platnej dokumentácie žiadateľa potrebnej na vykonávanie požadovanej činnosti (tzn. usmernenia, postupy, príkazy týkajúce sa požadovaných činností).

UPOZORNENIE
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe s oprávnením na podnikanie vykonávajúcej iné podnikanie v civilnom letectve v oblasti poskytovania služieb bez povolenia alebo v rozpore s podmienkami určenými v povolení môže byť uložená pokuta podľa ustanovenia § 51 ods. 2 písm. a) leteckého zákona do výšky 33 190 €.
Ak držiteľ povolenia vykonávajúci iné podnikanie v civilnom letectve v oblasti poskytovania služieb opakovane nedodržiava ustanovenia leteckého zákona alebo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na jeho základe, alebo na základe medzinárodných štandardov a odporúčaní medzinárodných organizácii v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala, alebo podmienky, za ktorých bolo povolenie na iné podnikanie v civilnom letectve v oblasti služieb vydané, môže dopravný úrad v zmysle ustanovenia § 54 leteckého zákona zrušiť, odňať alebo obmedziť platnosť ním vydaného povolenia.

Filetype icon33_2014_SM_Vydanie_povolenia_na_ine_podnikanie_v_civilnom_letectve_sluzby_pozemnej_obsluhy

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia