DOPRAVNÝ ÚRAD

Kvalita leteckých údajov (ADQ)

Dňom 17. 05. 2018 nadobúda účinnosť nové vydanie postupu Filetype iconPostup Dopravného úradu k implementácii nariadenia ADQ pre dodávateľov údajov (ďalej len „postup“), ako praktický návod na implementáciu nariadenia Komisie (EÚ) č. 73/2010 z 26. januára 2010, ktorým sa stanovujú požiadavky kvality leteckých údajov a leteckých informácií pre jednotné európske nebo v platnom znení (ďalej len „nariadenie ADQ“).

Postup je určený len pre jeho užívateľov, ktorými sú:

 1.osoby, ktoré sú zúčastnenými subjektmi v zmysle nariadenia ADQ, to jest tieto osoby:

       a)

poskytovatelia leteckých navigačných služieb (Letové prevádzkové služby SR, štátny podnik, Veliteľstvo Vzdušných síl OS SR, Slovenský hydrometeorologický ústav);

     b)

prevádzkovatelia letísk a heliportov, pre ktoré sa vo vnútroštátnych publikáciách leteckých informácií zverejnili postupy pre pravidlá pre lety riadené pomocou prístrojov (instrument flight rules – IFR) alebo špeciálne postupy pre pravidlá pre let za viditeľnosti (visual flight rules – VFR), (Letisko M. R. Štefánika Bratislava, Letisko Piešťany, Letisko Sliač, Letisko Žilina, Letisko Poprad – Tatry a Letisko Košice);

     c)

verejné alebo súkromné subjekty, ktoré poskytujú:

ca) služby v oblasti tvorby a poskytovania prieskumných údajov,

cb) služby zostavovania postupov,

cc) elektronické údaje o teréne,

cd) elektronické údaje o prekážkach

2.osoby, ktoré sa stanú takýmito subjektmi v zmysle novej legislatívy;
 3.osoby, ktoré sú nadriadenými, dozornými, kontrolnými subjektmi Dopravného úradu, resp. ktorým toto právo vyplýva z legislatívy;

(ďalej len „užívateľ postupu“).

Dopravný úrad upozorňuje užívateľov tohto postupu, že dielo je chránené autorským právom a nie je možné ho do 31.01.2019 sprístupňovať ani poskytovať tretím stranám bez súhlasu Dopravného úradu, IČO: 42355826, so sídlom: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava a spoločnosti Helios Technology Limited, zapísanej v Obchodnom registri Anglicka a Walesu pod číslom 3257217, so sídlom: 29 Hercules Way, Aerospace Boulevard, Aeropark, Farnborough, Hampshire, GU14 6UU, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Tretími stranami sú osoby, ktoré nie sú užívateľmi postupu.

Zároveň Vás upozorňujeme na zodpovednosť za škodu, ktorá môže sprístupnením a poskytnutím tohto postupu tretím osobám Dopravnému úradu a spoločnosti Helios Technology Limited vzniknúť.

Z dôvodu vyššie uvedených autorských práv je postup zabezpečený heslom, ktoré bolo poskytnuté všetkým známym užívateľom postupu, alebo si ho je možné vyžiadať na adrese Dopravného úradu/divízia civilného letectva, ak je žiadateľ preukázateľne užívateľom postupu.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia