DOPRAVNÝ ÚRAD

PREVÁDZKA

Odbor prevádzky lietadiel vykonáva a zaoberá sa najmä týmito činnosťami:

 1)      Výkonom efektívnej kontroly prevádzkovateľov lietadiel za účelom zabezpečenia čo najvyššej miery bezpečnosti leteckej prevádzky a správnosti vydaných povolení a súhlasov právnickým a fyzickým osobám v súvislosti s prevádzkou lietadiel.

2)      Výkonom štátneho odborného dozoru v civilnom letectve nad obchodnou leteckou prevádzkou civilných lietadiel, nad prevádzkou civilných lietadiel všeobecného letectva, nad činnosťou examinátorov a nad činnosťou inštruktorov  podľa príslušných predpisov.

3)      Koordinuje výkon štátneho odborného dozoru nad bezpečnostnou ochranou uplatňovanou leteckými prevádzkovateľmi.

4)      Odborne posudzuje a schvaľuje žiadosti na vydanie, zmenu alebo obnovu osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, žiadosti na vydanie, zmenu alebo obnovu povolenia na vykonávanie leteckých prác podľa príslušných predpisov.

5)      Odborne posudzuje a schvaľuje žiadosti prevádzkovateľov lietadiel o zvláštne oprávnenia/špeciálne povolenia.

6)      Odborne posudzuje a schvaľuje prevádzkovú dokumentáciu prevádzkovateľov obchodnej leteckej prevádzky podľa príslušných predpisov

7)      Odborne posudzuje žiadosti na nájmy a prenájmy lietadiel v obchodnej leteckej prevádzke podľa príslušných predpisov.

8)      Odborne posudzuje a vydáva súhlas na prevádzku lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky, ktorá presahuje 21 dní a prevádzku lietadiel zapísaných v registri lietadiel cudzieho štátu tuzemskými prevádzkovateľmi lietadiel.

9)      Odborne posudzuje žiadosti na posúdenie spôsobilosti syntetického výcvikového zariadenia a na vykonávanie preskúšania odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom ako aj na schválenie príručiek vo výcvikových zariadeniach.

10)  Odborne posudzuje a schvaľuje žiadosti o vydanie výnimky z ustanovení leteckých predpisov týkajúcich sa leteckej prevádzky.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia