DOPRAVNÝ ÚRAD

Organizácie riadiace zachovanie letovej spôsobilosti

Organizácia riadiaca zachovanie letovej spôsobilosti (CAMO – Continuing Airworthiness Management Organisation) je organizácia schválená podľa Časti M Podčasť G Nariadenie Komisie (EÚ) č.1321/2014. Základnou úlohou CAMO je riadiť zachovanie letovej spôsobilosti lietadiel, v súlade s rozsahom a postupmi príručky pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti (CAME – Continuing Airworthiness Management Exposition).

Organizácie, ktoré požiadajú/vlastnia osvedčenia o obchodnej leteckej prevádzke (AOC – Air Operation Certificate) musia byť súčasne držiteľom povolenia CAMO, byť súčasne držiteľom povolenia na údržbu schválenú podľa Časti 145 Nariadenie Komisie (EÚ) č.1321/2014 alebo mať zmluvu s takouto organizáciou. CAMO môže vymedzenú časť úloh riadenia zachovania letovej spôsobilosti subkontrahovať na inú organizáciu.

V prípade ak Dopravný úrad vyžaduje od prevádzkovateľa, aby vlastnil osvedčenie pre svoje obchodné činnosti, iné ako pre obchodnú leteckú dopravu (AOC), prevádzkovateľ musí byť držiteľom povolenia CAMO alebo mať zmluvu s takouto organizáciou; mať povolenie pre údržbu podľa Časti M Podčasť F alebo Časti 145 Nariadenie Komisie (EÚ) č.1321/2014, alebo zmluvu s takouto organizáciou.

Povolenia organizácie vykonávajúcej riadiacej zachovanie letovej spôsobilosti vydané v súlade s požiadavkami Nariadenia Komisie (EÚ) č.1321/2014 a príslušným orgánom členského štátu EU alebo Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (EASA – European Aviation Safety Agency) sú uznávané bez preukazovania ďalších požiadaviek.

V prípade ak chce organizácia získať povolenie CAMO musí byť schválená príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má hlavné miesto podnikania. Pre organizácie tretích krajín je príslušná pre vydanie povolenia CAMO Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA – European Aviation Safety Agency). Dopravný úrad, divízia civilného letectva, odbor výroby a údržby je oprávnený v zmysle zákona č.143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) vydávať povolenia a vykonávať dohľad nad príslušne schválenými organizáciami, ktoré majú hlavné miesto podnikania na Slovensku.

Podmienkou pre prvé vydanie povolenia CAMO je podať žiadosť EASA formulár 2 spolu s CAME, EASA formulárom 4, technický denník lietadla (ako napríklad: technical log, journey log book) a uhradiť príslušný správny poplatok. Povolenie CAMO je možné vydať len pre lietadlá, ktoré majú typový certifikát vydaným/uznaným EASA a majú vydané osvedčenie letovej spôsobilosti (CoA – Certificate of Airworthiness) v súlade s Nariadením Komisie č.748/2012.

CAMO môže okrem práv riadiť zachovanie letovej spôsobilosti lietadiel uvedených v rozsahu vydaného povolenia aj vykonávať predlžovanie platnosti osvedčenia o overení letovej spôsobilosti lietadlám, pre ktoré má zapísané v riadenom prostredí (ARC – Airworthiness Review Certificate), vydávanie osvedčenia o overovaní letovej spôsobilosť a vydávanie povolenia na let (PtF – Permit to Fly). Ďalšie činnosti, ktoré môže mať CAMO uvedené v rozsahu povolenia sú: spracovanie programu údržby; kontrahovanie časti úloh riadenia zachovania letovej spôsobilosti inou CAMO; vydávanie odporúčaní príslušnému úradu pre vydanie osvedčení o overení letovej spôsobilosti; vydanie odporúčaní príslušnému úradu pre vydanie osvedčení  o overovaní letovej spôsobilosti lietadiel importovaných do EÚ; zabezpečenie transferu registrácie lietadiel medzi členskými štátmi EÚ a iné činností v rozsahu Nariadenie Komisie (EÚ) č.1321/2014.

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte odbor výroby a údržby maintenance@nsat.sk.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia