Divízia civilného letectva

Divízia civilného letectva Dopravného úradu zabezpečuje výkon štátnej správy a štátneho odborného dozoru v civilnom letectve ako aj plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo zákona č. 143/1998 Z. z. z 2. apríla 1998 o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov, všeobecne záväzných právnych predpisov, právne záväzných aktov Európskej únie a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Divízia civilného letectva vykonáva funkciu národného dozorného orgánu v oblasti osvedčovania letovej spôsobilosti, zachovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel, osvedčovania projekčných a výrobných organizácii, prevádzky lietadiel, odbornej spôsobilosti leteckého personálu, osvedčovania výcvikových zariadení, poskytovania leteckých navigačných služieb, prevádzky letísk a leteckých pozemných zariadení a bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

Sekcia navigačných služieb a letísk

 • dohľad nad bezpečnosťou komunikačných, navigačných a sledovacích systémov, systémom riadenia toku letovej prevádzky a manažmentu vzdušného priestoru pre všeobecnú letovú prevádzku
 • regulácia bezpečnosti a štátny odborný dozor nad poskytovateľmi leteckých navigačných služieb
 • určovanie podmienok na prevádzku letísk
 • posudzovanie prevádzkovej spôsobilosti letísk a ich prevádzkovateľov
 • vyhlasovanie a rušenie ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných zariadení
 • posudzovanie bezpečnostných programov na ochranu civilného letectva
 • hodnotenie plnenia požiadaviek bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku na letiskách
 • posudzovanie spoľahlivosti personálu bezpečnostnej ochrany a posádok lietadiel

Sekcia letovej prevádzky

 • zabezpečenie efektívnej kontroly prevádzkovateľov a výrobcov lietadiel, údržby lietadiel a výcviku leteckého personálu
 • overovanie letovej spôsobilosti lietadiel
 • vydávanie súhlasu na prevádzku lietadiel
 • vedenie registra lietadiel
 • SAFA (Safey Assessment of Foreign Aircraft) – bezpečnostné posúdenie zahraničných lietadiel
 • povoľovanie usporiadania verejných leteckých podujatí
 • licencovanie leteckého personálu, členov technického personálu, riadiacich letovej prevádzky, výcvikových zariadení
 • vedenie registra členov leteckého personálu

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia