DOPRAVNÝ ÚRAD

Hlukové osvedčenie

Hlukové osvedčenie sa vydáva pre lietadlá uvedené v  článku 2, ods. 1. nariadenia (EU) č. 2018/1139 v platnom znení a v príslušnej miere pre lietadlá podliehajúce legislatíve Slovenskej republiky (v súlade s § 14 ods. 2, § 22 ods. 8 zákona 143/1998 a čl. 7.1.5.4 predpisu L 8/A Letová spôsobilosť lietadiel a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2004 o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel).

DÚ/DCL vydáva hlukové osvedčenie:

  • pre lietadlá podliehajúce legislatíve EASA –  v súlade s 21.A.16A a 21.A.18(a)  nariadenia (ES) č. 748/2012 v platnom znení, podčasť I na EASA formulári 45,  a certifikačnými špecifikáciami CS-36 (Rozhodnutie výkonného riaditeľa EASA č. 2003/4/RM)
  • pre lietadlá podliehajúce národnej legislatíve – v súlade s L/8A čl.7.1.5.4.

Žiadateľ predkladá žiadosť o vydanie hlukového osvedčenia DÚ/DCL (21.A.204) na predpísanom tlačive pre lietadlá podliehajúce európskej legislatíve, t. j. podľa článku 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 2018/1139 v platnom znení, ako aj pre lietadlá podliehajúce legislatíve Slovenskej republiky popísané v prílohe I nariadenia (EÚ) č.  2018/1139 v platnom znení, tzn. nepodliehajúcim legislatíve EÚ. Príslušné sa označuje v žiadosti.

Filetype iconPostup na vydanie a zmenu hlukovej spôsobilosti – AIC 13/06.
Súvisiace formuláre

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia