DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

24.10.2017

Oznámenie

Dopravný úrad oznamuje žiadateľom o skúšky z teoretických vedomostí pilotov, že vzhľadom na rekonštrukčné práce bol novembrový termín (20.11. – 24.11.) skúšok presunutý na december (11.12. – 15.12.).

4.9.2017

Oznámenie

Dopravný úrad zverejňuje Postup Dopravného úradu pre prevod národného preukazu spôsobilosti pilota vetroňa na preukaz spôsobilosti pilota vetroňa (SPL)/ preukaz spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel na vetrone (LAPL(S)). Postup je možné nájsť tu.

 

7.8.2017

Oznámenie

Dopravný úrad oznamuje žiadateľom o skúšky z teoretických vedomostí pilotov mimoriadny termín skúšok v dňoch 8.8.2017 – 11.8.2017.

 

30.1.2017

Oznámenie

Dopravný úrad zverejňuje Oznam pre žiadateľov o vykonanie teoretických skúšok na získanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/2014, časť 66. Oznam je možné nájsť Filetype icontu.

 

12.12.2016

Dopravný úrad – divízia civilného letectva informuje držiteľov a žiadateľov o preukaz spôsobilosti o povinnosti byť držiteľom príslušnej triedy zdravotnej spôsobilosti. Bližšie informácie nájdete v nasledovnom dokumente.

Filetype iconPreukaz spôsobilosti a zdravotná spôsobilosť

 

25.11.2016

Dopravný úrad zverejňuje informáciu pre palubných sprievodcov o nahradení osvedčenia o absolvovaní bezpečnostného výcviku („Attestation of Safety Training“) osvedčením pre palubných sprievodcov („Cabin Crew Attestation“)

Filetype iconInformácia pre palubných sprievodcov

 

13.10.2016

Dopravný úrad – divízia civilného letectva informuje žiadateľov o praktické preskúšanie inšpektorom (examinátorom ) Dopravného úradu o nasledovných podmienkach.

1. Žiadateľ zašle písomnú žiadosť o vykonanie praktického preskúšania inšpektorom (examinátorom ) Dopravného úradu na adresu

Dopravný úrad

Divízia civilného letectva

Letisko M.R. Štefánika

823 05 Bratislava

 

Žiadateľ uvedie v žiadosti požadovaný  druh praktického preskúšania, typ/kategóriu lietadla, navrhovaný termín a letisko, kontaktnú adresu a adresu elektronickej pošty, kam mu má byť doručený formulár platobného predpisu a oznámenie o praktickej skúške.

2. Žiadateľ uhradí príslušný správny poplatok. Informácie o výške správnych poplatkov nájdete v Zákone o správnych poplatkoch 145/1995 Z.z (Položka 91d d) e) ).

d) Praktické preskúšanie inšpektorom Dopravného úradu
1. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti …………………….. 60 eur
2. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov ………………….. 80 eur
3. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti …………………….. 80 eur
4. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov …………………… 160 eur

e) Mimoriadne praktické preskúšanie inšpektorom Dopravného úradu
1. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti ……………………. 120 eur
2. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov …………………… 160 eur
3. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti …………………….. 240 eur
4. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov …………………… 320 eur

Informácie o spôsobe uhrádzania správnych poplatkoch nájdete tu.

 

3. Žiadateľ bude následne informovaný  o dátume a mieste konania praktického preskúšania. 

 

19.9.2016

Dopravný úrad – odbor licencovania leteckého personálu zverejňuje informácie pre letecké školy a registrované zariadenia

Filetype iconPokračovanie vo výcviku v inej ATO

Filetype iconPostup v kurzoch diaľkového vzdelávenia

 

8.7.2016

Dopravný úrad – odbor licencovania leteckého personálu zverejňuje informáciu pre letecké školy a registrované zariadenia

Filetype iconUplatňovanie prílohy č. V, VI a VII nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (ďalej len „nariadenie Komisie(EU)č.965/2012) v prevádzke organizácií poskytujúcich výcvik pilotov (ATO a RF)

30.3.2016

Dopravný úrad – odbor licencovania leteckého personálu zverejňuje informáciu pre letecké školy o preukazoch rádiotelefonistu

Filetype iconInformácia pre RF a ATO o RTF

11.1.2016

Dopravný úrad – odbor licencovania leteckého personálu informuje žiadateľov a zverejňuje aktualizovaný dokument “Credit report for pilot licences obtained during military service”.

Filetype iconCredit report for pilot licences obtained during military service

 

8.4.2015 Dopravný úrad týmto informuje leteckú verejnosť, že dňa 8.4.2015 nadobúda účinnosť nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/445, ktoré dopĺňa nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178//2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008. Bližšie informácie k zmenám môžete nájsť v dokumente  “Zmeny v implementácii nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178//2011″  na tejto stránke.

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia