DOPRAVNÝ ÚRAD

Ochranné pásma

V zmysle § 29 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len letecký zákon)zabezpečujú ochranné pásma bezpečnosť leteckej prevádzky na letiskách a spoľahlivú účinnosť leteckých pozemných zariadení, ako aj vytvorenie podmienok na ich ďalší rozvoj. Ochranné pásma na návrh prevádzkovateľa letiska alebo leteckého pozemného zariadenia určuje rozhodnutím Dopravný úrad na základe záväzného stanoviska stavebného úradu. Určenie ochranných pásem je podmienkou na vydanie povolenia na prevádzku verejného letiska alebo leteckého pozemného zariadenia. Dopravný úrad v rozhodnutí o určení ochranných pásem zakáže alebo obmedzí v ochranných pásmach tie aktivity, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky.

Žiadosti týkajúce sa ochranných pásem letísk a leteckých pozemných zariadení zasielajte na poštovú adresu Dopravného úradu. K žiadostiam pridajte nasledovné podklady:

Žiadosť o určenie ochranných pásiem letiska, osobitného letiska, heliportu alebo leteckého pozemného zariadenia:

Rozsah podkladov pre určenie ochranných pásiem získate zaslaním požiadavky na adresu ochranne.pasma@nsat.sk.

Žiadosť o posúdenie zámeru, resp. získanie informácie o obmedzeniach vyplývajúcich z ochranných pásiem a iných záujmov civilného letectva:

  • sprievodný list s kontaktom (adresa, tel. číslo, e-mail),
  • situáciu širších vzťahov (M 1:5 000 – 1:20 000) s presným zakreslením miesta stavby,
  • pohľad s presným výškovým riešením (nadmorská výška terénu, resp. ±0 a výška najvyššieho bodu stavby alebo zariadenia /Bpv/).

Žiadosť o posúdenie projektovej dokumentácie pre územné, resp. stavebné konanie z hľadiska ochranných pásiem:

  • sprievodný list s kontaktom (adresa, tel. číslo, e-mail),
  • projektová dokumentácia, vrátane situácie širších vzťahov (M 1:10 000 – 1:20 000) s presným zakreslením miesta stavby a pohľadu s presným výškovým riešením (nadmorská výška terénu, resp. ±0 a výška najvyššieho bodu stavby alebo zariadenia, prípadne výšky stavebných mechanizmov, ak sú v tomto stupni PD známe /Bpv/).

V prípade otázok kontaktujte odbor letísk a stavieb divízie civilného letectva (telefónny zoznam divízie civilného letectva).

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia