DOPRAVNÝ ÚRAD

Údržbové organizácie

Organizácia vykonávajúca údržbu (AMO – Aircraft Maintenace Organisation) je organizácia, ktorá vykonáva údržbu lietadiel a ich komponentov. Po vykonanej údržbe v súlade so schváleným programom údržby lietadla alebo v prípade údržby komponentov v súlade s pokynmi pre údržbu pre konkrétnu súčasť alebo zariadenie, vydá príslušne kvalifikovaný osvedčujúci personál v mene organizácie uvoľnenie do prevádzky. Údržba je považovaná za jednu z úloh zachovania letovej spôsobilosti lietadla.

Údržbu Annex II. lietadiel a ich komponentov môže vykonávať len organizácia schválená v súlade s § 23 ods. 2 zákona č.143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon), predpisom L-6 Prevádzka lietadiel (Časť II a III) a Annex 6 (Part I).

Údržba EASA lietadiel a ich komponentov môže vykonávať len organizácia schválená v súlade Časťou M Podčasťou F alebo v prípade veľkých lietadiel a lietadiel používaných v obchodnej leteckej doprave v súlade s Časťou 145 Nariadenie Komisie (EÚ) č.1321/2014.

Organizácie, ktoré požiadajú/vlastnia osvedčenia o obchodnej leteckej prevádzke (AOC – Air Operation Certificate) musia byť súčasne držiteľom povolenia pre riadenie zachovanie letovej spôsobilosti (CAMO – Continuing Airworthiness Management Organisation) v súlade s Časťou M Podčasť G, byť súčasne držiteľom povolenia na údržbu schválenú podľa Časti 145 Nariadenie Komisie (EÚ) č.1321/2014 alebo mať zmluvu s takouto organizáciou.

V prípade ak Dopravný úrad vyžaduje od prevádzkovateľa, aby vlastnil osvedčenie pre svoje obchodné činnosti, iné ako pre obchodnú leteckú dopravu (AOC), prevádzkovateľ musí byť držiteľom povolenia pre riadenie zachovanie letovej spôsobilosti v súlade s Časťou M Podčasť G alebo mať zmluvu s takouto organizáciou; mať povolenie pre údržbu podľa Časti M Podčasť F alebo Časti 145 Nariadenie Komisie (EÚ) č.1321/2014, alebo zmluvu s takouto organizáciou.

Údržba lietadiel zapísaných v Registri lietadiel Slovenskej republiky musí byť vykonávaná v súlade so schváleným a aktualizovaným programom údržby. Uvoľnenie do prevádzky môže vydať len príslušne kvalifikovaný osvedčujúci personál s príslušným preukazom technika údržby.

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte odbor výroby a údržby maintenance@nsat.sk.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia