DOPRAVNÝ ÚRAD

Usmernenie pre žiadateľov

Žiadateľ, ktorý má záujem o vydanie povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve musí byť právnickou osobou alebo fyzickou osobou s oprávnením na podnikanie a musí byť spôsobilým na vykonávanie požadovaných činnosti samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Žiadosť o
a) Filetype iconvydanie povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve
b) Filetype iconpredĺženie povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve
c) Filetype iconzmenu povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve pošlite na poštovú adresu Dopravného úradu alebo podajte v podateľni počas stránkových hodín.

V žiadosti uveďte zamýšľanú činnosť vo vzťahu k civilnému letectvu a k žiadosti priložte:
a) nasledovné  doklady
-  výpis alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra,
-  výpis alebo úradne overenú kópiu výpisu z registra trestov štatutárnych zástupcov,
-  doklad o menovaní osoby poverenej zodpovednosťou za bezpečnostnú ochranu v civilnom letectve (súčasť programu bezpečnostnej ochrany)
-  doklad o odbornej spôsobilosti osoby poverenej zodpovednosťou za bezpečnostnú ochranu v civilnom letectve (súčasť programu bezpečnostnej ochrany)

b) nasledovné dokumenty
- organizačnú štruktúru,
- organizačnú a prevádzkovú príručku (interné postupy týkajúce sa vykonávania zamýšľanej činnosti),
- program bezpečnostnej ochrany zahŕňajúci jednotlivé činnosti (tam, kde je to potrebné podľa § 34 ods. 5 leteckého zákona, medzinárodných predpisov ICAO, ECAC, právnych aktov EÚ a Národného programu ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania)
-  systém výberu (kvalifikačné požiadavky) a prípravy (plán školenia) pracovníkov na činnosť súvisiacu s civilným letectvom,
-  zoznam zariadení potrebných na vykonávanie požadovaných činností,
-  zoznam platnej dokumentácie potrebnej na vykonávanie požadovanej činnosti.

Uhraďte správny poplatok  v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, položka 91, písm. m) – vydanie povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve. Informácie o možnostiach zaplatenia správneho poplatku nájdete na tejto stránke.

UPOZORNENIE
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe s oprávnením na podnikanie vykonávajúcej iné podnikanie v civilnom letectve v oblasti poskytovania služieb bez povolenia alebo v rozpore s podmienkami určenými v povolení môže byť uložená pokuta podľa ustanovenia § 51 ods. 2 písm. a) leteckého zákona do výšky 33 190 €.
Ak držiteľ povolenia vykonávajúci iné podnikanie v civilnom letectve v oblasti poskytovania služieb opakovane nedodržiava ustanovenia leteckého zákona alebo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na jeho základe, alebo na základe medzinárodných štandardov a odporúčaní medzinárodných organizácii v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala, alebo podmienky, za ktorých bolo povolenie na iné podnikanie v civilnom letectve v oblasti služieb vydané, môže dopravný úrad v zmysle ustanovenia § 54 leteckého zákona zrušiť, odňať alebo obmedziť platnosť ním vydaného povolenia.

Filetype iconSmernica – vydanie, predĺženie a zmena povolenia na iné podnikanie v CL

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia