DOPRAVNÝ ÚRAD

Nebezpečný tovar

Základné informácie

Všeobecné zásady upravujúce medzinárodnú leteckú prepravu nebezpečného tovaru sú obsiahnuté v Prílohe 18 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve – Bezpečná letecká preprava nebezpečného tovaru (Príloha 18), ktorá vychádza z:

– odporúčaní Výboru expertov OSN pre prepravu nebezpečného tovaru (DG),

a na;

– predpisoch Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) pre bezpečnú prepravu rádioaktívnych materiálov.

 

Príloha 18 a ICAO Doc 9284 Technické inštrukcie pre bezpečnú leteckú prepravu nebezpečného tovaru.

Základné ustanovenia Prílohy 18 sú rozšírené Technickými inštrukciami pre bezpečnú leteckú prepravu DG (ICAO TI).

Na základe článku 2.2.1 Prílohy 18 nadobúdajú tieto pokyny charakter noriem.

Nové verzie týchto ICAO TI sa vydávajú každý nepárny rok.

 

IATA DG Regulácia

Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA) vydáva usmernenie s názvom IATA Dangerous Goods Regulations (IATA DGR). Toto usmernenie kopíruje požiadavky ICAO TI a v niektorých prípadoch môže byť prísnejšie ako ICAO TI.

Nová verzia IATA DGR sa vydáva každý rok.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia