DOPRAVNÝ ÚRAD

Register lietadiel

Otázky smerujúce k registru lietadiel môžete adresovať na register.lietadiel@nsat.sk  alebo na t.č. 0918 382 016 počas úradných hodín.

Register lietadiel je evidencia lietadiel:

  • ktoré sú vo vlastníctve právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzických osôb, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt v Slovenskej republike,
  • ktoré prevádzkujú právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzické osoby, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt v Slovenskej republike.

Výnimočný zápis do registra lietadiel iných, ako sú vyššie uvedené, povoľuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Do registra lietadiel sa zapisujú tieto údaje o lietadle:

  1. vlastník lietadla,
  2. prevádzkovateľ lietadla,
  3. registrová značka,
  4. typ a výrobné číslo lietadla a ostatné základné technické údaje,
  5. zriadenie záložného práva na lietadlo,
  6. dátum zápisu do registra lietadiel alebo výmazu z registra lietadiel.

Register lietadiel legislatívne upravuje:

  • zákon č. 143/1998 Z z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • predpis L 7 Značky štátnej príslušnosti a registrové značky lietadiel.


Informácie o možnostiach prístupu k právnym predpisom nájdete na stránke Legislatíva SR a EÚ.

 

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia