DOPRAVNÝ ÚRAD

Pátranie a záchrana

Za vytvorenie systému spolupráce civilných, vojenských a bezpečnostných orgánov pri pátraní po lietadlách a záchrane ľudských životov zodpovedá Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len ministerstvo dopravy). Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo vnútra SR poskytujú na tento účel potrebnú súčinnosť. Koordináciou súčinnosti môže ministerstvo dopravy  poveriť právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorej v poverení určí podmienky na jej vykonávanie.

Orgány zodpovedné za pátranie po lietadlách a záchranu ľudských životov musia:

  1. po prijatí správy, že lietadlo je v stave núdze, vykonať všetky opatrenia, ktoré uľahčia prípadné pátranie po lietadle a záchranu ľudských životov,
  2. po prijatí správy, že lietadlo havarovalo, núdzovo pristáva alebo pristálo, alebo ak je z iných informácií zrejmé, že k takému stavu došlo, bezodkladne začať činnosť zameranú na zistenie miesta leteckej nehody, záchranu ľudských životov a zamedzenie ďalších škôd, ako aj na fyzikálny, biologický a chemický prieskum terénu na mieste nehody a jeho zabezpečenie,
  3. na mieste leteckej nehody urobiť všetky opatrenia, ktoré uľahčia jej vyšetrovanie.

Orgány štátnej správy, obce a iné právnické osoby, ako aj fyzické osoby sú povinné poskytnúť pomoc pri pátraní po lietadle a pri záchrane ľudských životov.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia