DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

EASA_SIB_2020-19: Chýbajúce alebo zastarané postupy v navigačných databázach systému FMS pre západnú časť ruského vzdušného priestoru Filetype iconEASA_SIB_2020-19_1

V rokoch 2019 a 2020 boli novelizované: NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 965/2012 o leteckej prevádzke, NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/395 o prevádzke balónov a udeľovaní preukazov spôsobilosti letovej posádke balónov a VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1976 o prevádzke vetroňov a udeľovaní preukazov spôsobilosti letovej posádke vetroňov. Dopravný úrad spracoval nové formuláre na podávanie Vyhlásení pre jednotlivé prevádzky.

Filetype iconVYHLÁSENIE-v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 965/2012

Filetype iconVYHLÁSENIE-v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 2018/395

Filetype iconVYHLÁSENIE-v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č.2018/1976

  Vakcinácia posádok lietadiel

  Filetype iconEASA SIB _2021_06 – vakcinácia posádok lietadiel“

   

  EASA Safety Information Bulletin (SIB) which has already been posted on EASA web site and can be viewed at https://ad.easa.europa.eu/ad/2021-06.

   

  EASA ADs and other Safety Publications are available online at http://ad.easa.europa.eu

   

  Safety Information Section, Certification Directorate Email: ads@easa.europa.eu

  EASA Website

   SARS-COV-2
   V súlade s nariadením ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky ( úloha C.1. uznesenia vlády SR č.111/2020) s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu SARS-COV-2 sú dňom 13.3.2020 ( s platnosťou do 27.3.2020) civilné lety s miestom vzletu na území iného štátu a s miestom pristátia na území Slovenskej republiky zakázané.

   To neplatí:

   • pre lety lietadiel na leteckú prepravu nákladu,
   • lety lietadiel vykonávajúcich činnosti pátrania po lietadlách a záchrany ľudského života,
   • lety lietadiel vykonávajúcich hasenie požiarov,
   • lety na zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti,
   • lety na humanitárne účely,
   • lety zdravotníckej záchrannej služby povolené príslušným organom,
   • technické a premiestňovacie lety lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky,
   • lety lietadiel nachádzajúcich mimo územia Slovenskej republiky na palube ktorých sa nachádzajú osoby s prechodným alebo trvalým pobytom v Slovenskej republike.
    Zákaz letov VFR v CTR Štefánik (drony)

    Počas majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Bratislave v dňoch 10.05.2019,  11.05.2019,  12.05.2019,  13.05.2019,  14.05.2019,  15.05.2019,  16.05.2019,  17.05.2019,  18.05.2019,  19.05.2019,  20.05.2019,  21.05.2019,  23.05.2019,  25.05.2019, 26.05.2019 sú z bezpečnostných dôvodov v celom CTR Štefánik, ktoré zahŕňa celé územie mesta Bratislavy a okolia zakázané lety VFR vrátane letov s lietadlami spôsobilými lietať bez pilota. Za nedodržanie tejto povinnosti môže byť udelená pokuta do 330,- €.

    Filetype iconZákaz VFR letov v CTR

    .

     Prevádzka balónov v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2018/395
     Od 8. apríla 2019 sa pre prevádzku balónov uplatňuje nariadenie Komisie (EÚ) 2018/395 z 13. marca 2018, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá prevádzky balónov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

     Podľa článku 3 Prevádzka leteckej dopravy, odstavec 2, sa prevádzka obchodnej dopravy s balónmi môže vykonávať až po tom, čo prevádzkovateľ balónu/ov predloží na Dopravný úrad „Vyhlásenie v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2018/395“. Vzor „Vyhlásenia“ (formulár Dopravného úradu číslo DÚ/F363-B/v1/OPL) je uverejnený na:

     http://letectvo.nsat.sk/letova-prevadzka/osvedcenie-letovej-sposobilosti/vzory-osvedceni/

     Osvedčenia leteckého prevádzkovateľa vydané prevádzkovateľom balónov pred 8. aprílom 2019 zostávajú v platnosti do 8. októbra 2019

     .

      

      Vydanie nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1139
      Dňa 11.09.2018 nadobudlo účinnosť nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91.
       Výkonnostná navigácia - PBN

        

        Rozhodnutie, ktorým sa určuje typ nepravidelného rozvrhu služieb
         Dopravný úrad vydal Filetype iconRozhodnutie predsedu Dopravného úradu č. 2/2015 zo 16.12.2015, ktorým sa určuje typ nepravidelného rozvrhu služieb.
         Bezpečnostné opatrenia pre vzdušný priestor FIR Baghdad, Damascus a Teheran
         Bezpečnostné opatrenia pre majiteľov alebo prevádzkovateľov lietadiel, ktorí plánujú prevádzku vo FIR Baghdad, Damascus a Teheran.

         S ohľadom na situáciu a odporúčanie Medzinárodnej organizácie civilného letectva (State Letter SL 075e – 2015, ref. AN13/4.3Open-15/75) upozorňuje Dopravný úrad všetkých majiteľov alebo prevádzkovateľov lietadiel, aby uplatňovali zásady najvyššej obozretnosti a posudzovania úrovne rizika pri plánovaní preletov cez alebo letov do, z a v rámci územia a vzdušného priestoru Baghdad, Damascus a Teheran.

         Zároveň Dopravný úrad upozorňuje, že s ohľadom na aktuálne informácie o bezprostrednom ohrození prevádzky vo vymenovaných vzdušných priestoroch by mali prevádzkovatelia rátať so zvýšením úrovne prevádzky na alternatívnych tratiach a znížením kapacity systému.

          Podmienky vykonania letu UAV (drony)
          Dopravný úrad vydal rozhodnutie, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota (tzv. drony) vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Rozhodnutie nájdete Filetype iconna tejto stránke.

          Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pred kúpou dronu odporúča overiť si, či je zariadenie určené pre trh Európskej únie. Ako postupovať informuje na svojom webovom sídle.

           Podporte rozvoj civilného využívania lietadiel spôsobilých lietať bez pilota (dronov) v EÚ
           Na základe vyhlásenia z Rigy je možné,  aby organizácie alebo jednotlivci vyjadrili svoju podporu hlavných princípov rozvoja trhu s dronmi v Európe.

           Detailné informácie, hlavné princípy a súvisiace dokumenty (v anglickom jazyku) nájdete Filetype iconna tejto stránke.

            Určenie požiadaviek súvisiacich s rozšírením počtu členov základnej posádky letúna
            Požiadavky nájdete na tejto stránke.
             Bezpečnostné opatrenia pre vzdušný priestor Pakistanskej islamskej republiky
             Dopravný úrad upozorňuje všetkých prevádzkovateľov lietadiel, s ohľadom na situáciu a odporúčanie Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, aby uplatňovali zásady najvyššej obozretnosti pri plánovaní preletov cez alebo letov do, z a v rámci územia a vzdušného priestoru Pakistanskej islamskej republiky.

              

             Spätná väzba od návštevníkov

             © Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

             Dodávateľ portálového riešenia