DOPRAVNÝ ÚRAD

Príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti a iné použiteľné údaje o údržbe

Príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti (PZLS) – Airworthiness Directives (AD) sú záväzné dokumenty vydané príslušným orgánom štátu vývoja lietadla alebo prijaté štátom prevádzkovateľa lietadla, stanovujúce činnosti, ktoré musia byť vykonané na lietadle za účelom obnovenia prijateľnej úrovne bezpečnosti, ak sa dokáže, že úroveň bezpečnosti lietadla môže byť inak ohrozená.

Okrem PZLS sú prevádzkovatelia lietadiel informovaní o ďalších skutočnostiach, ktoré majú vplyv na úroveň bezpečnosti lietadla t. j. na jeho letovú spôsobilosť. Tieto informácie môžu mať charakter záväzný, odporúčací a informatívny (vydávané napr. prostredníctvom bulletinov, informačných listov a pod.).

Prevádzkovatelia lietadiel a organizácie riadiace zachovanie letovej spôsobilosti sú povinné sledovať vyššie uvedené PZLS a informácie týkajúce sa letovej spôsobilosti, posudzovať ich a prijímať príslušné opatrenia.

Pre lietadlá uvedené v prílohe I k základnému nariadeniu a vyňaté z EÚ legislatívy podľa čl. 2, ods. 8 základného nariadenia (tzv. opt-out), ako aj leteckého zákona je príslušným úradom Dopravný úrad.

Dopravný úrad, ako príslušný orgán štátu registrácie a štátu prevádzkovateľa lietadla podľa prílohy č. 8 (ICAO Annex 8), pre lietadlá vedené v registri lietadiel Slovenskej republiky uznáva a preberá PZLS a iné informácie vydané príslušným orgánom štátu držiteľa osvedčenia typovej spôsobilosti a Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA).

 

 

Tabuľka obsahuje hypertextové odkazy na webové stránky príslušných orgánov vydávajúcich príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti a iné informácie súvisiace s letovou spôsobilosťou.

Príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti lietadiel pre ktoré je príslušným orgánom EASA EASA AD
Príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti lietadiel pre ktoré je príslušným orgánom ÚCL (ČR) UCL CZ
Príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti lietadiel pre ktoré je príslušným orgánom FAA (USA) FAA AD
Príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti lietadiel pre ktoré je príslušným orgánom TCCA (Kanada) TCCA AD
Príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti lietadiel pre ktoré je príslušným orgánom ANAC (Brazília) ANAC AD
Bezpečnostné informačné správy EASA EASA SIB
Informácie o potvrdených prípadoch neschválených častí; o častiach, ktoré sú predmetom vyšetrovania a prípady odcudzených častí, ktoré môžu byť použité na lietadlách EASA SUP

 

V prípade otázok súvisiacich s problematikou vyššie uvedených dokumentov sa prevádzkovatelia môžu obrátiť na odbor spôsobilosti lietadiel Dopravného úradu: airworthiness@nsat.sk

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia