DOPRAVNÝ ÚRAD

Špeciálny stavebný úrad

Rozsah pôsobnosti Dopravného úradu ako špeciálneho stavebného úradu sa vzťahuje na oblasť civilného letectva na celom území Slovenskej republiky. Kompetencie Dopravného úradu ako špeciálneho stavebného úradu sú definované v ustanoveniach zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 143/1998 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

§ 120 stavebného zákona – Špeciálne stavebné úrady:

(1) Pri stavbách letísk, stavbách v územných obvodoch letísk a stavbách pre letecké pozemné zariadenia, stavbách dráh a na dráhe, pri stavbách pozemných komunikácií, pri vodných stavbách a stavbách podliehajúcich integrovanému povoľovaniu10ma) a pri stavbách na povrchu, ktoré bezprostredne slúžia prevádzke banských diel a banských stavieb pod povrchom, a to ťažných vežiach, jamových budovách, strojovniach ťažných strojov a ventilátorovniach a pri stavbách skladov výbušnín vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia orgány vykonávajúce štátnu správu na uvedených úsekoch podľa osobitných predpisov (ďalej len „špeciálne stavebné úrady“).

(2) Špeciálne stavebné úrady sú príslušné na vydanie stavebného povolenia súboru stavieb, ak vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu na povolenie hlavnej stavby súboru stavieb podľa § 65 ods. 2.

(3) Špeciálne stavebné úrady postupujú podľa tohto zákona, pokiaľ osobitné predpisy podľa odseku 1 neustanovujú inak; povoliť stavbu alebo jej zmenu možno len na základe záväzného stanoviska podľa § 140b vydaného miestne príslušným stavebným úradom, ktorý overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí. Ak sa územné rozhodnutie nevydáva, špeciálne stavebné úrady povolia stavbu alebo jej zmenu na základe záväzného stanoviska orgánu územného plánovania, ktorý overuje dodržanie zastavovacích podmienok určených územným plánom zóny alebo súlad so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie príslušného stupňa a dodržanie všeobecných požiadaviek na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia. Podmienky na umiestnenie stavby sa určia v stavebnom povolení.

§ 28 leteckého zákona – Špeciálny stavebný úrad:

(1) Dopravný úrad je špeciálnym stavebným úradom6) pre stavby v územných obvodoch letísk, stavby letísk a stavby pre letecké pozemné zariadenia.

(2) Dopravný úrad ako špeciálny stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie pre

a) stavbu letiska, ak je vydané povolenie na prevádzkovanie letiska,

b) stavbu pre letecké pozemné zariadenie, ak je vydané povolenie na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia.

Vzory formulárov týkajúcich sa špeciálneho stavebného úradu.
Informácie o výške a variabilných symboloch správnych poplatkov

Informácie o spôsobe platby nájdete .

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia