DOPRAVNÝ ÚRAD

Osvedčovanie podľa požiadaviek EASA

Letiská v Slovenskej republike, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 a boli oznámené EASA podľa vykonávacieho nariadenia (EU) č. 139/2014, spadajú do rozsahu  osvedčovania EASA, budú podliehať predpisom EU/EASA a prevodu vydaných Povolení na prevádzkovanie letiska na Osvedčenie EASA.

Za účelom začatia prevodu osvedčení letísk v zmysle požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 je potrebné vyplniť nižšie uvedené formuláre:

 • Kontrolný zoznam letiskovej prevádzkovej príručky
 • Predpisová základňa osvedčovania
 • Požiadavky na organizáciu (ADR.OR) a prevádzkové požiadavky (ADR.OPS)

Kritériá (parametre) pre zaradenie letísk do systému osvedčovania:

 • letiská verejné, ktoré slúžia na obchodnú leteckú dopravu, a zároveň
 • sú vybavené pre prístrojové priblíženia alebo majú stanovené odletové postupy podľa prístrojov, a
  1. majú spevnené vzletové a pristávacie dráhy dlhšie ako 800 m; alebo
  2. slúžia výlučne na lety vrtuľníkov.

V prípade letísk podliehajúcich osvedčovaní podľa požiadaviek EASA, sa uplatňujú požiadavky zákona  č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v primeranom rozsahu.

Pre letiská, ktoré nespĺňajú uvedené parametre platia ustanovenia zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmene neskorších predpisov.

Transformačný proces je časovo ohraničený: jún 2014 – december 2017. V tomto období musí byť vykonaná recertifikácia príslušných letísk a po splnení stanovených požiadaviek im bude vydané „Osvedčenie“  namiesto doterajšieho „Povolenia na prevádzkovanie letiska“.

Predpisy EASA
Predpisy pre letiská majú nasledovnú formu:

 • Implementačné pravidlál (IR – Implementing Rules),
 • Akceptovateľné spôsoby preukázania zhody (AMC – Acceptable Means of Compliance),
 • Certifikačné špecifikácie (CS – Certification Specifications), a
 • Poradenský materiál (GM – Guidance Material)

IR  sú záväzné v celom rozsahu a slúžia na určenie vysokej a jednotnej úrovne bezpečnosti a jednotné zhody a dodržiavanie, a to bez zmeny.

AMC vydáva EASA a nemajú záväzný charakter. Slúžia ako návod na splnenie požiadaviek stanovených vo vykonávacom nariadení č.139/2014. Predpokladá sa, že budú plne akceptovateľné a budú vyhovovať  pre všetky členské štáty. Prevádzkovateľ letiska sa však môže rozhodnúť preukázať požiadavky vykonávacieho nariadenia iným spôsobom a navrhne preukázanie „alternatívnymi prostriedkami preukázania zhody“ (AltMoC – Alternative Means of Compliance), ktoré musia napĺňať myšlienku cieľov bezpečnej prevádzky letiska tak, ako to predpokladá vykonávacie nariadenie.

CS vydáva EASA na základe zmocnenia v nariadení č. 216/2008. CS nemajú záväzný charakter a sú považované za „technické normy“. Sú použité za účelom stanovenia „Predpisovej základne osvedčovania“. Ak si prevádzkovateľ letiska zvolí príslušnú predpisovú základňu osvedčovania, tak sa pre neho stáva záväznou a je povinný ju plniť! Ak prevádzkovateľ letiska nemôže plniť CS má dve možnosti:

 • Navrhne pre CS (pre tie ktoré vydala EASA) iný spôsob preukázania plnenia – tzv. „Rovnocennú úroveň bezpečnosti“ (ELoS – Equivalent Level of Safety), alebo
 • Navrhne inú možnosť (ak CS sú nevhodné alebo nedostatočné). Ak je navrhnutá možnosť pre úrad prijateľná, tak úrad vydá tzv. „Osobitné podmienky“ ( SC – Special Conditions).

GM nemajú záväzný charakter, je to vysvetľujúci a výkladový materiál o tom, ako dosiahnuť požiadavky obsiahnuté v základnom nariadení, IR, AMC a CS. GM obsahuje informácie, vrátane príkladov, na pomoc užívateľovi pri výklade a použitie BR, jeho IR, AMC a CS.


Prechod na osvedčovanie podľa EASA – Všeobecné ustanovenia

Prechod obsahuje rad formulárov, ktoré by mali byť vyplnené v rámci procesu prevodu. Odporúča sa, aby prevádzkovatelia letísk vyplnili formuláre v dostatočnom predstihu pred oznámeným termínom uzávierky na podanie. To umožní prevádzkovateľom letísk vytvorenie dostatočného času na vykonanie internej previerky niektorých informácií a údajov, ktoré je potrebné uviesť vo formulároch. Okrem iného sa tiež vytvorí dostatočný časový priestor pre zodpovedného manažéra na overenie úrovne zhody údajov uvedených vo vyhlásení o zhode v zmysle nových pravidiel.

Prechod na osvedčovanie podľa pravidiel EASA sa skladá z 3 základných krokov:

 1. vypracovanie Letiskovej príručky, alebo jej úprava, v zmysle požiadaviek EASA,
 2. stanovenie predpisovej základne (CB – Certification Basis) a
 3. vytvorenie prevádzkovej základne (OB – Operational Basis).

1. Vypracovanie letiskovej príručky
Vytvorenie Letiskovej príručky je jedným z dôležitých prvkom prechodu. Pri jej spracovaní je potrebné postupovať v zmysle vykonávacích predpisov (IR) ADR.OR.E.005, ktoré stanovujú obsah Letiskovej príručky. Je potrebné vykonať kontrolu existujúcich letiskových príručiek a vyhodnotiť, či sú splnené všetky body ustanovenia ADR.OR.E.005. Ak bude identifikovaný nesúlad s požiadavkami, je potrebné letiskové príručky zosúladiť ešte pred zaslaním žiadosti o osvedčenie podľa ustanovenia ADR.OR.B.015.

AMC, ktoré nadväzujú na IR, popisujú, čo všetko by malo byť zahrnuté v každej časti Letiskovej príručky.

2. Stanovenie predpisovej základne
Na stanovenie predpisovej základne (CB) sa používajú:

 • použiteľné certifikačné špecifikácie (CS),
 • dôkazy preukazujúce rovnocennú úroveň bezpečnosti (ELoS), a
 • špeciálne podmienky preukazujúce zhodu (SC – Special Conditions).

Prevádzkovateľ letiska musí pri stanovovaní predpisovej základne zohľadniť všetky existujúce parametre letiska a zvážiť aj všetky možné varianty rozvoja letiska. Na základe toho zváži, či bude bezo zvyšku spĺňať CS, ELoS alebo požiada o akceptovateľné odchýlky. Dôležité je pochopiť, ako prideliť jednotlivým parametrom CS, ELoS alebo SC. Pochopeniu by mal napomôcť ďalej uvedený vývojový diagram. V rámci prechodu sa predpokladá, že všetky varianty stanovenia certifikačnej základne (ELoS, SC, DAAD – Akceptovateľné odchýlky a prijatý dokument) bude dopĺňať dokumentácia zabezpečenia bezpečnosti.

ELoS – rovnocenná úroveň bezpečnosti je časť predpisovej základne (CB), ktorým sa ako dôkazový materiál preukazuje splnenie príslušných požiadaviek. ELoS má dlhotrvajúci charakter a uplatňuje sa tam, kde sa neplánujú zmeny. ELoS sa môžu použiť pri akýchkoľvek zmenách.

SC – špeciálne podmienky na preukázanie zhody, sú časťou predpisovej základne (CB). SC môžu byť  vydané len príslušným kompetentným úradom (DÚ). SC sa všeobecne vydávajú, keď CS je nevhodné alebo nedostatočné, pretože:

 • nie je možné splniť CS z fyzikálnych, topografických alebo iných dôvodov alebo obmedzení na letisku,
 • letisko má nové alebo nezvyčajné konštrukčné prvky, alebo
 • skúsenosti z prevádzky letiska alebo iných podobných letísk ukázali, že môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti letiska
 • nie je známa výstavba alebo zmena prevádzky na letisku, ktorá bude mať vplyv na zmenu.

DAAD – dokument o prijatí odchýlky a následných opatreniach nie je súčasťou predpisovej základne (CB). Môžu sa vzťahovať na akúkoľvek zmenu a môžu sa používať do 31.12.2024. Uplatňujú sa u odchýlok od požiadaviek, ktoré existovali na letisku pred 6.3.2014. DAAD sa preskúmava DU z hľadiska plnenia termínov na každom audite letiska. Používajá sa najmä v prípadoch známych výstavieb alebo zmenách prevádzky letiska, ktoré môžu mať vplyv na zmenu prevádzky.

 3. Vytvorenie prevádzkovej základne
Tento krok zahŕňa posúdenie schopnosti prevádzkovateľa letiska, či spĺňa požiadavky základného nariadenia (nariadenie 2018/1139) a jeho vykonávacích predpisov (nariadenie č. 139/2014). To sa dosiahne tým, že prevádzkovatelia letísk uzavrú Prevádzkovú základňu (OB) a vydajú formát Letiskovej príručky, ktorý bude spĺňať vykonávací predpis (nariadenie č. 139/2014).

Popísaním všetkých procesov riadenia, ktoré používa na prevádzkovanie letiska (požiadaviek na organizácie – časť ADR.OR a požiadavky na prevádzku – časť ADR.OPS), stanovil prevádzkovateľ letiska prevádzkovú základňu. Na základe uvedeného sa predpokladá, že skompletovaním OB, je prevádzkovateľ letiska schopný preukázať, že  procesy a postupy sú v súlade s IR, prípadne zverejní, akým spôsobom ich splnil (AMC). Existuje však možnosť navrhnúť alternatívne spôsoby preukazu (AltMoC), ak sa predpokladá iný spôsob splnenia IR.

 

Filetype iconVývojový diagram

Odkazy  na príslušné dokumenty:

–            nariadenie 2018/1139 – Filetype iconhttp://eur-lex.europa.eu/homepage.html

–            nariadenie 690/2008 – Filetype iconhttp://eur-lex.europa.eu/homepage.html

–            nariadenie 1108/2009 – Filetype iconhttp://eur-lex.europa.eu/homepage.html

–            nariadenie 6/2013 – Filetype iconhttp://eur-lex.europa.eu/homepage.html

–            nariadenie 139/2014 – Filetype iconhttp://eur-lex.europa.eu/homepage.html

–            rozhodnutia EASA – http://easa.europa.eu/document-library/agency-decisions

–            AMC+GM – http://easa.europa.eu/document-library/acceptable-means-of-compliance-and-guidance-materials

–            CS – http://easa.europa.eu/document-library/certification-specifications

 

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia