DOPRAVNÝ ÚRAD

Previerka osoby – posúdenie spoľahlivosti

UPOZORNENIE NA UKONČENIE PLATNOSTI PREVIERKY OSOBY

Dopravný úrad upozorňuje zamestnávateľov, že v zmysle bodu 11.1.12 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva v platnom znení previerky osoby (rozhodnutia o spoľahlivosti posudzovanej osoby) úspešne dokončené do 31. decembra 2021 sú platné až do skončenia ich platnosti alebo najneskôr do  30. júna 2024 podľa toho, ktorý dátum nastane skôr.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02015R1998-20230401&qid=1712225993757

 

Dopravný úrad žiada o zvýšenú pozornosť pri čítaní informácií na tejto stránke a v žiadosti vrátane poznámok.

Za účelom vykonania previerky osoby podľa ustanovenia bodu 11.1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení Dopravný úrad posudzuje spoľahlivosť osoby podľa ustanovenia § 34a ods. 5 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za účelom vykonania previerky osoby podľa ustanovenia bodu 11.1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení zamestnávateľ vyžaduje bezúhonnosť v zmysle ustanovenia § 41 ods. 6 písm. c) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, kde nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať. Bezúhonnosť je vyžadovaná podľa ustanovenia § 34a ods. 2 leteckého zákona, pričom kritériá posúdenia bezúhonnosti sú uvedené v ustanovení § 34a ods. 3 leteckého zákona a bodu 11.1.3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení.

Zamestnávateľ je povinný overiť úplnosť a presnosť vyplnených informácií podľa požiadaviek pred zaslaním (doručením) žiadosti.

Žiadosť o posúdenie za spoľahlivú osobu pre zamestnávateľa (žiadateľa) so sídlom na území SR nájdete tu: Filetype iconŽiadosť o posúdenie spoľahlivosti osoby  (v9)

Žiadosť o posúdenie za spoľahlivú osobu pre zamestnávateľa (žiadateľa) so sídlom mimo územia SR nájdete tu: Filetype iconŽiadosť o posúdenie spoľahlivosti osoby – zahraničné entity (v1)

Tlačivo o priebehu zamestnania a vzdelávania nájdete tu: Filetype iconPriebeh zamestnania (v4)

Vzory vyplnenia: Filetype iconŽiadosť o posúdenie spoľahlivosti osoby VZOR  ;  Filetype iconŽiadosť o posúdenie spoľahlivosti osoby – zahraničné entity VZOR  ;  Filetype iconPriebeh zamestnania VZOR

Spôsob zaplatenia správneho poplatku nájdete na tejto stránke.

 

Pri podaní žiadosti o posúdenie za spoľahlivú osobu – previerku osoby je možné využívať nasledovné možnosti podania:

1/ Slovenskou poštou, a. s. spolu potvrdením o úhrade správneho poplatku v sume 10,- €

alebo

 2/ elektronicky (podmienkou však je, aby podanie bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom v zmysle osobitného zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov) za predpokladu, že i všetky prílohy k žiadosti budú Dopravnému úradu zaslané elektronicky; spolu s potvrdením o úhrade správneho poplatku v sume 5,- € (znížená sadzba poplatku v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch za elektronické podanie).

alebo

3/ osobným doručením žiadosti do podateľne Dopravného úradu spolu s potvrdením o úhrade správneho poplatku v sume 10,- €

Spôsob úhrady správneho/súdneho poplatku, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu, je možný aj cez platobný systém eKolok: https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-ekolok

Dopravný úrad odporúča žiadateľom, ktorí podávajú žiadosť o vzatie svojho návrhu na začatie konania späť v zmysle ustanovenia § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, aby zaslali, alebo zabezpečili zaslanie súhlasu účastníka konania (posudzovanej osoby)  Filetype iconSúhlas so späťvzatím žiadosti o posúdenie za spoľahlivú osobu.

 

Poznámky:

  1. Žiadosť musí obsahovať všetky požadované prílohy v nej uvedené.
  2. Osobou vykonávajúcou alebo zodpovednou za vykonávanie detekčnej kontroly, kontroly vstupu alebo iných kontrol bezpečnostnej ochrany sa myslí osoba, ktorej pracovné úlohy vyžadujú aspoň jednu z odborných príprav podľa ustanovení bodov 11.2.3, 11.2.4 a 11.2.5, resp. 11.5 a 11.6 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 z 5. novembra 2015 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva v platnom znení.
  3. V priebehu zamestnania a vzdelávania je potrebné uvádzať celé dátumy, teda aj deň, mesiac a rok a štát pobytu.
  4. PDF súbory je možné po stiahnutí elektronicky vyplniť a uložiť.

 

Rozhodnutie o spoľahlivosti osoby – vysvetlivky k znakom

Filetype iconRozhodnutie – vysvetlivky

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia