DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

6. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE – LETISKOVÉ VOZOVKY

Informácie k 6. ročníku medzinárodnej konferencie – Letiskové vozovky, ktorá sa uskutoční v dňoch 15. – 16. mája 2023:

Filetype iconLETISKOVE VOZOVKY – AIRFIELD PAVEMENTS 2023 – Prihláška

Filetype iconLETISKOVE VOZOVKY – AIRFIELD PAVEMENTS 2023 – pozvánka

Filetype iconAIRFIELD PAVEMENTS – 1st Announcement

Filetype iconAIRFIELD PAVEMENTS – Preliminary Application Form


Zánik platnosti rozhodnutí o určení ochranných pásiem letísk pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve (toho času osobitných letísk) k 01. januáru 2023

Dňom 01. januára 2023 zanikla podľa § 20 ods. 11 Prechodné ustanovenie Vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky          č. 28/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických parametroch osobitného letiska, ochranných pásmach osobitného letiska            a  o  používaní  osobitných  letísk,  platnosť  rozhodnutí  o  určení  ochranných  pásiem  nasledovných  letísk  pre  letecké  práce                  v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve (toho času osobitných letísk, nakoľko od 01.01.2021 sa podľa § 57 f) Prechodné ustanovenie zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov     k úpravám účinným od 1. augusta 2019 letiská pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve bez platného povolenia podľa § 32 ods. 1 zákona považujú za osobitné letiská):

Filetype iconOsobitné letiská, ktorým zanikli ochranné pásma od 01.01.2023

 

 

Spätná väzba pre návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia