DOPRAVNÝ ÚRAD

Iné podnikanie

Podľa § 45 zákona o civilnom letectve (letecký zákon) sa iným podnikaním v civilnom letectve sa rozumie

  1. vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií a skúšanie výrobkov leteckej techniky (§ 23 ods. 1),
  2. opravy a údržba výrobkov leteckej techniky (§ 23 ods. 2),
  3. poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu,
  4. pozemná obsluha lietadiel,
  5. údržba pohybových plôch letísk.

Iné podnikanie v civilnom letectve legislatívne upravuje:

  • zákon č. 143/1998 Z z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • nariadenie vlády č. 641/2005 Z z. o prístupe na trh služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemnej obsluhy lietadiel.

Informácie o možnostiach prístupu k právnym predpisom.

Iné podnikanie v civilnom letectve možno vykonávať len na základe povolenia Dopravného úradu. Dopravný úrad v povolení určí rozsah a podmienky iného podnikania.
Usmernenie pre žiadateľov pri podávaní žiadostí o povolenie na iné podnikanie v civilnom letectve: Filetype iconPostup pri podaní žiadosti na iné podnikanie v civilnom letectve

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia