DOPRAVNÝ ÚRAD

Organizácie riadiace zachovanie letovej spôsobilosti

Organizácia riadiaca zachovanie letovej spôsobilosti (CAMO – Continuing Airworthiness Management Organisation) je organizácia schválená podľa Časti CAMO alebo Časti CAO nariadenia Komisie (EÚ) č.1321/2014. Základnou úlohou CAMO je riadiť zachovanie letovej spôsobilosti lietadiel, v súlade s rozsahom a postupmi príručky pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti (CAME – Continuing Airworthiness Management Exposition).

V prípade lietadiel, ktoré používajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, je prevádzkovateľ zodpovedný za zachovanie letovej spôsobilosti lietadiel, ktoré prevádzkuje, a musí byť schválený ako súčasť svojho osvedčenia leteckého prevádzkovateľa ako organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti (CAMO) podľa Časti CAMO pre lietadlo, ktoré prevádzkuje a byť súčasne držiteľom povolenia na údržbu schválenú podľa Časti 145 nariadenia Komisie (EÚ) č.1321/2014 alebo mať zmluvu s takouto organizáciou. CAMO môže vymedzenú časť úloh riadenia zachovania letovej spôsobilosti subkontrahovať s inou organizáciou.

Povolenia organizácie vykonávajúcej riadiacej zachovanie letovej spôsobilosti vydané v súlade s požiadavkami nariadenia Komisie (EÚ) č.1321/2014 a príslušným orgánom členského štátu EÚ alebo Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA – European Union Aviation Safety Agency) sú uznávané bez preukazovania ďalších požiadaviek.

V prípade ak chce organizácia získať povolenie CAMO musí byť schválená príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má hlavné miesto podnikania. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, odbor spôsobilosti lietadiel je oprávnený v zmysle zákona č.143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) vydávať povolenia a vykonávať dohľad nad príslušne schválenými organizáciami, ktoré majú hlavné miesto podnikania na Slovensku.

Podmienkou pre prvé vydanie povolenia CAMO je podať žiadosť EASA formulár 2 spolu s CAME, informácie o vzdelaní, výcviku a praxi nominovaných vedúcich pracovníkov organizácie (EASA Formulár 4 nie je požadovaný), technický denník lietadla (ako napríklad: technical log, journey log book) a uhradiť príslušný správny poplatok. Povolenie CAMO je možné vydať len pre lietadlá, ktoré majú typový certifikát vydaný/uznaný EASA a majú vydané osvedčenie letovej spôsobilosti (CofA – Certificate of Airworthiness) v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č.748/2012.

CAMO môže okrem práv riadiť zachovanie letovej spôsobilosti lietadiel uvedených v podmienkam schválenia vydaného osvedčenia vykonávať predlžovanie platnosti osvedčenia o overení letovej spôsobilosti lietadlám, pre ktoré má zapísané v riadenom prostredí (ARC – Airworthiness Review Certificate), vydávať osvedčenia o overovaní letovej spôsobilosť a vydávať povolenia na let (PtF – Permit to Fly). Ďalšie činnosti, ktoré môže mať CAMO uvedené v rozsahu povolenia sú: spracovanie programu údržby; kontrahovanie časti úloh riadenia zachovania letovej spôsobilosti inou CAMO; vydávanie odporúčaní príslušnému úradu pre vydanie osvedčení o overení letovej spôsobilosti; vydanie odporúčaní príslušnému úradu pre vydanie osvedčení  o overovaní letovej spôsobilosti lietadiel importovaných do EÚ; zabezpečenie transferu registrácie lietadiel medzi členskými štátmi EÚ a iné činností v rozsahu Nariadenie Komisie (EÚ) č.1321/2014.

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte odbor spôsobilosti lietadiel maintenance@nsat.sk.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia