DOPRAVNÝ ÚRAD

Inšpekcie na odbavovacej ploche letísk (SAFA/SACA/SANA)

Inšpekcie na odbavovacej ploche letísk (SAFA/SACA/SANA) / Ramp Inspections

Cieľom výkonu inšpekcie na odbavovacej ploche je účinné uplatňovanie medzinárodných bezpečnostných štandardov prostredníctvom harmonizovaných pravidiel a postupov inšpekcií zahraničných lietadiel na odbavovacej ploche, ktoré pristávajú na letiskách členských štátov Európskej únie a iných krajín zúčastnených na dohode „SAFA Working Arrangement with EASA“.

28. októbra 2014 nadobudlo účinnosť Nariadenie komisie (EU) 965/2012 z 05. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a admistratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa Nariadenia Európske parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008. Podľa tohto nariadenia sa inšpekcie na odbavovacej ploche lietdiel prevádzkovateľov patriacich pod bezpečnostný dohľad iného členského štátu alebo tretej krajiny vykonávajú v súlade s podčasťou RAMP prílohy II (ARO.RAMP).

Tieto inšpekcie môžeme kvôli prehľadnosti rozdeliť na:

 1. SAFA inšpekcie (Safety Assessment of Foreign Aircraft)
  •  inšpekcie v členskom štáte na prevádzkovateľovi tretej krajiny alebo inšpekcie prevádzkovateľa členského štátu v tretej krajine.
  • kontrola súladu s požiadavkami medzinárodných bezpečnostých štandardov obsiahnutých v prílohách k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve („Chicagsky dohovor“) podpísanom v Chicagu 07. decembra 1944
 2. SACA  inšpekcie (Safety Assessment of Community Aircraft)
  • inšpekcie v členskom štáte na prevádzkovateľovi členského štátu
  • kontrola súladu s požiadavkami bezpečtnostnych štandardov obsiahnutych v legislatíve EÚ v oblasti civilného letectva

Inšpekcie na odbavovacej ploche vykonávané Dopravným úradom na slovenských prevádzkovateľoch (litadlách zapísaných v registri lietadiel SR) sú podľa nariadenia č. 965/2012 vykoávané v súlade s podčasťou GEN prílohy II avšak podľa princípov harmonizovaných postupov podčasti RAMP prílohy II.

Tieto inšpekcie sú označované ako:

3. SANA inšpekcie (Safety Assessment of National Aircraft)

 • metódy, postupy, princípy sú zhodné zo SACA inšpekciou, kontrolovaný je súlad s požiadavkami legislatívy EÚ a národných predpisov

Základnou úlohou inšpektorov  divízie civilného letectva je výkon inšpekcií lietadiel na odbavovacích plochách letísk Slovenskej republiky, v súlade s medzinárodnými dohodami, bezpečnostnými štandardmi a právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky v tejto oblasti.

Inšpekcie na odbavovacej ploche sú vykonávané na lietadlách európskych prevádzkovateľov ako aj prevádzkovateľov z tretích krajín v súlade s európskou legislatívou a postupmi pre výkon inšpekcií vydávanými Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (EASA).

Pri zistení nedostatku, ktorý by mohol ohroziť bezpečnosť letu je pred zamýšľaným odletom zabezpečená náprava a odstránenie nedostatku prevádzkovateľom. V prípade ak k odstráneniu nedostatku nedôjde, môže byť lietadlu odlet zakázaný.

Inšpektori divízie civilného letectva vykonávajúci  inšpekcie spĺňajú prísne kritériá a sú špeciálne vyškolení podľa požiadaviek príslušnej európskej legislatívy.

Výsledky inšpekcií sú zaznamenávané v štandardizovanej forme, tzv. „Správa z inšpekcie“ („Proof of inspection“), ktorá je následne zadávaná do centralizovanej databázy spravovanej EASA-ou (sprístupnená všetkým členským štátom EÚ a iným štátom participujúcim na SAFA programe), ktorá umožňuje okamžité upovedomenie o inšpekcii pre všetky dotknué subjekty (prevádzkovateľ, štát registrácie, štát prevádzkovateľa).

Všetky dáta získané z inšpekcií slúžia na výmenu informácií na európskej úrovni. Sú vyhodnocované v pravidelných intervaloch a na základe analýz sú stanovované bezpečnostné riziká, ktoré pri obzvlášť výrazných negatívnych výsledkoch môžu viesť ku podnetu pre Výbor pre bezpečnosť letectva na úrovni Európskej Komisie (Air Safety Committee) na prerokovanie o umiestnení na Zoznam zakázaných spoločností (List of Airlines banned within EU).

Aktuálny zoznam je k dispozícii na Filetype iconstránke Európskej Komisie.

 Informácie o výkone inšpekcií (SAFA a SACA) sú k dispozícii aj na stránke EASA.

V rámci koordinácie  inšpekcií na odbavovacej ploche  je takisto zahrnuté aj odstraňovanie nálezov zistených pri inšpekciách zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky na odbavovacích plochách letísk mimo územia Slovenskej republiky. Pri tejto činnosti je nadviazaná spolupráca s inými útvarmi divízie civilného letectva,  prevádzkovateľom kontrolovaného lietadla, národným koordinátorom krajiny, kde bola inšpekcia vykonaná a EASA-ou, prípadne s inými subjektmi činnými v civilnom letectve, ak je to potrebné.

 Point Of Contact
V prípade potreby získate kontakty zodpovedné za SAFA program pre jednotlivé krajiny na stránke EASA (SAFA National Coordinators & database coordinators).

Kontaktná adresa Dopravného úradu:
 safa@nsat.sk
 Koordinátor: gabriela.galambosova@nsat.sk

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia