DOPRAVNÝ ÚRAD

Legislatíva

  • Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon)
  • Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
  • L 14 – Letiská (I. zväzok) – Navrhovanie a prevádzka letísk
  • L14 – Letiská (II. zväzok) – Heliporty
  • L15 – Letecká informačná služba

 

Informácie o prístupe k zneniam právnych predpisov nájdete na tejto stránke.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia