DOPRAVNÝ ÚRAD

Ostatný personál (Palubní inžinieri, Dispečeri leteckej prevádzky, Leteckí navigátori)

Získanie preukazu spôsobilosti dispečer letovej prevádzky

Na Dopravný úrad je potrebné doručiť nasledujúce dokumenty:

  1. Žiadosť (formulár F081-B) – riadne vyplnenú a podpísanú.

Žiadosť aj s požadovanými prílohami je  potrebné na Dopravný úrad doručiť osobne, poštou alebo elektronicky (so zaručeným elektronickým podpisom) prostredníctvom portálu www.slovensko.sk

  1. Úspešne absolvovať teoretické skúšky na Dopravnom úrade v rozsahu požiadaviek ust. 4.6.1.2 predpisu L1 Spôsobilosť leteckého personálu (ďalej iba „L1“). Informácie k teoretickým skúškam sú uvedené TU: http://letectvo.nsat.sk/letecky-personal-2/piloti/teoreticke-skusky/

V prípade, že žiadateľ absolvoval teoretické skúšky v rozsahu ATPL, je potrebné doručiť na Dopravný úrad žiadosť o uznanie týchto skúšok na vydanie preukazu spôsobilosti dispečera letovej prevádzky.

  1. Predložiť dokument preukazujúci splnenie požiadaviek na skúsenosti v zmysle  ust. 4.6.1.3 predpisu L1.
  2. Protokol z praktického preskúšania so schváleným examinátorom v rozsahu požiadaviek 4.6.1.4 predpisu L1.
  3. Poplatok za vydanie preukazu spôsobilosti vo výške 8,- eur, odporúčame doložiť e-Kolok v uvedenej hodnote.

ODPORÚČANIE. Výška poplatku sa môže zmeniť v závislosti od počtu úkonov, ktoré budú vykonané. Z uvedeného dôvodu Dopravný úrad odporúča doručiť na Dopravný úrad žiadosť, ktorá bude posúdená odborným personálom.

Poplatok odporúčame uhradiť formou e-kolku, ktorý je možné zakúpiť na Slovenskej pošte. V prípade preferencie platby prevodom na účet alebo uhradení poplatku prostredníctvom Slovenskej pošty,  je potrebný platobný predpis, ktorý vystaví Dopravný úradu na základe doručenej žiadosti. Bližšie informácie k správnym poplatkom sú zverejnené na webovej stránke Dopravného úradu (www.nsat.sk).

Poznámka. Zdravotná spôsobilosť sa pre tento preukaz spôsobilosti nevyžaduje.

 

O vybavení žiadosti Vás budú zamestnanci Dopravného úradu informovať e-mailom.

Požadované tlačivá a formuláre sú zverejnené na webovej stránke Dopravného úradu:

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia