DOPRAVNÝ ÚRAD

Palubní sprievodcovia

VYDANIE OSVEDČENIA PRE PALUBNÝCH SPRIEVODCOV („CABIN CREW ATTESTATION“)
po absolvovaní počiatočného výcvikového kurzu

Žiadateľ o vydanie osvedčenia pre palubných sprievodcov doručí na Dopravný úrad:

 • Filetype iconžiadosť o vydanie osvedčenia pre palubných spirevodcov(F070-B) (vyplnená časť A žiadosti; časť A je možné vyplniť na PC a vytlačiť). Na uvedenej žiadosti musí byť od prevádzkovateľa obchodnej leteckej dopravy alebo schválenej výcvikovej organizácie, u ktorej žiadateľ absolvoval počiatočný výcvikový kurz, potvrdené absolvovanie počiatočného výcvikového kurzu a zloženie skúšky z  teoretických vedomostí po absolvovaní uvedeného kurzu (vyplnená časť B žiadosti),
 • aktuálnu fotografiu tváre s minimálnym rozmerom 3×3,5cm.

Správny poplatok za vydanie osvedčenia pre palubných sprievodcov žiadateľ uhradí:

 • v hotovosti do pokladnice Dopravného úradu,
 • poštovým poukazom  alebo prevodom z účtu na účet Dopravného úradu, alebo
 • prostredníctvom e-Kolku.

Možnosti úhrady správneho poplatku sú podrobnejšie uvedené na tejto stránke. Poplatok platí žiadateľ bez výzvy najneskôr v deň podania žiadosti. Pri identifikovaní platby je rozhodujúci variabilný symbol.

Položka poplatkuČíslo položky správneho poplatkuSuma poplatkuVariabilný symbol poplatku
Vydanie osvedčenia pre palubných sprievodcov6 a)4,50Eur210210

Dopravný úrad vydá žiadateľovi osvedčenie pre palubných sprievodcov v čase úradných hodín alebo na požiadanie osvedčenie zašle doporučene poštou na adresu uvedenú v žiadosti.


ZMENA OSVEDČENIA PRE PALUBNÝCH SPRIEVODCOV („CABIN CREW ATTESTATION“)

Pri zmene mena alebo priezviska uvedeného v osvedčení pre palubných sprievodcov požiada držiteľ osvedčenia pre palubných sprievodcov Dopravný úrad o vydanie náhrady osvedčenia pre palubných sprievodcov na základe:

Správny poplatok za zmenu osvedčenia pre palubných sprievodcov žiadateľ uhradí:

 • v hotovosti do pokladnice Dopravného úradu,
 • poštovým poukazom alebo prevodom z účtu na účet Dopravného úradu, alebo
 • prostredníctvom e-Kolku.

Možnosti úhrady správneho poplatku sú podrobnejšie uvedené na tejto stránke. Poplatok platí žiadateľ bez výzvy najneskôr v deň podania žiadosti. Pri identifikovaní platby je rozhodujúci variabilný symbol.

Položka poplatkuČíslo položky správneho poplatkuSuma poplatkuVariabilný symbol poplatku
Zmena mena v osvedčení pre palubných sprievodcov6 a)4,50Eur210211

Dopravný úrad vydá žiadateľovi zmenené osvedčenie pre palubných sprievodcov v  čase úradných hodín alebo na požiadanie osvedčenie zašle doporučene poštou na adresu uvedenú v žiadosti, pričom žiadateľ bezodkladne vráti svoje pôvodné osvedčenie pre palubných sprievodcov Dopravnému úradu.


VYDANIE NÁHRADY OSVEDČENIA PRE PALUBNÝCH SPRIEVODCOV („CABIN CREW ATTESTATION“)

Držitelia, ktorých  osvedčenie pre palubných sprievodcov bolo poškodené, zničené, stratené,  alebo odcudzené, požiadajú Dopravný úrad o vydanie jeho náhrady na základe:

Správny poplatok za vystavenie náhrady osvedčenia pre palubných sprievodcov žiadateľ uhradí:

 • v hotovosti do pokladnice Dopravného úradu,
 • poštovým poukazom alebo prevodom z účtu na účet Dopravného úradu, alebo
 • prostredníctvom e-Kolku.

Možnosti úhrady správneho poplatku sú podrobnejšie uvedené na tejto stránke. Poplatok platí žiadateľ bez výzvy najneskôr v deň podania žiadosti. Pri identifikovaní platby je rozhodujúci variabilný symbol.

Položka poplatkuČíslo položky správneho poplatkuSuma poplatkuVariabilný symbol poplatku
Vydanie osvedčenia pre palubných sprievodcov ako náhradného za zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené prvýkrát6 b)16,50Eur210206
Vydanie osvedčenia pre palubných sprievodcov ako náhradného za zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov6 d)33Eur210207

Dopravný úrad vydá žiadateľovi náhradné osvedčenie pre palubných sprievodcov v  čase úradných hodín alebo na požiadanie osvedčenie zašle doporučene poštou na adresu uvedenú v žiadosti.


 NAHRADENIE OSVEDČENIA O ABSOLVOVANÍ BEZPEČNOSTNÉHO VÝCVIKU („ATTESTATION OF SAFETY TRAINING“) OSVEDČENÍM PRE PALUBNÝCH SPRIEVODCOV („CABIN CREW ATTESTATION“)

Osvedčenia o absolvovaní bezpečnostného výcviku vydané v súlade s  nariadením (ES) č. 859/2008 („Attestation of Safety Training“) sa najneskôr do 8. apríla 2017 nahradia osvedčeniami pre palubných sprievodcov, ktoré sú v súlade s formátom ustanoveným v prílohe VI (Časť ARA) nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení („Cabin Crew Attestation“). Držiteľ osvedčenia o absolvovaní bezpečnostného výcviku vydaného v súlade s nariadením (ES) č. 859/2008 doručí v stanovenom termíne na Dopravný úrad:

 • Filetype iconžiadosť o vydanie osvedčenia pre palubných spirevodcov (F070-B) (vyplnená časť A žiadosti; časť A je možné vyplniť na PC a vytlačiť.) Na žiadosti o vydanie osvedčenia pre palubných sprievodcov sa v prípade náhrady osvedčenia o absolvovaní bezpečnostného výcviku vydaného v súlade s nariadením (ES) č. 859/2008 za osvedčenie pre palubných sprievodcov nepotvrdzuje absolvovanie počiatočného výcvikového kurzu a zloženie skúšky z teoretických vedomostí po absolvovaní uvedeného kurzu (časť B žiadosti),
 • kópiu osvedčenia o absolvovaní bezpečnostného výcviku vydaného v súlade s nariadením (ES) č. 859/2008,
 • potvrdenie o vykonávaní súvisiacich oprávnení počas predchádzajúcich 60 mesiacov na aspoň jednom type lietadla,
 • aktuálnu fotografiu tváre s minimálnym rozmerom 3×3,5cm,
 • kópiu sobášneho listu resp. iného dokladu potvrdzujúceho zmenu mena alebo priezviska v prípade zmeny mena alebo priezviska uvedeného v  osvedčení o  absolvovaní bezpečnostného výcviku.

Držiteľ osvedčenia o absolvovaní bezpečnostného výcviku vydaného v súlade s nariadením (ES) č. 859/2008 žiadajúci o vydanie osvedčenia pre palubných sprievodcov je oslobodený od poplatku za vydanie osvedčenia. Dopravný úrad vydá žiadateľovi osvedčenie pre palubných sprievodcov v  čase úradných hodín alebo na požiadanie osvedčenie zašle doporučene poštou na adresu uvedenú v žiadosti.


 POSUDZOVANIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI PALUBNÝCH SPRIEVODCOV

Palubní sprievodcovia, ktorí sa podieľajú na prevádzke lietadiel uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) a  c) nariadenia (ES) č. 216/2008, musia od dátumu uplatňovania ustanovenia podčasti C prílohy IV  (Časť MED) nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení (ďalej len „nariadenie“) spĺňať technické požiadavky a administratívne postupy ustanovené v uvedenej prílohe.To znamená, že žiadatelia o kvalifikáciu palubný sprievodca, ktorí neabsolvovali posúdenie ich zdravotnej spôsobilosti v súlade s  JAR-FCL 3 pre 2. triedu zdravotnej spôsobilosti pred 8. aprílom 2014, musia od 8. apríla 2014 vrátane absolvovať prvé letecko-lekárske hodnotenie ich zdravotného stavu v súlade s prílohou IV (Časť MED) nariadenia, na základe ktorého obdržia lekársku správu palubného sprievodcu (viď vzor lekárskej správy palubného sprievodcu).

Osvedčenia zdravotnej spôsobilosti palubných sprievodcov, ktoré boli vydané v súlade s JAR-FCL 3 pre 2. triedu zdravotnej spôsobilosti a  ktoré boli k  8. aprílu 2014 stále v platnosti, sa budú považovať za platné podľa tohto nariadenia do konca obdobia ich platnosti, pričom sa všetky následné opätovné letecko-lekárske hodnotenia zdravotného stavu vykonajú v súlade s prílohou IV (Časť MED) nariadenia.

Držitelia preukazu spôsobilosti pilota, ktorí sú držiteľmi osvedčenia zdravotnej spôsobilosti vydaného v súlade s prílohou IV (Časť MED) a ktorí sa súčasne ako palubní sprievodcovia podieľajú na prevádzke lietadiel uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) a  c) nariadenia (ES) č. 216/2008, musia byť pre výkon funkcie palubného sprievodcu držiteľmi lekárskej správy palubného sprievodcu.
Filetype iconVzor lekárskej správy palubného sprievodcu

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia