DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

30.3.2020 Oznámenie – Aktualizácia č.2 informácií z 10.03.2020

Dopravný úrad informuje žiadateľov, že v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus), na základe opatrení predsedu Dopravného úradu vyplývajúcich z rokovania krízového štábu Dopravného úradu v súvislosti s prijatými opatreniami Ústredným krízovým štábom SR, ruší až do odvolania termíny skúšok teoretických vedomostí leteckého personálu pre všetky odbornosti.

Dopravný úrad stanoví náhradné termíny a prednostne umožní absolvovanie skúšok žiadateľom, ktorí boli prihlásení na skúšobné termíny.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Vašich skúšok teoretických vedomostí alebo osobného vybavenia žiadostí, kontaktujte, prosím, OLLP.

Kontakty OLLP: letecky.personal@nsat.sk, letectvo.skusky@nsat.sk, meno.priezvisko@nsat.sk (formát e-mailových adries zamestnancov),

Licencovanie leteckého personálu – teoretické skúšky: 02/48 777 563,

Licencovanie leteckého personálu: 02/ 48 777 558.

Za vzniknuté komplikácie sa leteckej verejnosti ospravedlňujeme.

 

16.3.2020 Oznámenie

V dňoch 16.03. – 20.03.2020 budú stránkové hodiny podateľne, pokladne a ostatných organizačných útvarov pre verejnosť zrušené. Podania budú vybavované iba elektronicky (emailom, eGov).

Ďakujeme za pochopenie.

 

10.3.2020 Oznámenie. Dopravný úrad informuje žiadateľov, že v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) prijal krízový štáb Dopravného úradu nasledovné opatrenia, ktoré sa týkajú žiadateľov o teoretické skúšky a stránok odboru licencovania leteckého personálu:

  • S okamžitou platnosťou sa rušia skúšky teoretických vedomostí PPL, LAPL a SPL v termíne 16.3.-20.3.2020.
  • V prípade, že tento termín je posledný možný, kedy môžete absolvovať teoretické skúšky, t. j.  18. mesiac od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom ste sa prvýkrát pokúsili o vykonanie skúšky, kontaktujte prosím odbor licencovania leteckého personálu (OLLP). Po dohode Vám bude pridelený najbližší možný náhradný termín.
  • Skúšky teoretických vedomostí UAS, ATPL, IR, CPL, letecký navigátor, palubný inžinier, technik údržby lietadiel a dispečer letovej prevádzky zatiaľ zostávajú v platnosti.
  • O ich prípadnom zrušení budeme informovať na týchto stránkach.
  • Pri každom vstupe do objektov Dopravného úradu bude dostupný dezinfekčný prostriedok pre návštevy.
  • V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Vašich skúšok teoretických vedomostí alebo osobného vybavenia žiadostí, kontaktujte, prosím, OLLP.

Kontakty OLLP: letecky.personal@nsat.sk, letectvo.skusky@nsat.sk , meno.priezvisko@nsat.sk (formát e-mailových adries zamestnancov),

Licencovanie leteckého personálu – teoretické skúšky: 02/48 777 563,

Licencovanie leteckého personálu: 02/ 48 777 558.

 

16.7.2019 Oznámenie. Dopravný úrad informuje o akceptácii prevodovej správy o doplnkových kvalifikačných kategóriách zo strany EASA a začatí procesu prevodu vybraných národných doplnkových kvalifikačných kategórií. Bližšie informácie k žiadosti o prevod Filetype iconnájdete na tejto stránke. Bližšie informácie k doplnkovým kvalifikačným kategóriám Filetype iconnájdete na tejto stránke.

4.6.2019 Oznámenie. Dopravný úrad informuje o zmene v spôsobe zápisu oprávnení vyplývajúcich z osvedčenia rádiotelefonistu do preukazov spôsobilosti. Filetype iconNový zápis RT

1.3.2019 Oznámenie. Dopravný úrad informuje o zmene v nariadení Komisie (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení v oblasti zdravotnej spôsobilosti požadovanej pre preukaz spôsobilosti. Zmena v ods. MED.A.030. Filetype iconPreukaz spôsobilosti a zdravotná spôsobilosť

1.3.2019 Oznámenie. Dopravný úrad informuje o zmene v nariadení Komisie (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení v oblasti zdravotnej spôsobilosti požadovanej pre preukaz spôsobilosti. Zmena v ods. MED.A.020. Filetype iconZníženie zdravotnej spôsobilosti

30.1.2019 Oznámenie. Dopravný úrad, odbor licencovania leteckého personálu, oznamuje žiadateľom o teoretické skúšky PPL a UAV, že dňa 15. 02. 2019 bude termín skúšky z technických príčin zrušený.  Platný termín teoretických skúšok na mesiac február je od 11.02.2019 do 14.02.2019.

28.9.2018 Oznámenie. Dopravný úrad oznamuje, že 30. júla 2018 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnené Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1065 z 27.júla 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o automatické uznávanie platnosti preukazov spôsobilosti letovej posádky Únie a výcvik vzletu a pristátia.

14.8.2018 Oznámenie. Dopravný úrad oznamuje, že 13. augusta 2018 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnené Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1119 z 31. júla 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o výcvikové organizácie na základe vyhlásenia. Bližšie informácie nájdete na tejto stránke.

12.4.2018 Oznámenie. Dopravný úrad zverejňuje informáciu ohľadom odkladu účinnosti niektorých ustanovení Nariadenia (EÚ) 1178/2011. Bližšie informácie je možné nájsť v nasledovnom dokumente. Filetype iconZmena účinnosti termínov z nar 1178_2011

23.3.2018 Oznámenie.  Dopravný úrad zverejňuje Postup Dopravného úradu pre implementáciu požiadaviek, ktoré sa týkajú oprávnení letového personálu pre výkonnostnú navigáciu (PBN). Postup je možné nájsť Filetype icontu.

4.9.2017 Oznámenie. Dopravný úrad zverejňuje Postup Dopravného úradu pre prevod národného preukazu spôsobilosti pilota vetroňa na preukaz spôsobilosti pilota vetroňa (SPL)/ preukaz spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel na vetrone (LAPL(S)). Postup je možné nájsť tu.

25.11.2016 Dopravný úrad zverejňuje informáciu pre palubných sprievodcov o nahradení osvedčenia o absolvovaní bezpečnostného výcviku („Attestation of Safety Training“) osvedčením pre palubných sprievodcov („Cabin Crew Attestation“) Filetype iconInformácia pre palubných sprievodcov

13.10.2016 Dopravný úrad – divízia civilného letectva informuje žiadateľov o praktické preskúšanie inšpektorom (examinátorom ) Dopravného úradu o nasledovných podmienkach. 1. Žiadateľ zašle písomnú žiadosť o vykonanie praktického preskúšania inšpektorom (examinátorom ) Dopravného úradu na adresu Dopravný úrad Divízia civilného letectva Letisko M.R. Štefánika 823 05 Bratislava   Žiadateľ uvedie v žiadosti požadovaný  druh praktického preskúšania, typ/kategóriu lietadla, navrhovaný termín a letisko, kontaktnú adresu a adresu elektronickej pošty, kam mu má byť doručený formulár platobného predpisu a oznámenie o praktickej skúške. 2. Žiadateľ uhradí príslušný správny poplatok. Informácie o výške správnych poplatkov nájdete v Zákone o správnych poplatkoch 145/1995 Z.z (Položka 91d d) e) ). d) Praktické preskúšanie inšpektorom Dopravného úradu 1. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti …………………….. 60 eur 2. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov ………………….. 80 eur 3. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti …………………….. 80 eur 4. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov …………………… 160 eur e) Mimoriadne praktické preskúšanie inšpektorom Dopravného úradu 1. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti ……………………. 120 eur 2. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov …………………… 160 eur 3. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti …………………….. 240 eur 4. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov …………………… 320 eur Informácie o spôsobe uhrádzania správnych poplatkoch nájdete tu.   3. Žiadateľ bude následne informovaný  o dátume a mieste konania praktického preskúšania. 

19.9.2016 Dopravný úrad – odbor licencovania leteckého personálu zverejňuje informácie pre letecké školy a registrované zariadenia Filetype iconPokračovanie vo výcviku v inej ATO Filetype iconPostup v kurzoch diaľkového vzdelávenia

8.7.2016 Dopravný úrad – odbor licencovania leteckého personálu zverejňuje informáciu pre letecké školy a registrované zariadenia Filetype iconUplatňovanie prílohy č. V, VI a VII nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (ďalej len „nariadenie Komisie(EU)č.965/2012) v prevádzke organizácií poskytujúcich výcvik pilotov (ATO a RF)

11.1.2016 Dopravný úrad – odbor licencovania leteckého personálu informuje žiadateľov a zverejňuje aktualizovaný dokument „Credit report for pilot licences obtained during military service“. Filetype iconCredit report for pilot licences obtained during military service

8.4.2015 Dopravný úrad týmto informuje leteckú verejnosť, že dňa 8.4.2015 nadobúda účinnosť nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/445, ktoré dopĺňa nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178//2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008. Bližšie informácie k zmenám môžete nájsť v dokumente  „Zmeny v implementácii nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178//2011“  na tejto stránke.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia