DOPRAVNÝ ÚRAD

Interné postupy

Filetype iconSmernica 1/2015, VYKONÁVANIE ŠTÁTNEHO ODBORNÉHO DOZORU V RÁMCI DIVÍZIE CIVILNÉHO LETECTVA, 15.04.2018 (EXERCISE OF STATE PROFESSIONAL SUPERVISION WITHIN THE CIVIL AVIATION DIVISION)

Filetype iconSmernica 1/2019, OSVEDČOVANIE A DOHĽAD NAD ORGANIZÁCIAMI OPRÁVNENÝMI NA OVEROVANIE JAZYKOVEJ SPÔSOBILOSTI PODĽA POŽIADAVIEK ICAO, 01.02.2019 (CERTIFICATION AND SUPERVISION OF ORGANIZATIONS AUTHORIZED FOR VERIFICATION OF LANGUAGE COMPETENCE AS REQUIRED BY ICAO REQUIREMENTS)

Filetype iconSmernica 1/2020, POSTUPY OLNS – VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/373, 01.02.2020 (ANS DEPARTMENT’S PROCEDURES – COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/373)

Filetype iconSmernica 2/2020, VYKONÁVANIE AUDITOV ODBOROM LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH SLUŽIEB, 01.02.2020 (EXERCISE OF AUDITS BY AIR NAVIGATION SERVICES DEPARTMENT)

Filetype iconSmernica 3/2020, VYKONÁVANIE DOHĽADU NAD RIADENÍM ZMIEN U POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB A VÝCVIKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ PRE RIADIACICH LETOVEJ PREVÁDZKY, 17.02.2020 (SUPERVISION OF CHANGE MANAGEMENT OF SERVICE PROVIDERS AND TRAINING ORGANIZATIONS FOR AIR TRAFFIC CONTROLLERS)

Filetype iconPostup 4/2018, POSTUP DOPRAVNÉHO ÚRADU K IMPLEMENTÁCII NARIADENIA ADQ PRE DODÁVATEĽOV ÚDAJOV, 17.05.2018 (TRANSPORT AUTHORITY PROCEDURE FOR IMPLEMENTATION OF ADQ REGULATION FOR DATA SUPPLIERS)

Filetype iconSmernica 20/2014, LICENCOVANIE LETECKÉHO PERSONÁLU, 15.11.2019 (AIR PERSONNEL LICENSING)

Filetype iconSmernica 56/2014, VYDÁVANIE BEZPEČNOSTNÝCH PRÍKAZOV, 02.01.2020 (ISSUE OF SAFETY DIRECTIVES)

Filetype iconSmernica 62/2014, PRIEBEŽNÉ MONITOROVANIE BEZPEČNOSTI ANS , VRÁTANE ATFM A ASM A STANOVENIE PRIORÍT DOHĽADU, 01.02.2020 (CONTINUOUS SAFETY MONITORING OF ANS , INCLUDING ATFM AND ASM, AND SUPERVISORY PRIORITIES SETTING)

Filetype iconSmernica 58/2014,VYKONÁVANIE DOHĽADU V OBLASTI INTEROPERABILITY SIETE MANAŽMENTU LETOVEJ PREVÁDZKY (SUPERVISION OF INTEROPERABILITY)

Filetype iconPostup 28/2014, POSTUPY NA VYMEDZENÉ KONANIA DOPRAVNÉHO ÚRADU, NA KTORÉ SA NEVZŤAHUJE ZÁKON O SPRÁVNOM KONANÍ, 23.06.2014 (PROCEDURES FOR DEFINED TRANSPORT AUTHORITY OBLIGATIONS NOT COVERED BY ACT No 71/1967 COLL. ADMINISTRATIVE PROCEDURE

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia