DOPRAVNÝ ÚRAD

Usmernenie pre žiadateľov

Žiadateľ, ktorý má záujem o vydanie povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve musí byť právnickou osobou alebo fyzickou osobou s oprávnením na podnikanie a musí byť spôsobilým na vykonávanie požadovaných činnosti samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Žiadosť o
a) Filetype iconvydanie povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve
b) Filetype iconpredĺženie povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve
c) Filetype iconzmenu povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve pošlite na poštovú adresu Dopravného úradu alebo podajte v podateľni počas stránkových hodín.

V žiadosti uveďte zamýšľanú činnosť vo vzťahu k civilnému letectvu a k žiadosti priložte:
a) nasledovné  doklady
-  uhradenie správneho poplatku v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Sadzobník správnych poplatkov Položka č. 91 písm. m) bod 1, 2 alebo 3.

b) nasledovné dokumenty
- prevádzkovú príručku (interné postupy týkajúce sa vykonávania zamýšľanej činnosti), ktorej súčasťou bude organizačná štruktúra spoločnosti a vnútorný systém kontroly kvality),
-  systém výberu (kvalifikačné požiadavky) a prípravy (plán školenia) pracovníkov na činnosť súvisiacu s civilným letectvom,
-  zoznam zariadení potrebných na vykonávanie požadovaných činností,
-  zoznam platnej dokumentácie potrebnej na vykonávanie požadovanej činnosti.

Uhraďte správny poplatok  v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, položka 91, písm. m) – vydanie povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve. Informácie o možnostiach zaplatenia správneho poplatku nájdete na tejto stránke.

UPOZORNENIE
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe s oprávnením na podnikanie vykonávajúcej iné podnikanie v civilnom letectve v oblasti poskytovania služieb bez povolenia alebo v rozpore s podmienkami určenými v povolení môže byť uložená pokuta podľa ustanovenia § 51 ods. 2 písm. a) leteckého zákona do výšky 33 190 €.
Ak držiteľ povolenia vykonávajúci iné podnikanie v civilnom letectve v oblasti poskytovania služieb opakovane nedodržiava ustanovenia leteckého zákona alebo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na jeho základe, alebo na základe medzinárodných štandardov a odporúčaní medzinárodných organizácii v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala, alebo podmienky, za ktorých bolo povolenie na iné podnikanie v civilnom letectve v oblasti služieb vydané, môže dopravný úrad v zmysle ustanovenia § 54 leteckého zákona zrušiť, odňať alebo obmedziť platnosť ním vydaného povolenia.

Filetype iconSmernica – vydanie, predĺženie a zmena povolenia na iné podnikanie v CL

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia