DOPRAVNÝ ÚRAD

Lietadlá spôsobilé lietať bez pilota

Dopravný úrad vydáva Filetype iconRozhodnutie č. 2/2019 zo 14.11. 2019,ktorým sa určujú podmienky vykonania letu bezpilotným lietadlom a vyhlasuje zákaz vykonania letu určených kategórií lietadiel vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 15.11.2019.

Aktuálne informácie ohľadom využitia vzdušného priestoru Slovenskej republiky, Letovú informačnú príručku Slovenskej republiky (AIP SR), správy NOTAM a elektronický VFR manuál (VFRM) s online leteckou mapou sú k dispozícií na tejto adrese: https://aim.lps.sk/web/?fn=1&lng=sk&fn=1&lng=sk.

Bezpilotné lietadlá (lietadlá spôsobilé lietať bez pilota) s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou ako 150 kg môžu podľa § 7, ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávať lety vo vzdušnom priestore len za podmienok, ktoré prihliadajú na bezpečnosť letu a ktoré určí rozhodnutím Dopravný úrad  po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

Bezpilotným lietadlom sa rozumie lietadlo spôsobilé lietať bez pilota na palube (§7 leteckého zákona). Bezpilotné lietadlá sa delia na:

 • autonómne lietadlá (tzn. bezpilotné lietadlo, ktoré vykonáva všetky letové úlohy samostatne, vrátane vyhýbania sa inej prevádzke a prekážkam a ktorého konštrukcia neumožňuje zásah pilota do riadenia letu),
 • diaľkovo riadené lietadlá (tzn. bezpilotné lietadlo riadené zo stanice osoby, ktorá takéto lietadlo ovláda, a takáto stanica nie je na palube diaľkovo riadeného lietadla),
 • modely lietadiel (tzn. bezpilotné lietadlo ktoré neumožňuje automatický let na určené miesto, používané len na športové, súťažné alebo rekreačné účely).

Vo všetkých prípadoch sa vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky uplatňuje povinnosť prevádzkovať lietadlo v súlade s podmienkami a požiadavkami platnými pre využívanie vzdušného priestoru. Let bezpilotným lietadlom možno vykonať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť iných lietadiel, osôb a majetku na zemi a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z bezpilotného lietadla. Pilot na diaľku nesmie byť pod vplyvom psychoaktívnych látok.

Vykonávať lety bezpilotným lietadlom možno v kategórií prevádzky A (rekreačné účely s bezpilotnými lietadlami s hmotnosťou menšou ako 25kg), alebo v kategórií prevádzky B (letecké práce, jednotlivé rizikové lety na základe súhlasu Dopravného úradu a lety s bezpilotnými lietadlami s hmotnosťou väčšou ako 25kg).

************************************************************

Kategória prevádzky A

Pre vykonanie letu v kategórií prevádzky A nie je potrebný zápis bezpilotného lietadla do evidencie (registrácia lietadla), ani povolenie na lietanie s bezpilotným lietadlom (registrácia pilota na diaľku). Vykonať let v kategórií prevádzky A je možné počas dňa, s udržaním priameho vizuálneho kontaktu s lietadlom, na vzdialenosť najviac 1000m od pilota na diaľku, v neriadenom vzdušnom priestore do výšky 120m nad úrovňou zeme.

Ďalšie obmedzenia v závislosti od hmotnosti (triedy) lietadla – subkategórie prevádzky:

A1: s lietadlom triedy C0 (hmotnosť nižšia ako 0,25kg) a triedy C1 (hmotnosť nižšia ako 0,9kg) tak, aby neboli prelietavané zhromaždenia ľudí. V riadenom vzdušnom priestore* vo vzdialenosti väčšej ako 3,7km od referenčného bodu letiska do výšky 30m nad úrovňou zeme. Režim navádzania (follow-me mode) môže byť použitý do vzdialenosti 30m od pilota na diaľku.

A2: s lietadlom triedy C2 (hmotnosť nižšia ako 4kg) vo vzdialenosti väčšej ako 50m od nezúčastnených osôb. V riadenom vzdušnom priestore* vo vzdialenosti väčšej ako 3,7km od referenčného bodu letiska do výšky 30m nad úrovňou zeme.

A3: s lietadlom triedy C3 (hmotnosť nižšia ako 25kg) a triedy C4 (iba model lietadla s hmotnosťou nižšou ako 25kg) v takej vzdialenosti od nezúčastnených osôb, aby s prihliadnutím na spôsob pohonu a výkony bezpilotného lietadla neboli takéto osoby vystavené nadmernému hluku a aby v prípade mimoriadnej situácie za letu neboli bezpilotným lietadlom ohrozené, najmenej však vo vzdialenosti 50m od takýchto osôb. V riadenom vzdušnom priestore* vo vzdialenosti väčšej ako 5,6km od referenčného bodu letiska do výšky 30m nad úrovňou zeme.

* riadeným priestorom je CTR (Controlled Traffic Region), v SR najmä v okolí letísk Bratislava, Piešťany, Žilina, Sliač, Poprad, Prešov, Košice.

************************************************************

Kategória prevádzky B

Ak sa má let bezpilotným lietadlom vykonať iným spôsobom ako podľa podmienok kategórie prevádzky A, najmä:

 1. v noci, ak je bezpilotné lietadlo vybavené primeraným osvetlením,
 2. v riadenom vzdušnom priestore, ak je vykonanie letu bezpilotným lietadlom koordinované s príslušným stanovišťom riadenia letovej prevádzky,
 3. v inej vzdialenosti od nezúčastnených osôb ako je vzdialenosť určená na vykonanie letu bezpilotným lietadlom podľa podmienok kategórie prevádzky A alebo
 4. bezpilotným lietadlom, ktorého maximálna vzletová hmotnosť je väčšia ako 25 kg;

jeho vykonanie podlieha súhlasu Dopravného úradu. Súhlas Dopravného úradu sa nevyžaduje od držiteľov povolenia na vykonávanie leteckých prác.

Žiadosť o súhlas a určenie podmienok predkladá prevádzkovateľ bezpilotného lietadla 30 dní pred predpokladaným termínom vykonania letu prostredníctvom formulára Filetype iconF390-Žiadosť-o-vydanie-súlasu-a-určenie-podmienok-vykonania-letu-UAV-v-kat-B.

Prílohou žiadosti podľa prvej vety je aj analýza rizík, vypracovaná podľa postupu zverejneného na webovom sídle Dopravného úradu, ktorá obsahuje najmä:

 1. účel letu bezpilotným lietadlom,
 2. spôsob vykonania letu bezpilotným lietadlom,
 3. geografické charakteristiky miesta vykonania letu bezpilotným lietadlom,
 4. mieru ohrozenia majetku a zdravia osôb na zemi, ktoré môže spôsobiť vykonanie letu bezpilotným lietadlom,
 5. triedu vzdušného priestoru, v ktorom sa má let bezpilotným lietadlom vykonať,
 6. triedu, konštrukciu, výkony a bezpečnostné systémy použitého bezpilotného lietadla,
 7. organizačné zabezpečenie vykonania letu bezpilotným lietadlom a návrh opatrení na zmiernenie rizík.

Pre vykonanie letu v kategórií prevádzky B je potrebné aby bolo bezpilotné lietadlo poistené proti škode spôsobenej tretím osobám, pilot bol držiteľom povolenia na lietanie s bezpilotným lietadlom a aby bolo bezpilotné lietadlo zapísané v evidencií bezpilotných lietadiel.

Filetype icon14_2019_Postup_DU_Vykonavanie_a_posudzovanie_analyzy_rizik_lety_UAV_kategoria_B

*********************************************************

Koordinácia v riadenom vzdušnom priestore v kategórii prevádzky B

Pokiaľ chce prevádzkovateľ v kategórií prevádzky B (Držiteľ povolenia na vykonávanie leteckých prác alebo lety na základe súhlasu Dopravného úradu) vykonať let bezpilotného lietadla v riadenom vzdušnom priestore inak ako podľa podmienok v subkategórií prevádzky A1, A2 a A3 podľa ktorých je let v riadenom okrsku letiska (CTR) bez koordinácie s príslušným stanovišťom riadenia letovej prevádzky možný len vo vzdialenosti najmenej 3,7km resp. 5,6km a do výšky najviac 30m (100ft) nad úrovňou zeme, musí prevádzkovateľ bezpilotného lietadla vykonať nasledovné:

 1. najmenej 24 hodín pred vykonaním letu elektronickou poštou (emailom) doručiť príslušnému stanovišťu riadenia letovej prevádzky žiadosť o povolenie na vykonanie letu bezpilotným lietadlom v riadenom vzdušnom priestore.
 2. Pilot na diaľku alebo iná osoba zúčastnená na vykonaní letu bezpilotným lietadlom 15 minút pred predpokladaným časom vzletu telefonicky vyžiada od príslušného stanovišťa riadenia letovej prevádzky povolenie na vykonanie letu bezpilotným lietadlom v riadenom vzdušnom priestore.
 3. Pilot na diaľku alebo iná osoba zúčastnená na vykonaní letu bezpilotným lietadlom príslušnému stanovišťu riadenia letovej prevádzky bezodkladne telefonicky oznámi prerušenie letu, ukončenie letu a ďalšie úmysly týkajúce sa vykonania letu bezpilotným lietadlom.
 4. Pilot na diaľku dodrží pokyn na okamžité ukončenie, prerušenie alebo obmedzenie letu bezpilotného lietadla, najmä výškové, polohové, časové údaje, ktorý mu v prípade potreby telefonicky oznámi stanovište riadenia letovej prevádzky
 5. Pilot na diaľku bezodkladne podá hlásenie o mimoriadnej situácií za letu, ak takáto situácia nastala.

Žiadosti o povolenie na vykonanie letu bezpilotným lietadlom v riadenom vzdušnom priestore:

Filetype iconUAS_CTR_Košice

Filetype iconUAS_CTR_Pieštany

Filetype iconUAS_CTR_Štefánik

Filetype iconUAS_CTR_Tatry

Filetype iconUAS_CTR_Žilina

************************************************************

Letecké práce

Letecké práce možno vykonávať len na základe povolenia vydaného Dopravným úradom. Dopravný úrad v povolení určí rozsah a podmienky na vykonávanie leteckých prác.

Vydaniu povolenia na vykonávanie leteckých prác a vydaniu rozhodnutia o určení podmienok pre UAV musí predchádzať:

Poplatok za vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác je podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch  600,- EUR (položka 91 m).

Do doby vydania povolenia na vykonávanie leteckých prác môže žiadateľ evidované bezpilotné lietadlo prevádzkovať v kategórií prevádzky A.

Pilotom na diaľku pri vykonávaní leteckých prác môže osoba, ktorá je držiteľom povolenia na lietanie s bezpilotným lietadlom vydaného Dopravným úradom. Podmienkou na jeho získanie je úspešné absolvovanie teoretických a praktických skúšok na Dopravnom úrade.

Všetky prevádzkové príručky držiteľov povolenia na vykonávanie leteckých prác schválené počas platnosti rozhodnutia č. 1/2015 z 19.08.2015 ostávajú v platnosti. Pre zápis ďalších podmienok vykonania letu v kategórií prevádzky B je potrebné vykonať zmenu prevádzkovej príručky.

Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác s lietadlom spôsobilým lietať bez pilota:

– Filetype iconF353 – Žiadosť o vydanie PVLP pre UAV

Žiadosť o predĺženie povolenia na vykonávanie leteckých prác s lietadlom spôsobilým lietať bez pilota

–  Filetype iconF354 – Žiadosť o predĺženie PVLP pre UAV

Žiadosť o zmenu povolenia na vykonávanie leteckých prác s lietadlom spôsobilým lietať bez pilota

– Filetype iconF352 – Žiadosť o zmenu PVLP pre UAV

****************************************************

Modely s hmotnosťou väčšou ako 25 kg

Modelom lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 25 kg a ktorá neprekračuje 150 kg možno počas dňa vykonať let za podmienky, že:

 1. sa dodržia podmienky určené pre subkategóriu prevádzky A3,
 2. pilot na diaľku je držiteľom platného povolenia na lietanie s bezpilotným lietadlom vydaného Dopravným úradom, alebo iného obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 3. model lietadla je zapísaný v evidencii bezpilotných lietadiel alebo je obdobným spôsobom registrovaný alebo evidovaný v inom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 4. prevádzkovateľ modelu lietadla má uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou diaľkovo riadeného modelu lietadla a plní ju.

V prípade, ak by sa mal let modelom  lietadlas hmotnosťou väčšou ako 25kg vykonať za iných ako uvedených podmienok, je potrebné požiadať Dopravný úrad o vydanie súhlasu s vykonaním letu.

**************************************

Vykonanie teoretických skúšok

Ak je osoba, ktorá bude ovládať bezpilotné lietadlo, držiteľom PS pre pilota akejkoľvek kategórie lietadiel vydaného príslušným úradom podľa nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení, DÚ požaduje sa iba vykonanie teoretickej skúšky z predmetu Letecké právo a postupy RLP.

Ak osoba, ktorá bude ovládať bezpilotné lietadlo, požiadavky uvedené vyššie nespĺňa, je potrebné:

POPLATOK ZA SKÚŠKU NEPLATÍTE!

Na teoretickú skúšku je možné vzdelávať sa formou samoštúdia. Odporúčame študijné materiály dostupné v českom jazyku:

Učebnice pilota, vydavateľstvo Svět křídel.

Kocourek, Řešátko – DRONY – Praktická příručka pro majitele dronú DJI; 2017; vydavateľstvo Agentura Rubico, s.r.o., Česká republika, ISBN: 978-80-7346-228-4

Karas – 222 tipú a trikú pro drony; 2017; vydavateľstvo Computer Press Brno, Česká republika; ISBN: 978-80-251-4874-7

Hohenlohe – DRONY; 2016; vydavateľstvo Alpress Frýdek-Místek, Česká republika; ISBN: 978-80-7543-234-6

Karas, Tichý – Drony; 2016; vydavateľstvo Computer Press Brno, Česká republika, ISBN: 978-80-251-4860-4

Filetype iconOkruhy otázok na skúšku

Miesto a forma vykonania teoretickej skúšky

Teoretická skúška sa vykonáva na Dopravnom úrade vo vopred stanovených termínoch a časoch. PC test sa vykonáva v slovenskom jazyku, pozostáva zo 100 otázok a čas pre test je 90 minút. Na otázky sa odpovedá formou viacnásobnej možnosti výberu odpovedí. Pri každej otázke sú na výber uvedené tri odpovede, z ktorých je iba jedna správna.

Skúška z teoretických vedomostí pozostáva z nasledujúcich predmetov:

 • letecké právo a postupy riadenia letovej prevádzky,
 • všeobecné vedomosti o lietadle,
 • letové výkony lietadla a plánovanie letov,
 • meteorológia,
 • prevádzkové postupy,
 • základy letu,
 • komunikácia.

Hodnotenie teoretickej skúšky

Žiadateľovi je priznané hodnotenie prospel, ak vo všetkých požadovaných predmetoch získal minimálne 75%. V prípade, ak žiadateľ nie je úspešný z jedného alebo viacerých predmetov, je hodnotený ako neprospel. Z predmetov, z ktorých bol hodnotený ako neprospel, je potrebné opakovať teoretickú skúšku. Termín ďalšieho pokusu je možný po doručení záväznej prihlášky (F182-B) v nasledujúcich zverejnených termínoch teoretických skúšok.

V prípade, ak žiadateľ vykonávajúci teoretickú skúšku UAV, nie je úspešný z jedného predmetu zo všetkých požadovaných predmetov štyrikrát za sebou alebo vyčerpal všetkých šesť sedení v priebehu 18 mesiacov od prvého pokusu zložiť skúšku, zamestnanec OLLP ho hodnotí ako NEPROSPEL.

V prípade, ak žiadateľ vykonávajúci teoretickú skúšku UAV nie je úspešný (bol hodnotený NEPROSPEL) tzn. vyčerpal všetky možnosti uvedené vyššie, musí celú skúšku opakovať. Zamestnanec OLLP odporučí žiadateľovi, aby vykonal teoretický výcvik vo výcvikovom zariadení a až po ukončení výcviku opätovne predložil žiadosť o vykonanie teoretickej skúšky.

Na vydanie „povolenia na lietanie bezpilotného lietadla“ je potrebné:

 • doručiť žiadosť F081-B ,
 • doručiť originál žiadosti o praktickú skúšku a správy z praktickej skúšky pre pilota UAV (F166-B).

 

POPLATOK ZA VYDANIE POVOLENIA NEPLATÍTE!

O vydaní „povolenia na lietanie bezpilotného lietadla“  bude žiadateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom podľa údajov uvedených v žiadosti.

Prevzatie povolenia:

 • osobne v sídle Dopravného úradu počas stránkových hodín alebo po dohode (02/ 48 777 558),
 • na základe splnomocnenia v sídle Dopravného úradu počas stránkových hodín alebo po dohode (02/ 48 777 558),
 • povolenie môže byť zaslané poštou na adresu uvedenú v žiadosti.

 VYKONANIE PRAKTICKÝCH SKÚŠOK

Praktickú skúšku  vykonáte po úspešnom vykonaní teoretickej skúšky, pod dozorom, podľa pokynov a na mieste určenom inšpektorom Dopravného úradu s lietadlom (UAV) evidovaným na Dopravnom úrade. Na praktickú skúšku je potrebné priniesť doklad o evidencií lietadla a v prípade, že nie ste vlastníkom lietadla, tiež doklad preukazujúci užívacie právo k lietadlu (zmluva o pôžičke/prenájme alebo iná zmluva uzavretá medzi Vami a vlastníkom lietadla, z ktorej vyplýva že ste oprávnený lietadlo používať). Za vykonanie letu počas praktickej skúšky zodpovedá žiadateľ.

Praktické skúšky sa budú konať na Letisku Štefana Baniča v Boleráze (LZTR) alebo na Letisku Nitra – Janíkovce (LZNI) v nasledovných predbežných termínoch:

Praktické skúšky
Mesiac Dátum
Apríl 30. (piatok)
Máj 14. (piatok)

V prípade záujmu väčšej skupiny uchádzačov je tiež možné po dohode vykonať individuálnu praktickú skúšku v inom termíne na inom mieste.Na praktickú skúšku je potrebné sa prihlásiť e-mailom najmenej 3 dni pred termínom skúšky. Účasť na praktickej skúške je možná až po spätnom potvrdení termínu.

Prihlášky na praktické skúšky a prípadné ďalšie otázky môžete adresovať na adresu filip.pechac@nsat.sk.

Na základe vyhlásenia z Rigy je možné,  aby organizácie alebo jednotlivci vyjadrili svoju podporu hlavných princípov rozvoja trhu s dronmi v Európe.

Detailné informácie, hlavné princípy a súvisiace dokumenty (v anglickom jazyku) nájdete na tejto stránke.

 

 

 

Spätná väzba od návštevníkov

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia