DOPRAVNÝ ÚRAD

Osobitné letiská

Osobitné letiská

Za účelom možnosti vykonávať leteckú prevádzku (najmä športové lietanie) z plôch/resp. bývalých letísk pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, ktoré nespĺňajú požiadavky osobitných predpisov (t.j. nariadenie Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platnom znení a Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, najmä jeho príloha 14 Letiská, I. Zväzok, Navrhovanie a prevádzka letísk), bol zákonom č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavedený nový právny inštitút osobitného letiska. Osobitným letiskom sa v zmysle ust. § 2 písm. o) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozumie územne vymedzená plocha s trávnatým povrchom alebo so spevneným povrchom trvalo alebo dočasne určená na vzlety a pristátia lietadiel a s tým súvisiace činnosti, na ktorej môžu byť umiestnené letecké pozemné zariadenia a ďalšie objekty slúžiace leteckej prevádzke a ktorá zároveň nie je letiskom podľa písmena h) tohto zákona.

Letiská pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve (bez platného prevádzkového povolenia) sa považujú od 01.01.2021 za osobitné letiská a to na základe ust. § 57f ods. 2 leteckého zákona, ktorý znie cit.: „Letisko bez platného povolenia podľa § 32 ods. 1 do 31. decembra 2020 sa od 1. januára 2021 považuje za osobitné letisko podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2019, ak nebolo začaté konanie o udelenie povolenia podľa § 32 ods. 1.“.

Zároveň podľa ust. § 57 f ods. 1 leteckého zákona cit: „Iná plocha, ako je letisko, ktorá sa používa na vzlety a pristátia lietadiel iba dočasne alebo príležitostne alebo na vzlety a pristátia lietajúcich športových zariadení podľa predpisov účinných do 31. júla 2019 sa od 1. januára 2020 považuje za osobitné letisko“.

Poznámka: Rozhodnutie o určení podmienok prevádzkovania osobitného letiska môže byť vydané i pre plochu, ktorá v minulosti nebola letiskom pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve alebo inou plochou ako letisko.

Z osobitného letiska nie je možné vykonávať lety do tretej krajiny a nie je možné vykonávať obchodnú leteckú dopravu (ust. § 33 ods. 1 leteckého zákona).

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia