DOPRAVNÝ ÚRAD

Lietadlá spôsobilé lietať bez pilota

Dopravný úrad vydal rozhodnutie, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota (tzv. drony) vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Rozhodnutie nájdete Filetype iconna tejto stránke.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pred kúpou dronu odporúča overiť si, či je zariadenie určené pre trh Európskej únie. Ako postupovať informuje na svojom webovom sídle.

Lietadlá spôsobilé lietať bez pilota s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou ako 150 kg môžu podľa § 7, ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávať lety vo vzdušnom priestore len za podmienok, ktoré prihliadajú na bezpečnosť letu a ktoré určí rozhodnutím Dopravný úrad  po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky. Primerane sa pritom uplatňujú požiadavky platné pre vykonávanie letov lietadiel vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky pre letecký personál, letovú spôsobilosť lietadiel, vykonávanie leteckej dopravy a leteckých prác. Zoznam platnej legislatívy nájdete na tejto stránke.

Bezpilotným lietadlom (ďalej aj “UAV” – Unmanned Aerial Vehicle) sa rozumie lietadlo spôsobilé lietať bez pilota na palube (§7 leteckého zákona). Bezpilotné lietadlá sa delia na:

 • autonómne lietadlá (tzn. bezpilotné lietadlo, ktoré neumožňuje zásah pilota do riadenia letu),
 • diaľkovo riadené lietadlá (tzn. bezpilotné lietadlo riadené zo stanice osoby, ktorá takéto lietadlo ovláda, a takáto stanica nie je na palube diaľkovo riadeného lietadla),
 • modely lietadiel (tzn. bezpilotné lietadlo používané bez obchodného zámeru len na športové, súťažné alebo rekreačné účely).

Vo všetkých prípadoch sa vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky uplatňuje povinnosť prevádzkovať lietadlo iba v súlade s podmienkami a požiadavkami platnými pre využívanie vzdušného priestoru a dôsledná separácia lietadiel spôsobilých lietať bez pilota (bez ohľadu na ich hmotnosť) od pilotovaných lietadiel!


Vykonávanie letov

Ak nie je rozhodnutím Dopravného úradu v súlade s prevádzkovou príručkou držiteľa povolenia na vykonávanie leteckých prác a po splnení dodatočných podmienok príslušnému prevádzkovateľovi povolené inak, platí nasledovné:

 1. Prevádzkovateľ akéhokoľvek lietadla spôsobilého lietať bez pilota:
  • je zodpovedný za stav UAV a jeho letovú spôsobilosť,
  • je zodpovedný za prípravu a vykonanie letu,
  • sa musí pred vykonaním letu oboznámiť s aktuálnym využitím vzdušného priestoru.
 2.  S  UAV je zakázané lietať:
  • do vzdialenosti presahujúcej vizuálny kontakt operátora s UAV alebo do vzdialenosti väčšej ako 1 000m, podľa toho čo je menej (ďalej len „vizuálny kontakt“),
  • vo vzdialenosti menšej ako 50m od akejkoľvek osoby, budovy, lode alebo vozidla s výnimkou zariadenia a osoby zabezpečujúcej vzlet a pristátie,
  • bez povolenia v riadenom vzdušnom priestore a vo vyčlenených priestoroch vrátane zón citlivých na hluk z prevádzky lietadiel (napr. chránené územia),
  • v blízkosti verejných aj neverejných letísk všeobecného letectva (tzv. športové letiská) vrátane heliportov vo vzdialenosti menšej ako 5 500m od vzťažného bodu (ATZ zóna) bez povolenia a koordinácie s prevádzkovateľom letiska alebo správcom plochy.
 3. Výška letu UAV, resp. rozsah výšok priestoru činnosti UAV sa vyjadrujú v stopách (ft) alebo v metroch (m). Druh použitej meracej jednotky je súčasťou každého číselného vyjadrenia výšky.
 4. Pre účely koordinácie sa využíva svetový koordinovaný čas – UTC.
 5. Let s UAV sa musí vykonať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť iných lietadiel, osôb a majetku na zemi a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z bezpilotných lietadiel. Let s UAV sa musí vykonať vo vzdialenosti väčšej 1 500m od husto zastavaných miest alebo zhromaždení ľudí na voľnom priestranstve, ak je bezpilotné lietadlo poháňané spaľovacím motorom a jeho maximálna vzletová hmotnosť je väčšia ako 7 kg.
 6. UAV nemôže byť použité na leteckú prepravu osôb, batožiny, nákladu alebo poštových zásielok.
 7. Zhadzovanie predmetov z bezpilotného lietadla počas jeho letu je zakázané.
 8. Vykonanie letu bezpilotným lietadlom v noci je zakázané.
 9. Počas letu musia byť rozsvietené zábleskové svetlá UAV (ak sú súčasťou vybavenia).
 10. Lety s UAV možno vykonávať za podmienok VMC v neriadenom vzdušnom priestore „G“ od zeme do výšky 400ft / 120m nad povrchom zeme tak, aby operátor UAV mal nepretržitý vizuálny kontakt s UAV.
 11. Lety s UAV s maximálnou vzletovou hmotnosťou nie väčšou ako 0,91 kg, možno vykonať v riadenom okrsku letiska (CTR):
  •  v horizontálnej vzdialenosti nie menšej ako 2 NM (3,7 km) od referenčného bodu letiska (ARP),
  • vo výške nie väčšej ako 30m / 100ft nad úrovňou zeme,
  • bez letového povolenia, obojstranného rádiového spojenia a vybavenia lietadla spôsobilého lietať bez pilota odpovedačom sekundárneho radaru.
 12. Lety s UAV možno vykonávať tak, aby boli rešpektované (tzn. nelietať nad) husto zastavané oblasti, zhromaždiska osôb, priestory alebo ochranná pásma (napr. vodné zdroje, komunikácie).

Prevádzka UAV  iba ako MODELU lietadla

Ak budete UAV prevádzkovať ako MODEL lietadla, tzn. bez obchodného zámeru, len na športové, súťažné alebo rekreačné účely, je potrebné dodržať hore uvedené podmienky pre vykonávanie letov.

V konaní s Dopravným úradom je rozhodujúcim kritériom maximálna vzletová hmotnosť UAV.
Ak je táto hmotnosť väčšia ako 20 kg:

 • UAV podlieha evidencii na Dopravnom úrade,
 • UAV podlieha požiadavke na poistenie (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004),
 • osoba, ktorá UAV ovláda, musí mať vydané rozhodnutie o určení podmienok bezpečnej prevádzky pre UAV ( § 7 leteckého zákona),
 • osoba, ktorá UAV ovláda, musí byť držiteľom príslušného osvedčenia odbornej spôsobilosti.Podmienkou na získanie tohto osvedčenia je úspešné absolvovanie teoretických a praktických skúšok na Dopravnom úrade.

Letecká fotografia a letecké práce

Letecké práce možno vykonávať len na základe povolenia vydaného Dopravným úradom. Dopravný úrad v povolení určí rozsah a podmienky na vykonávanie leteckých prác.

Vydaniu povolenia na vykonávanie leteckých prác a vydaniu rozhodnutia o určení podmienok pre UAV musí predchádzať:

 •  zaevidovanie UAV na Dopravnom úrade,
 •  zaškolenie osoby, ktorá bude UAV ovládať (pilot/operátor),
 •  teoretické a praktické preskúšanie pilota/operátora na Dopravnom úrade,
 •  vypracovanie prevádzkovej príručky.

Poplatok za vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác je podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch  600,- EUR (položka 91 m), evidencia zatiaľ nie je spoplatnená.

Do doby vydania povolenia na vykonávanie leteckých prác môže žiadateľ evidované UAV prevádzkovať iba ako model lietadla podľa podmienok určených rozhodnutím Dopravného úradu.

Riadiť (ovládať) UAV pri vykonávaní leteckých prác môže osoba, ktorá je držiteľom povolenia na lietanie lietadla spôsobilého lietať bez pilota vydaného Dopravným úradom. Podmienkou na jeho získanie je úspešné absolvovanie teoretických a praktických skúšok na Dopravnom úrade.

 

Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác s lietadlom spôsobilým lietať bez pilota

Filetype iconF353 – Žiadosť o vydanie PVLP pre UAV

Žiadosť o predĺženie povolenia na vykonávanie leteckých prác s lietadlom spôsobilým lietať bez pilota

-  Filetype iconF354 – Žiadosť o predĺženie PVLP pre UAV

Žiadosť o zmenu povolenia na vykonávanie leteckých prác s lietadlom spôsobilým lietať bez pilota

Filetype iconF352 – Žiadosť o zmenu PVLP pre UAV


Vykonanie teoretických skúšok

Ak je osoba, ktorá bude ovládať lietadlo spôsobilé lietať bez pilota, držiteľom preukazu spôsobilosti pre pilota akejkoľvek kategórie lietadiel vydaného príslušným úradom, Dopravný úrad vykonanie teoretickej skúšky nepožaduje.
Ak osoba, ktorá bude ovládať lietadlo spôsobilé lietať bez pilota, požiadavky uvedené vyššie nespĺňa, je potrebné:

POPLATOK ZA SKÚŠKU NEPLATÍTE!

Na teoretickú skúšku je možné vzdelávať sa formou samoštúdia. Odporúčame študijné materiály dostupné v českom jazyku:

Učebnice pilota, vydavateľstvo Svět křídel.

Kocourek, Řešátko – DRONY – Praktická příručka pro majitele dronú DJI; 2017; vydavateľstvo Agentura Rubico, s.r.o., Česká republika, ISBN: 978-80-7346-228-4

Karas – 222 tipú a trikú pro drony; 2017; vydavateľstvo Computer Press Brno, Česká republika; ISBN: 978-80-251-4874-7

Hohenlohe – DRONY; 2016; vydavateľstvo Alpress Frýdek-Místek, Česká republika; ISBN: 978-80-7543-234-6

Karas, Tichý – Drony; 2016; vydavateľstvo Computer Press Brno, Česká republika, ISBN: 978-80-251-4860-4

Filetype iconOkruhy otázok na skúšku

Miesto a forma vykonania teoretickej skúšky

Teoretická skúška sa vykonáva na Dopravnom úrade vo vopred stanovených termínoch a časoch. PC test sa vykonáva v slovenskom jazyku, pozostáva zo 100 otázok a čas pre test je 90 minút. Na otázky sa odpovedá formou viacnásobnej možnosti výberu odpovedí. Pri každej otázke sú na výber uvedené tri odpovede, z ktorých je iba jedna správna.

Skúška z teoretických vedomostí pozostáva z nasledujúcich predmetov:

 • letecké právo a postupy riadenia letovej prevádzky,
 • všeobecné vedomosti o lietadle,
 • letové výkony lietadla a plánovanie letov,
 • meteorológia,
 • prevádzkové postupy,
 • základy letu,
 • komunikácia.

Hodnotenie teoretickej skúšky

Žiadateľovi je priznané hodnotenie prospel, ak vo všetkých požadovaných predmetoch získal minimálne 75%. V prípade, ak žiadateľ nie je úspešný z jedného alebo viacerých predmetov, je hodnotený ako neprospel. Z predmetov, z ktorých bol hodnotený ako neprospel,je potrebné opakovať teoretickú skúšku. Termín ďalšieho pokusu je možný po doručení záväznej prihlášky (F182-B) v nasledujúcich zverejnených termínoch teoretických skúšok.

V prípade, ak žiadateľ vykonávajúci teoretickú skúšku UAV, nie je úspešný z jedného predmetu zo všetkých požadovaných predmetov štyrikrát za sebou alebo vyčerpal všetkých šesť sedení v priebehu 18 mesiacov od prvého pokusu zložiť skúšku, zamestnanec OLLP ho hodnotí ako NEPROSPEL.

V prípade, ak žiadateľ vykonávajúci teoretickú skúšku UAV nie je úspešný (bol hodnotený NEPROSPEL) tzn. vyčerpal všetky možnosti uvedené vyššie, musí celú skúšku opakovať. Zamestnanec OLLP odporučí žiadateľovi, aby vykonal teoretický výcvik vo výcvikovom zariadení a až po ukončení výcviku opätovne predložil žiadosť o vykonanie teoretickej skúšky.

OLLP po ukončení teoretickej skúšky vystaví „Potvrdenie o skúškach pre osobu, ktorá ovláda lietadlo spôsobilé lietať bez pilota“ (F176-B), ktoré dostane žiadateľ do času dokončenia praktickej skúšky.

Na vydanie „povolenia na lietanie lietadla spôsobilého lietať bez pilota“ je potrebné:

 • doručiť žiadosť F081-B ,
 • doručiť originál potvrdenia o skúškach pre osobu, ktorá ovláda lietadlo spôsobilé lietať bez pilota s vypísanou a potvrdenou časťou 2 „Praktická skúška“ (F176-B),
 • doručiť originál žiadosti o praktickú skúšku a správy z praktickej skúšky pre pilota UAV (F166-B).

 

POPLATOK ZA VYDANIE POVOLENIA NEPLATÍTE!

O vydaní „povolenie na lietanie lietadla bez pilota“  bude žiadateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom podľa údajov uvedených v žiadosti.

Prevzatie povolenia:

 • osobne v sídle Dopravného úradu počas stránkových hodín alebo po dohode (02/ 48 777 558),
 • na základe splnomocnenia v sídle Dopravného úradu počas stránkových hodín alebo po dohode (02/ 48 777 558),
 • povolenie môže byť zaslané poštou na adresu uvedenú v žiadosti.

 VYKONANIE PRAKTICKÝCH SKÚŠOK

Praktickú skúšku  vykonáte po úspešnom vykonaní teoretickej skúšky, pod dozorom, podľa pokynov a na mieste určenom inšpektorom Dopravného úradu s lietadlom (UAV) evidovaným na Dopravnom úrade. Na praktickú skúšku je potrebné priniesť doklad o evidencií lietadla a v prípade, že nie ste vlastníkom lietadla, tiež doklad preukazujúci užívacie právo k lietadlu (zmluva o pôžičke/prenájme alebo iná zmluva uzavretá medzi Vami a vlastníkom lietadla, z ktorej vyplýva že ste oprávnený lietadlo používať). Za vykonanie letu počas praktickej skúšky zodpovedá žiadateľ.

Náklady Dopravného úradu spojené s vykonaním praktickej skúšky uhrádza žiadateľ.

Praktické skúšky sa budú konať na Letisku Štefana Baniča v Boleráze (LZTR) v nasledovných predbežných termínoch:

MesiacDátum
Júl04. (štvrtok)
August23. (piatok)
September27. (piatok)

V prípade záujmu väčšej skupiny uchádzačov je tiež možné po dohode vykonať individuálnu praktickú skúšku v inom termíne na inom mieste.Na praktickú skúšku je potrebné sa prihlásiť e-mailom najmenej 3 dni pred termínom skúšky. Účasť na praktickej skúške je možná až po spätnom potvrdení termínu.

Prihlášky na praktické skúšky a prípadné ďalšie otázky môžete adresovať na adresu martin.jurovic@nsat.sk.

Na základe vyhlásenia z Rigy je možné,  aby organizácie alebo jednotlivci vyjadrili svoju podporu hlavných princípov rozvoja trhu s dronmi v Európe.

Detailné informácie, hlavné princípy a súvisiace dokumenty (v anglickom jazyku) nájdete Filetype iconna tejto stránke.


 


 

 

 

Spätná väzba od návštevníkov

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia