DOPRAVNÝ ÚRAD

Registrácia prevádzkovateľov UAS

Prevádzkovatelia UAS, ktorí už v minulosti žiadali o evidenciu bezpilotného lietadla na Dopravnom úrade sa po novom neregistrujú! Týmto subjektom bude Dopravný úrad zasielať list o zápise do registra prevádzkovateľov UAS s novým registračným číslom prevádzkovateľa UAS v súlade s nariadením (EÚ) 2019/947, na základe podpísaného vyhlásenia, ktoré žiadateľ doručí Dopravnému úradu (čestné vyhlásenie posielajú len právnické osoby).  Filetype iconVzor vyhlásenia

Filetype iconŽiadosť o zápis do registra prevádzkovateľov UAS

Filetype iconŽiadosť o zmenu do registra prevádzkovateľa UAS

Filetype iconŽiadosť o predĺženie registrácie prevádzkovateľa UAS

Všetci prevádzkovatelia, ktorí sa registrujú sú povinní mať uzavreté poistenie.

Náležitosti podania:

  • písomne v listinnej podobe (poštou alebo osobne na podateľni Dopravného úradu),
  • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Takáto žiadosť s príslušnými prílohami musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom (email sa nepovažuje za elektronické podanie).

Prevádzkovateľ UAS je povinný registrovať sa:

a) ak v „otvorenej“ kategórii prevádzkuje UAS:

  • s MTOM 250 g alebo viac alebo ktoré môže v prípade nárazu odovzdať človeku kinetickú energiu nad 80 joulov; alebo
  • ktoré je vybavené snímačom schopným zachytiť osobné údaje (napr. DJI Mini), pokiaľ nie sú v súlade so smernicou 2009/48/ES („hračky“);

b) ak v „osobitnej“ kategórii prevádzkuje UAS s akoukoľvek hmotnosťou.

Prevádzkovateľ UAS je povinný registrovať sa v členskom štáte, v ktorom má trvalé bydlisko ako fyzická osoba alebo v ktorom má sídlo ako právnická osoba. Prevádzkovateľ UAS nemôže byť naraz zaregistrovaný vo viac ako jednom členskom štáte.

Prevádzkovateľ UAS, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky, je povinný umiestniť svoje registračné číslo na každé UAS na viditeľnom mieste.

Všetky dokumenty tvoriace prílohy k žiadostiam musia byť predložené Dopravnému úradu v slovenskom jazyku ako originály alebo úradne overené kópie.

Otázky smerujúce k registru prevádzkovateľov UAS môžete adresovať na register.lietadiel@nsat.sk  alebo na tel. č. 0918 382 016 počas úradných hodín.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia