DOPRAVNÝ ÚRAD

Registrácia prevádzkovateľov UAS

Dňa 14.11.2023 bola spustená online registrácia prevádzkovateľov UAS na Slovensku v súlade s Nariadením (EÚ) 2019/947.  Pre online registráciu je potrebné overenie totožnosti cez Ústredný portál verejnej správny a kvalifikovaný elektronický podpis.

Spustiť online registráciu

Všetci prevádzkovatelia, ktorí sa registrujú sú povinní mať uzavreté platné poistenie.

 

Pre podanie žiadosti v listinnej podobe (poštou alebo osobne na podateľni Dopravného úradu) použite formuláre nižšie:

Filetype iconŽiadosť o zápis do registra prevádzkovateľov UAS 

Filetype iconŽiadosť o zmenu v registri prevádzkovateľov UAS 

 

Prevádzkovateľ UAS je povinný registrovať sa:

a) ak v „otvorenej“ kategórii prevádzkuje UAS:

  • s MTOM 250 g alebo viac alebo ktoré môže v prípade nárazu odovzdať človeku kinetickú energiu nad 80 joulov; alebo
  • ktoré je vybavené snímačom schopným zachytiť osobné údaje (napr. DJI Mini), pokiaľ nie sú v súlade so smernicou 2009/48/ES („hračky“);

b) ak v „osobitnej“ kategórii prevádzkuje UAS s akoukoľvek hmotnosťou.

Prevádzkovateľ UAS je povinný registrovať sa v členskom štáte, v ktorom má trvalé bydlisko ako fyzická osoba alebo v ktorom má sídlo ako právnická osoba. Prevádzkovateľ UAS nemôže byť naraz zaregistrovaný vo viac ako jednom členskom štáte.

Prevádzkovateľ UAS, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky, je povinný umiestniť svoje registračné číslo (bez tajných číslic) na každé UAS na viditeľnom mieste.

Prevádzkovateľ UAS by nemal s nikým zdieľať tri (3) „tajné číslice“ uvedené na konci registračného číslo za spojovníkom, ktoré sa používajú na zvýšenie ochrany registračného čísla prevádzkovateľa UAS proti jeho ilegálnemu nahratiu do UAS. Úplný reťazec číslic (vrátane „tajných číslic“) umiestni prevádzkovateľ UAS len do systému diaľkovej identifikácie UAS, ak je k dispozícii.

Otázky smerujúce k registru prevádzkovateľov UAS môžete adresovať na register.lietadiel@nsat.sk  alebo na tel. č. 0918 382 016 počas úradných hodín.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia