DOPRAVNÝ ÚRAD

Letecké pozemné zariadenia

Kategórie leteckých pozemných zariadení

Dopravný úrad vydáva, podľa písm. p) § 48 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre určené kategórie leteckých pozemných zariadení, „Súhlas na použitie leteckého pozemného zariadenia v civilnom letectve“ (ďalej iba „Súhlas“). Leteckými pozemnými zariadeniami sú myslené tie pozemné technické zariadenia a ich programové prostriedky, ktoré spĺňajú definíciu písm. i) §2 leteckého zákona.

Podmienky za ktorých Dopravný úrad vydá Súhlas sú uvedené v ods. 6 § 24 leteckého zákona.

Dopravný úrad týmto určuje kategórie leteckých pozemných zariadení podľa ods.6 § 24 leteckého zákona nasledovne: 

Určené   kategórie leteckých pozemných zariadení

 Rádiokomunikačné zariadenia

 • VHF – UHF pozemná rádiostanica pre spojenie lietadlo – zem
 • Letecký rádiový zameriavač DF

Rádionavigačné zariadenia

 • Systém presného prístrojového priblíženia ILS
 • VHF všesmerový rádiomaják VOR, DVOR
 • Nesmerový rádiomaják NDB, L
 • UHF zariadenie na meranie vzdialenosti DME
 • VHF polohové a traťové návestidlo
 • Systém s pozemným rozšírením GBAS

Sledovacie – rádiolokačné zariadenia

 • Systém presného radarového priblíženia PAR
 • Primárny prehľadový radar PSR
 • Sekundárny prehľadový radar SSR
 • Multilateračné prehľadové systémy MLAT
 • Multistatické primárne prehľadové radary MSPSR

Počítačové/softvérové zariadenia pre riadenie letu

 • Systém spracovania radarových dát

Počítačové/softvérové zariadenia spracovania meteorologických dát

 • Systémy poskytujúce meteorologické informácie

Dopravný úrad vydá Súhlas na základe žiadosti po preukázaní splnenia vlastností, charakteristík a ostatných požiadaviek ustanovených týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho základe alebo predpisom cudzieho štátu, ktorý je v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná alebo ktorý vydá príslušný orgán medzinárodnej organizácie.

Filetype iconZoznam súhlasov 2006 az FEB 2018

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia