DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

ZMENA FORMULÁRU VYHLÁSENIA PODĽA NARIADENIA (EÚ) č. 965/2012, pre letúny a vrtuľníky PLATNÉ OD 30.10.2022

Dňom 30. októbra 2022 sa začínajú uplatňovať: VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1296, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 965/2012, pokiaľ ide o požiadavky na plánovanie a riadenie paliva/energie, ako aj o požiadavky na podporné programy, psychologické posudzovanie letovej posádky a zisťovanie prítomnosti psychoaktívnych látok, a VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2237, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012, pokiaľ ide o požiadavky na prevádzku za každého počasia a na výcvik a preskúšavanie letovej posádky. (Príloha II VYKONÁVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2021/1296 sa však uplatňuje od 14. februára 2021).

Týmto sa okrem iného mení aj formulár Vyhlásenia v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 965/2012 o leteckej prevádzke. Dňom 30. októbra 2022 je potrebné podávať Vyhlásenia a zmeny vo Vyhláseniach na nových formulároch, ktoré sú tu. Dovtedy platné formuláre stále nájdete v sekcii Všeobecné letectvo/SPO.

Formulár Vyhlásenia v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 965/2012 o leteckej prevádzke platný od 30. októbra 2022 je tu:

Filetype icon20211215-VYHLÁSENIE 965-2012 dľa 2021-2237

Filetype icon20211215-VYHLÁSENIE 965-2012 dľa 2021-2237-WORD

 

EASA_SIB_2020-19: Chýbajúce alebo zastarané postupy v navigačných databázach systému FMS pre západnú časť ruského vzdušného priestoru

Filetype iconEASA_SIB_2020-19_1

  Vakcinácia posádok lietadiel

  Filetype iconEASA SIB _2021_06 – vakcinácia posádok lietadiel“

   

  EASA Safety Information Bulletin (SIB) which has already been posted on EASA web site and can be viewed at https://ad.easa.europa.eu/ad/2021-06.

   

  EASA ADs and other Safety Publications are available online at http://ad.easa.europa.eu

   

  Safety Information Section, Certification Directorate Email: ads@easa.europa.eu

  EASA Website

   SARS-COV-2
   V súlade s nariadením ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky ( úloha C.1. uznesenia vlády SR č.111/2020) s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu SARS-COV-2 sú dňom 13.3.2020 ( s platnosťou do 27.3.2020) civilné lety s miestom vzletu na území iného štátu a s miestom pristátia na území Slovenskej republiky zakázané.

   To neplatí:

   • pre lety lietadiel na leteckú prepravu nákladu,
   • lety lietadiel vykonávajúcich činnosti pátrania po lietadlách a záchrany ľudského života,
   • lety lietadiel vykonávajúcich hasenie požiarov,
   • lety na zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti,
   • lety na humanitárne účely,
   • lety zdravotníckej záchrannej služby povolené príslušným organom,
   • technické a premiestňovacie lety lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky,
   • lety lietadiel nachádzajúcich mimo územia Slovenskej republiky na palube ktorých sa nachádzajú osoby s prechodným alebo trvalým pobytom v Slovenskej republike.
    Zákaz letov VFR v CTR Štefánik (drony)

    Počas majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Bratislave v dňoch 10.05.2019,  11.05.2019,  12.05.2019,  13.05.2019,  14.05.2019,  15.05.2019,  16.05.2019,  17.05.2019,  18.05.2019,  19.05.2019,  20.05.2019,  21.05.2019,  23.05.2019,  25.05.2019, 26.05.2019 sú z bezpečnostných dôvodov v celom CTR Štefánik, ktoré zahŕňa celé územie mesta Bratislavy a okolia zakázané lety VFR vrátane letov s lietadlami spôsobilými lietať bez pilota. Za nedodržanie tejto povinnosti môže byť udelená pokuta do 330,- €.

    Filetype iconZákaz VFR letov v CTR

    .

     Prevádzka balónov v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2018/395
     Od 8. apríla 2019 sa pre prevádzku balónov uplatňuje nariadenie Komisie (EÚ) 2018/395 z 13. marca 2018, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá prevádzky balónov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

     Podľa článku 3 Prevádzka leteckej dopravy, odstavec 2, sa prevádzka obchodnej dopravy s balónmi môže vykonávať až po tom, čo prevádzkovateľ balónu/ov predloží na Dopravný úrad „Vyhlásenie v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2018/395“. Vzor „Vyhlásenia“ (formulár Dopravného úradu číslo DÚ/F363-B/v1/OPL) je uverejnený na:

     http://letectvo.nsat.sk/letova-prevadzka/osvedcenie-letovej-sposobilosti/vzory-osvedceni/

     Osvedčenia leteckého prevádzkovateľa vydané prevádzkovateľom balónov pred 8. aprílom 2019 zostávajú v platnosti do 8. októbra 2019

     .

      

      Vydanie nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1139
      Dňa 11.09.2018 nadobudlo účinnosť nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91.
       Výkonnostná navigácia - PBN

        

        Rozhodnutie, ktorým sa určuje typ nepravidelného rozvrhu služieb
         Dopravný úrad vydal Filetype iconRozhodnutie predsedu Dopravného úradu č. 2/2015 zo 16.12.2015, ktorým sa určuje typ nepravidelného rozvrhu služieb.
         Bezpečnostné opatrenia pre vzdušný priestor FIR Baghdad, Damascus a Teheran
         Bezpečnostné opatrenia pre majiteľov alebo prevádzkovateľov lietadiel, ktorí plánujú prevádzku vo FIR Baghdad, Damascus a Teheran.

         S ohľadom na situáciu a odporúčanie Medzinárodnej organizácie civilného letectva (State Letter SL 075e – 2015, ref. AN13/4.3Open-15/75) upozorňuje Dopravný úrad všetkých majiteľov alebo prevádzkovateľov lietadiel, aby uplatňovali zásady najvyššej obozretnosti a posudzovania úrovne rizika pri plánovaní preletov cez alebo letov do, z a v rámci územia a vzdušného priestoru Baghdad, Damascus a Teheran.

         Zároveň Dopravný úrad upozorňuje, že s ohľadom na aktuálne informácie o bezprostrednom ohrození prevádzky vo vymenovaných vzdušných priestoroch by mali prevádzkovatelia rátať so zvýšením úrovne prevádzky na alternatívnych tratiach a znížením kapacity systému.

          Podporte rozvoj civilného využívania lietadiel spôsobilých lietať bez pilota (dronov) v EÚ
          Na základe vyhlásenia z Rigy je možné,  aby organizácie alebo jednotlivci vyjadrili svoju podporu hlavných princípov rozvoja trhu s dronmi v Európe.

          Detailné informácie, hlavné princípy a súvisiace dokumenty (v anglickom jazyku) nájdete Filetype iconna tejto stránke.

           Určenie požiadaviek súvisiacich s rozšírením počtu členov základnej posádky letúna
           Požiadavky nájdete na tejto stránke.
            Bezpečnostné opatrenia pre vzdušný priestor Pakistanskej islamskej republiky
            Dopravný úrad upozorňuje všetkých prevádzkovateľov lietadiel, s ohľadom na situáciu a odporúčanie Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, aby uplatňovali zásady najvyššej obozretnosti pri plánovaní preletov cez alebo letov do, z a v rámci územia a vzdušného priestoru Pakistanskej islamskej republiky.

             

            Spätná väzba od návštevníkov

            © Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

            Dodávateľ portálového riešenia