DOPRAVNÝ ÚRAD

Previerka osoby – posúdenie spoľahlivosti

Dopravný úrad odporúča žiadateľom, ktorí podávajú žiadosť o vzatie svojho návrhu na začatie konania späť v zmysle ustanovenia § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, aby zaslali, alebo zabezpečili zaslanie Filetype iconsúhlasu účastníka konania (posudzovanej osoby) so späťvzatím návrhu.

Dopravný úrad žiada o zvýšenú pozornosť pri čítaní informácií na tejto stránke a v žiadosti vrátane poznámok.

Za účelom vykonania previerky osoby podľa ustanovenia bodu 11.1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení Dopravný úrad posudzuje spoľahlivosť osoby podľa ustanovenia § 34a ods. 5 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za účelom vykonania previerky osoby podľa ustanovenia bodu 11.1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení zamestnávateľ vyžaduje bezúhonnosť v zmysle ustanovenia § 41 ods. 6 písm. c) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, kde nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať. Bezúhonnosť je vyžadovaná podľa ustanovenia § 34a ods. 2 leteckého zákona, pričom kritériá posúdenia bezúhonnosti sú uvedené v ustanovení § 34a ods. 3 leteckého zákona a bodu 11.1.3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení.

Dopravný úrad žiada žiadateľov o posúdenie spoľahlivosti personálu bezpečnostnej ochrany a iných osôb, aby obálky s podávanými žiadosťamioznačovali slovným spojením „posúdenie spoľahlivosti“.

Zamestnávateľ je povinný overiť úplnosť a presnosť vyplnených informácií podľa požiadaviek pred zaslaním (doručením) žiadosti.

Žiadosť o posúdenie za spoľahlivú osobu nájdete tu: Filetype iconŽiadosť o posúdenie za spoľahlivú osobu  (v8)

Tlačivo o priebehu zamestnania a vzdelávania nájdete tu: Filetype iconPriebeh zamestnania (v3)

Vzory vyplnenia: Filetype iconŽiadosť o posúdenie za spoľahlivú osobu – VZOR  a Filetype iconPriebeh zamestnania – VZOR

Výška správneho poplatku je 10,- € (slovom desať EUR). Spôsob zaplatenia správneho poplatku nájdete na tejto stránke.

 

Pri podaní žiadosti o posúdenie za spoľahlivú osobu – previerku osoby je možné využívať nasledovné možnosti podania:

1/ Slovenskou poštou, a. s. spolu potvrdením o úhrade správneho poplatku v sume 10,- €

alebo

 2/ elektronicky (podmienkou však je, aby podanie bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom v zmysle osobitného zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov) za predpokladu, že i všetky prílohy k žiadosti budú Dopravnému úradu zaslané elektronicky; spolu s potvrdením o úhrade správneho poplatku v sume 5,- € (znížená sadzba poplatku v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch za elektronické podanie).

Spôsob úhrady správneho/súdneho poplatku, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu, je možný aj cez platobný systém eKolok: https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-ekolok

 

Poznámky:

  1. Žiadosť musí obsahovať všetky požadované prílohy v nej uvedené.
  2. Osobou vykonávajúcou alebo zodpovednou za vykonávanie detekčnej kontroly, kontroly vstupu alebo iných kontrol bezpečnostnej ochrany sa myslí osoba, ktorej pracovné úlohy vyžadujú aspoň jednu z odborných príprav podľa ustanovení bodov 11.2.3, 11.2.4 a 11.2.5, resp. 11.5 a 11.6 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 z 5. novembra 2015 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva v platnom znení.
  3. V priebehu zamestnania a vzdelávania je potrebné uvádzať celé dátumy, teda aj deň, mesiac a rok a štát pobytu.
  4. PDF súbory je možné po stiahnutí elektronicky vyplniť a uložiť.

 

Rozhodnutie o spoľahlivosti osoby – vysvetlivky k znakom

Filetype iconRozhodnutie – vysvetlivky

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia