DOPRAVNÝ ÚRAD

Register lietadiel

Otázky smerujúce k registru lietadiel môžete adresovať na register.lietadiel@nsat.sk  alebo na t.č. 0918 382 016 počas úradných hodín.

Register lietadiel je evidencia lietadiel:
-  ktoré sú vo vlastníctve právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzických osôb, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt v Slovenskej republike,
-  ktoré prevádzkujú právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzické osoby, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt v Slovenskej republike.

Výnimočný zápis do registra lietadiel iných, ako sú vyššie uvedené, povoľuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Do registra lietadiel sa zapisujú tieto údaje o lietadle:

a) vlastník lietadla,
b) prevádzkovateľ lietadla,
c) registrová značka,
d) typ a výrobné číslo lietadla a ostatné základné technické údaje,
e) zriadenie záložného práva na lietadlo,
f) dátum zápisu do registra lietadiel alebo výmazu z registra lietadiel.

Register lietadiel legislatívne upravuje:
- zákon č. 143/1998 Z z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- predpis L 7 Značky štátnej príslušnosti a registrové značky lietadiel.

Informácie o možnostiach prístupu k právnym predpisom nájdete na tejto stránke.

Súvisiace formuláre a žiadosti
Zoznam registrovaných lietadiel

 

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia