DOPRAVNÝ ÚRAD

Palubní sprievodcovia

VYDANIE OSVEDČENIA PRE PALUBNÝCH SPRIEVODCOV („CABIN CREW ATTESTATION“)

(po absolvovaní počiatočného výcvikového kurzu)

 1. Žiadateľ o vydanie osvedčenia pre palubných sprievodcov doručí na Dopravný úrad:
  • Filetype icon žiadosť o vydanie osvedčenia pre palubných sprievodcov (vyplnená časť A žiadosti). Na uvedenej žiadosti musí byť od prevádzkovateľa obchodnej leteckej dopravy alebo schválenej výcvikovej organizácie, u ktorej žiadateľ absolvoval počiatočný výcvikový kurz, potvrdené absolvovanie počiatočného výcvikového kurzu a zloženie skúšky z  teoretických vedomostí po absolvovaní uvedeného kurzu (vyplnená časť B žiadosti),
  • aktuálnu fotografiu tváre s minimálnym rozmerom 3×3,5cm.
 2. Proces posúdenia žiadosti o vydanie osvedčenia pre palubných sprievodcov je spoplatnený správnym poplatkom vo výške 6Eur (položka 6 písm. a) prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov). Na tejto stránke sú podrobnejšie uvedené možnosti úhrady správneho poplatku.
 3. Dopravný úrad vydá žiadateľovi osvedčenie pre palubných sprievodcov v čase úradných hodín alebo na požiadanie osvedčenie zašle doporučene poštou na adresu uvedenú v žiadosti.

ZMENA OSVEDČENIA PRE PALUBNÝCH SPRIEVODCOV („CABIN CREW ATTESTATION“)

 1. Pri zmene mena alebo priezviska uvedeného v osvedčení pre palubných sprievodcov požiada držiteľ osvedčenia pre palubných sprievodcov Dopravný úrad o vydanie zmeny osvedčenia pre palubných sprievodcov na základe:
 2. Proces posúdenia žiadosti o zmenu osvedčenia pre palubných sprievodcov je spoplatnený správnym poplatkom vo výške 6Eur (položka 6 písm. a) prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov). Od správneho poplatku je oslobodená zmena osvedčenia  pre palubných sprievodcov z dôvodu zmeny priezviska  po uzavretí manželstva. Na tejto stránke sú podrobnejšie uvedené možnosti úhrady správneho poplatku.
 3. Dopravný úrad vydá žiadateľovi zmenené osvedčenie pre palubných sprievodcov v  čase úradných hodín alebo na požiadanie osvedčenie zašle doporučene poštou na adresu uvedenú v žiadosti, pričom žiadateľ bezodkladne vráti svoje pôvodné osvedčenie pre palubných sprievodcov Dopravnému úradu.

VYDANIE NÁHRADY OSVEDČENIA PRE PALUBNÝCH SPRIEVODCOV („CABIN CREW ATTESTATION“)

 1. Držitelia, ktorých osvedčenie pre palubných sprievodcov bolo poškodené, zničené, stratené, alebo odcudzené, požiadajú Dopravný úrad o vydanie jeho náhrady na základe Filetype iconžiadosti o vydanie náhrady osvedčenia pre palubných sprievodcov (vyplnená časť A žiadosti).
 2. Proces posúdenia žiadosti o vydanie náhrady osvedčenia pre palubných sprievodcov za poškodené, zničené, stratené alebo odcudzené osvedčenie pre palubných sprievodcov je spoplatnený správnym poplatkom vo výške 25Eur (položka 6 písm. b) prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov). Proces posúdenia žiadosti o vydanie náhrady osvedčenia pre palubných sprievodcov za poškodené, zničené, stratené alebo odcudzené osvedčenie pre palubných sprievodcov opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov je spoplatnený správnym poplatkom vo výške 50Eur (položka 6 písm. d) prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov). Na tejto stránke sú podrobnejšie uvedené možnosti úhrady správneho poplatku.
 3. Dopravný úrad vydá žiadateľovi náhradné osvedčenie pre palubných sprievodcov v  čase úradných hodín alebo na požiadanie osvedčenie zašle doporučene poštou na adresu uvedenú v žiadosti.

POSTUP NAHRADZOVANIA OSVEDČENIA O ABSOLVOVANÍ BEZPEČNOSTNÉHO VÝCVIKU („ATTESTATION OF SAFETY TRAINING“) OSVEDČENÍM PRE PALUBNÝCH SPRIEVODCOV („CABIN CREW ATTESTATION“)

 1. Palubní sprievodcovia, ktorí sa podieľajú na obchodnej prevádzke lietadiel uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b) bod i) a ii) nariadenia (EÚ) 2018/1139 v platnom znení, musia byť od 8. apríla 2017 vrátane držiteľmi osvedčenia pre palubných sprievodcov vydaného v súlade s  formátom ustanoveným v prílohe VI (Časť ARA) nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení.
 2. Dopravný úrad nahradí osvedčenie o absolvovaní bezpečnostného výcviku vydané v súlade s nariadením (ES) č. 859/2008 („Attestation of Safety Training“) osvedčením pre palubných sprievodcov („Cabin Crew Attestation“) za predpokladu, že jeho držiteľ vykonával súvisiace oprávnenia počas predchádzajúcich 60 mesiacov aspoň na jednom type lietadla.
 3. Držiteľ osvedčenia o absolvovaní bezpečnostného výcviku vydaného v súlade s nariadením (ES) č. 859/2008 doručí na Dopravný úrad:
  • Filetype icon žiadosť o vydanie osvedčenia pre palubných sprievodcov (vyplnená časť A žiadosti). Na žiadosti o vydanie osvedčenia pre palubných sprievodcov sa v prípade náhrady osvedčenia o absolvovaní bezpečnostného výcviku vydaného v súlade s nariadením (ES) č. 859/2008 za osvedčenie pre palubných sprievodcov nepotvrdzuje absolvovanie počiatočného výcvikového kurzu a zloženie skúšky z teoretických vedomostí po absolvovaní uvedeného kurzu (časť B žiadosti),
  • kópiu osvedčenia o absolvovaní bezpečnostného výcviku vydaného v súlade s nariadením (ES) č. 859/2008,
  • potvrdenie o vykonávaní súvisiacich oprávnení počas predchádzajúcich 60 mesiacov na aspoň jednom type lietadla,
  • aktuálnu fotografiu tváre s minimálnym rozmerom 3×3,5cm,
  • kópiu sobášneho listu resp. iného dokladu potvrdzujúceho zmenu mena alebo priezviska v prípade zmeny mena alebo priezviska uvedeného v  osvedčení o  absolvovaní bezpečnostného výcviku.
 4. Držiteľ osvedčenia o absolvovaní bezpečnostného výcviku vydaného v súlade s nariadením (ES) č. 859/2008 žiadajúci o vydanie osvedčenia pre palubných sprievodcov je oslobodený od poplatku za vydanie osvedčenia.
 5. Dopravný úrad vydá žiadateľovi osvedčenie pre palubných sprievodcov v  čase úradných hodín alebo na požiadanie osvedčenie zašle doporučene poštou na adresu uvedenú v žiadosti.

POSUDZOVANIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI PALUBNÝCH SPRIEVODCOV

Palubní sprievodcovia, ktorí sa podieľajú na prevádzke lietadiel uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b) bod i) a ii) nariadenia (EÚ) 2018/1139 v platnom znení, musia od dátumu uplatňovania ustanovenia podčasti C prílohy IV (Časť MED) nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení (ďalej len „nariadenie“) spĺňať technické požiadavky a administratívne postupy ustanovené v uvedenej prílohe.To znamená, že žiadatelia o kvalifikáciu palubný sprievodca musia od 8. apríla 2014 vrátane absolvovať letecko-lekárske hodnotenie ich zdravotného stavu v súlade s prílohou IV (Časť MED) nariadenia, na základe ktorého obdržia lekársku správu palubného sprievodcu.

Držitelia preukazu spôsobilosti pilota, ktorí sú držiteľmi osvedčenia zdravotnej spôsobilosti vydaného v súlade s prílohou IV (Časť MED) nariadenia a ktorí sa súčasne ako palubní sprievodcovia podieľajú na prevádzke lietadiel uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b) bod i) a ii) nariadenia (EÚ) 2018/1139 v platnom znení, musia byť pre výkon funkcie palubného sprievodcu držiteľmi lekárskej správy palubného sprievodcu.

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia