DOPRAVNÝ ÚRAD

Legislatíva

1.Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2.Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
3.Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon)
4.Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
5.L 14 – Letiská (I. zväzok) – Navrhovanie a prevádzka letísk
6.L14 – Letiská (II. zväzok) – Heliporty
7.L15 – Letecká informačná služba

Informácie o prístupe k zneniam právnych predpisov nájdete na tejto stránke.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia