DOPRAVNÝ ÚRAD

Letové prevádzkové služby

Letové prevádzkové služby sa zriaďujú na zaistenie bezpečnosti, plynulosti a efektívnosti vykonávania letov vo vzdušnom priestore.
Letové prevádzkové služby zabezpečujú najmä

  1. riadenie letovej prevádzky,
  2. poskytovanie informácií lietadlám počas letu,
  3. pohotovostnú službu pre lietadlá počas letu.

Letové prevádzkové služby podľa pravidiel lietania platných pre civilné letectvo vykonáva právnická osoba poverená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR; poverenie vydáva ministerstvo dopravy po dohode s ministerstvom obrany. Poskytovaním letových prevádzkových služieb potrebných pri používaní letísk môže ministerstvo dopravy poveriť aj fyzickú osobu. Ministerstvo dopravy v poverení určí rozsah a podmienky na vykonávanie letových prevádzkových služieb.
Právnická osoba alebo fyzická osoba poverená poskytovaním letových prevádzkových služieb musí uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní letových prevádzkových služieb a plniť ju. Minimálnu výšku poistného krytia určí ministerstvo v poverení.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia