DOPRAVNÝ ÚRAD

Odborná príprava v oblasti BOCL

Odbornú prípravu z bezpečnostnej ochrany vykonávajú fyzické osoby alebo právnické osoby akreditované Ministerstvom dopravy a výstavby SR (MDV SR). Subjekty bezpečnostnej ochrany môžu pre vlastnú potrebu vykonávať odbornú prípravu z bezpečnostnej ochrany na základe povolenia MDV SR.

Viac informácií by ste mali nájsť na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Oznámenia o konaní odbornej prípravy podľa ustanovenia 6.11.2.1.2. Národného programu ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania, ktorý bol vydaný rozhodnutím Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 08204/2016/C410-SCLVD/04511 z 25. 01. 2016, ktoré nadobudlo účinnosť 01. 02. 2016, zasielajte elektronicky na adresu vycvikyobocl@nsat.sk.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia