DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

  Vzdušný priestor Izraela - EASA CZIB

  Leteckí prevádzkovatelia majú starostlivo sledovať vývoj vzdušnej situácie v oblasti konfliktu, riadiť sa dostupnými dokumentami o situácii vo vzdušnom priestore vydávanými štátnymi orgánmi Izraela, usmerneniami národných orgánov a informáciami na európskej platforme zdieľania a spolupráce v zónach konfliktu. Celé CZIB nájdete na Airspace of Israel | EASA (europa.eu)

   EASA publikovala nové Easy Access Rules for Air Operations - Revízia 20, jún 2023
    Bezpečnostné opatrenia v zónach konfliktu
     Zverejňovanie bezpečnostných opatrení EASA

     EASA smernice pre letovú spôsobilosť (Airworthiness Directives, ADs), bezpečnostné smernice (Safety Directives, SDs) a bezpečnostné informačné prehľady (Safety Information Bulletins, SIBs) a ďalšie informácie o bezpečnosti sú dostupné na  http://ad.easa.europa.eu.

     Safety Information Section, Certification Directorate Email: ads@easa.europa.eu

     EASA Website

      Zmena v nariadení SERA - spoločné pravidlá lietania, Požiadavky na komunikáciu, odpovedač SSR a elektronickú viditeľnosť vo vzdušnom priestore U-space

      Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/666 z 22. apríla 2021 mení nariadenie (EÚ) č. 923/2012, pokiaľ ide o požiadavky na prevádzku letov s posádkou vo vzdušnom priestore U-space. Zmenené ustanovenie SERA.6005 nájdete v najnovšom konsolidovanom znení vykonávacieho nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 (SERA), ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania z 26.1.2023 na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri= CELEX:02012R0923-20230126&qid=1676622816176&from=EN. Podrobné vysvetlenie nájdete v najnovších „Easy Access Rules for Standardised European Rules of the Air (SERA)“ na https://www.easa.europa.eu/en/regulations/sera-standardised-european-rules-air.

       Oprava nariadenia (EÚ) č. 965/2012 o leteckej prevádzke

       Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/217 z 2.2.2023 opravuje ORO.FC.146 písm. f) bod 2; a v časti SPO.POL.110 prílohy VIII sa dopĺňajú nové písmená d) a e). Najnovšie konsolidované znenie nariadenia 965/2012 túto zmenu ešte neobsahuje. Prevádzkovatelia, ktorých sa zmena týka sú povinní upraviť / doplniť svoje prevádzkové príručky, prípadne inú dokumentáciu a postupovať v prevádzke v súlade s týmito zmenami.

        Riadenie rizík v oblasti informačnej bezpečnosti s potenciálnym vplyvom na bezpečnosť letectva

        Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/203 z 27. októbra 2022, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139, pokiaľ ide o požiadavky na riadenie rizík v oblasti informačnej bezpečnosti s potenciálnym vplyvom na bezpečnosť letectva pre organizácie, na ktoré sa vzťahujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/2014, (EÚ) č. 965/2012, (EÚ) č. 1178/2011, (EÚ) 2015/340, vykonávacie nariadenia Komisie (EÚ) 2017/373 a (EÚ) 2021/664, a pre príslušné orgány, na ktoré sa vzťahujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 748/2012, (EÚ) č. 1321/2014, (EÚ) č. 965/2012, (EÚ) č. 1178/2011, (EÚ) 2015/340, vykonávacie nariadenia Komisie (EÚ) 2017/373, (EÚ) č. 139/2014 a (EÚ) 2021/664, a ktorým sa menia nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011, (EÚ) č. 748/2012, (EÚ) č. 965/2012, (EÚ) č. 139/2014, (EÚ) č. 1321/2014, (EÚ) 2015/340 a vykonávacie nariadenia Komisie (EÚ) 2017/373 a (EÚ) 2021/664.

        Účinnosť nariadenia je od 22.2.2023 a opatrenia sa uplatňujú od 22.2.2026.

        Všetkým prevádzkovateľom a organizáciám, ktorých sa dotýkajú tu uvedené nariadenia sa odporúča konzultovať svoje postupy s príslušným zamestnancom divízie civilného letectva Dopravného úradu.

         Vývoj COVID-19 v Číne - usmernenia pre letectvo EASA/ECDC

         EASA/ECDC poskytujú usmernenia pre letectvo ako súčasť európskej reakcie na vývoj COVID-19 v Číne – https://www.easa.europa.eu/en/newsroom-and-events/press-releases/easaecdc-provide-guidelines-aviation-part-european-response 

          Európsky plán pre bezpečnosť v letectve 2023 -2025 - 12. vydanie

          Európsky plán pre bezpečnosť v letectve – 12. vydanie nájdete na – https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/european-plan-aviation-safety-2023-2025 

          Spätná väzba od návštevníkov

          © Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

          Dodávateľ portálového riešenia