DOPRAVNÝ ÚRAD

Vyhlásenie poskytovateľov služieb AMS

Organizácie zodpovedné za poskytovanie služieb riadenia prevádzky na odbavovacej ploche (AMS)

Organizácie zodpovedné za poskytovanie služieb pozemnej obsluhy a služieb riadenia prevádzky na odbavovacej ploche (AMS) na letiskách, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4.júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91, podávajú vyhlásenie o svojej spôsobilosti a dostupnosti prostriedkov na plnenie povinností spojených so službami poskytovanými v súlade so základnými požiadavkami uvedenými v článku 33 tohto nariadenia (článok 37 Organizácie bod 2. nariadenia (EÚ) 2018/1139).

Podrobné pravidlá týkajúce sa podmienok a postupov pre vyhlásenia organizácií poskytujúcich služby riadenia prevádzky na odbavovacej ploche (AMS) v súlade s článkom 37 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1139 vrátane uznávania týchto vyhlásení prevádzkovateľmi bez ďalšieho overovania ako aj oprávnení a povinností organizácií poskytujúcich služby riadenia prevádzky na odbavovacej ploche (AMS), ktoré podali vyhlásenia v súlade s článkom 37 ods. 2 sú uvedené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2020/1234 z 9. júna 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 139/2014, pokiaľ ide o podmienky a postupy týkajúce sa vyhlásenia organizácií zodpovedných za poskytovanie služieb riadenia prevádzky na odbavovacej ploche.

Organizácia zodpovedná za poskytovanie AMS poskytuje službu riadenia prevádzky na odbavovacej ploche v súlade s/so:

 1. požiadavkami stanovenými v prílohe VII k nariadeniu (EÚ) 2018/1139 a v prílohe III (časť ADR.OR) a prílohe IV (časť ADR.OPS) k tomuto nariadeniu,
 2. svojim vyhlásením,
 3. prevádzkovými postupmi uvedenými v letiskovej príručke,
 4. svojou príručkou pre systém riadenia v súlade s ADR.OR.F.095,
 5. všetkými ostatnými príručkami používanými na poskytovanie služby riadenia prevádzky na odbavovacej ploche.

 

Pokiaľ organizácia zodpovedná za poskytovanie AMS plánuje poskytovať usmernenie pre lietadlá, ako sa stanovuje v ustanovení ADR.OPS.D.001 písm. a) bodoch 1 a 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 139/2014, minimálne predloží Dopravnému úradu vyhlásenie aspoň 2 mesiace pred dátumom plánovaného začiatku poskytovania služby.

Formulár Vyhlásenia organizácie zodpovednej za poskytovanie AMS:

Filetype iconEASA form – Vyhlásenie poskytovateľa služieb riadenia AMS

Filetype iconF454-B_v1_Požiadavky na organizáciu_organizácia zodpovedná za poskytovanie AMS

Vyhlásenie organizácie zodpovednej za poskytovanie AMS v súlade s ustanovením ADR.OR.F.005 zostáva v platnosti za týchto podmienok (ADR.OR.F.010):

 1. organizácia zodpovedná za poskytovanie AMS je v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe VII k nariadeniu (EÚ) 2018/1139 a v prílohe III (časť ADR.OR) a prílohe IV (časť ADR.OPS) k tomuto nariadeniu s prihliadnutím na ustanovenia týkajúce sa nakladania so zisteniami, ako sa uvádza v ustanovení ADR.OR.F.035 tejto prílohy,
 2. Dopravný úrad bude mať zaručený prístup k organizácii zodpovednej za poskytovanie AMS v súlade s ustanovením ADR.OR.F.030 tejto prílohy, aby mohol overiť, či sa zachováva súlad s požiadavkami stanovenými v prílohe VII k nariadeniu (EÚ) 2018/1139 a v prílohe III (časť ADR.OR) a prílohe IV (časť ADR.OPS) k tomuto nariadeniu,
 3. organizácia zodpovedná za poskytovanie AMS nestiahla svoje vyhlásenie ani jej Dopravný úrad neoznámil, aby ukončila niektoré alebo všetky služby, na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje.

Organizácia zodpovedná za poskytovanie AMS začne poskytovať na letisku službu riadenia prevádzky na odbavovacej ploche po tom, ako:

 1. bolo Dopravnému úradu doručené vyhlásenie,
 2. uzavrie formálne dohody s prevádzkovateľom letiska, ktorý je držiteľom osvedčenia, a so schváleným poskytovateľom letových prevádzkových služieb na letisku, na ktorom sa služba bude poskytovať v súlade s ustanoveniami ADR.OR.F.085 a prípadne ADR.OR.F.090,
 3. predloží dôkaz o tom, že jej zamestnanci absolvovali požadovaný počiatočný výcvik a výcvik na stanovišti.

Organizácia zodpovedná za poskytovanie AMS, ktorá má v úmysle natrvalo ukončiť poskytovanie služby na letisku:

 1. o tom čo najskôr informuje prevádzkovateľa letiska a Dopravný úrad s cieľom umožniť prijatie vhodných opatrení na bezpečné pokračovanie služby,
 2. predloží Dopravnému úradu zmenené vyhlásenie alebo žiadosť o zrušenie registrácie vyhlásenia k dátumu ukončenia poskytovania služby.

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia