DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie


29.05.2024

Reštriktívne opatrenia voči Rusku – výcvik a licencovanie letovej posádky – EASA

https://www.easa.europa.eu/en/the-agency/faqs/aircrew-training-and-licensing-restrictive-measures-russia


13.02.2024

Štandardizačné školenie examinátorov podľa požiadaviek PART FCL.1025 pre získanie, predĺženie alebo obnovu osvedčenia examinátora (TRE/ SFE) viacpilotných lietadiel sa uskutoční dňa 20. marca 2024 v priestoroch Dopravného úradu v budove 2. Začiatok seminára je o 09:00 hodine. Počet miest je 10 účastníkov. Prednostne budú do seminára zaradení examinátori s končiacou dobou platnosti osvedčenia v roku 2024.

Pre bližšie informácie alebo prihlásenie sa na seminár prosím použite adresu testnot@nsat.sk


26.01.2024
Oznámenie o konaní štandardizačného seminára

Dopravný úrad držiteľom osvedčenia examinátora jednopilotných letúnov a vrtuľníkov oznamuje, že 20.3.2024 sa bude konať v priestoroch Dopravného úradu štandardizačný seminár, ktorý je potrebné absolvovať pre možnosť získania, predĺženia alebo obnovy osvedčenia examinátora.
Počet miest je 15 účastníkov. Prednostne budú do seminára zaradení examinátori s končiacou dobou platnosti osvedčenia v roku 2024.

Pre bližšie informácie alebo prihlásenie sa na seminár prosím použite adresu testnot@nsat.sk


19.10.2023

Z menu Piloti/Protokoly boli aktuálne formuláre presunuté do menu Examinátori/Formuláre


26.9.2023 Oznámenie

Štandardizačné školenie examinátorov podľa požiadaviek PART FCL.1025 pre získanie, predĺženie alebo obnovu osvedčenia examinátora (TRE/ SFE) viacpilotných lietadiel sa uskutoční dňa 31. októbra 2023 v priestoroch budovy spoločnosti AirExplore (Krajná 29 821 04 Bratislave). Začiatok seminára je o 10:00 hodine. Záujemcovia o školenie sa môžu registrovať na e-mail adrese info@proaero.sk


9.8.2023 Oznámenie k teoretických skúškam UAS

Dopravný úrad mení spôsob vykonávania teoretických skúšok UAS následovne:

Žiadatelia, ktorých žiadosti (tlačivá F- 283-B a F-182-B) na teoretické skúšky UAS boli na Dopravný úrad doručené do 8. 8. 2023 postupujú podľa doteraz zavedených postupov. Informácie sú k dispozícií na webovej stránke v časti Letecký personál.

Noví žiadatelia o teoretické skúšky UAS použite formulár F-473-B a ohľadom ďalších informácií k organizácií skúšok kontaktujte oddelenie bezpilotného letectva a UTM.


17.8.2022 Oznámenie

Dopravný úrad informuje žiadateľov, že po dohode s EASA bude žiadateľom, ktorí začali skúšky teoretických vedomostí v rámci starého ECQB (bez KSA):

 • umožnené absolvovať všetky zostávajúce predmety pomocou ECQB 2022 (s KSA) v rámci lehoty 18 mesiacov od konca mesiaca v ktorom začali vykonávať skúšky.
  • žiadatelia, ktorí úspešne absolvovali oba predmety Komunikácia (VFR a IFR) pre ATPL(A) a ATPL(H)/IR podľa starej databázy, nemusia absolvovať nový predmet Komunikácia.
  • žiadatelia, ktorí úspešne absolvovali jeden predmet Komunikácia pre CPL, IR a ATPL(H)/IR podľa starej databázy musia absolvovať nový predmet Komunikácia.
 • všetci žiadatelia budú potrebovať odporúčanie ATO, že úspešne absolvovali oblasť 100 KSA, pred tým než sa pokúsia absolvovať ich záverečný predmet (predmety) pomocou ECQB 2022.
  • žiadatelia musia kontaktovať svoje ATO, ktoré ich pôvodne odporučilo na skúšky teoretických vedomostí a absolvovať doplňujúci výcvik

V prípade, že žiadatelia nedokončia skúšky do 18 mesiacov, uplatní sa FCL.025, (b)(3)-(5) a žiadateľ bude musieť absolvovať ďalšie školenie a začať opäť všetky skúšky s novým 18-mesačným obdobím pomocou ECQB 2022.

Dopravný úrad zároveň informuje, že nebude udeľovať ďalšiu výnimku pre oblasť KSA.

V prípade otázok a nejasností zasielajte emaily na letectvo.skusky@nsat.sk

 

 

 

Obmedzenie činnosti Odboru licencovania leteckého personálu v dňoch 27.6.-1.7.2022

Dopravný úrad, odbor licencovania leteckého personálu informuje verejnosť, že v dátume 27.6-1.7.2022, z technických príčin

 • bude odbor licencovania leteckého personálu zatvorený pre verejnosť.
 • nebude možné vybavovať doručené žiadosti a tlačiť preukazy spôsobilosti
 • bude obmedzené vybavovanie telefonických a emailových žiadostí

 

Za vzniknuté komplikácie sa vopred ospravedlňujeme.

 

3.3.2022 Oznámenie

Dopravný úrad, odbor Prevádzky lietadiel Vám oznamuje, že od 15. apríla 2022 zaháji oznamovania letových skúšok na novom formulári

Filetype iconF448-B_v2_Oznámenie Examínátora pred skúškou.  

Dovtedy bude prebiehať tzv. skúšobné obdobie s novým formulárom F448-B/v2/OPL.

Vaše prípadné postrehy, pripomienky môžete zasielať na adresu: peter.trenkner@nsat.sk

19.1.2022 Oznámenie

Informujeme žiadateľov o vykonanie teoretických skúšok, že Dopravný úrad  vypisuje mimoriadny termín v období od 24.1.2022 do 28.1.2022. Mimoriadny termín sa vzťahuje na žiadateľov, ktorým nebola umožnená účasť na teoretických skúškach v mesiaci december 2021 a január 2022 kvôli režimu OP.

Dovoľujeme si upozorniť, že na tento mimoriadny termín skúšok je potrebné zaslať novú prihlášku (formulár F028-B) na letectvo.skusky@nsat.sk.

19.1.2022 Oznámenie

Na základe „Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí“ č. 5/2022 sa teoretické skúšky vykonávajú od 19.1.2022 v zmysle dodržiavania opatrení uvedených v § 3 a § 5, nevyžaduje sa preukazovanie dokladom o  OTP.

1.1.2022 Oznámenie

 

Dopravný úrad informuje žiadateľov o skúšky teoretických vedomostí ATPL, CPL a IR že vzhľadom k zmene legislatívnych požiadaviek budú skúšky prebiehať nasledovne

 

 • Od 1.2.2022 sa na prvé skúšky budú môcť prihlásiť iba žiadatelia, ktorí absolvovali výcvikový kurz podľa nových osnov zahŕňajúci KSA100.

 

 • Žiadatelia, ktorí absolvovali výcvikový kurz podľa starých osnov nezahŕňajúcich KSA100 a začali/začnú skúšky do 30.1.2022, musia na základe výnimky EASA absolvovať skúšky do 30.09.2022.

 

 • Žiadatelia, ktorí absolvovali výcvikový kurz podľa starých osnov nezahŕňajúcich KSA100 a
  • neabsolvujú prvý pokus do 31.1.2022 alebo
  • neabsolvujú úspešne celú skúšku do 30.9.2022
   • Budú musieť absolvovať rozdielový výcvik v ATO, zahŕňajúci KSA100, a rozdiel v sylabách oboch osnov.
   • Budú musieť absolvovať celý súbor teoretických skúšok od začiatku.

 

 

13.12.20121 Oznámenie

Na základe nového COVID-automatu, ktorý nadobudol platnosť od piatku 10.12.2021, sa teoretické skúšky vykonávajú v režime OP, t. j. len osoby

 • plne očkované, alebo
 • ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

 

 19.11.2021 Oznámenie

Na základe nového COVID-automatu V4.3, ktorý nadobudne platnosť od pondelka 22.11.2021, sa teoretické skúšky vykonávajú v režime OTP, t. j. len osoby

.- plne očkované,

–  testované (od odberu PCR 72 hodín, AG 48 hodín) alebo

– ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

 

 19.7.2021 Oznámenie

Dopravný úrad informuje držiteľov osvedčení zdravotnej spôsobilosti 1.triedy, že od 1. októbra 2021 je plánované spustenie prevádzky Centrálneho archívu EAMR (Európsky archív letecko-lekárskych údajov) za účelom výmeny informácii týkajúcich sa zdravotnej spôsobilosti žiadateľov o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy alebo o držiteľoch takéhoto osvedčenia.

V zmysle ustanovenia ARA.MED.160 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011 po každom vyšetrení žiadateľa o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy alebo držiteľa tohto osvedčenia licenčné úrady, AME a AeMC bezodkladne zaznamenajú údaje z vyšetrenia do archívu EAMR, alebo v prípade potreby tieto údaje aktualizujú.

Každý žiadateľ o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1.triedy bude mať zriadený prístup k svojim údajom o zdravotnej spôsobilosti cez EAMR portál https://euaviation.powerappsportals.com

Tento prístup mu bude zriadený od 1. októbra 2021 pri najbližšom vyšetrení u AME alebo v AeMC. O zriadení takéhoto prístupu bude informovaný automaticky generovaným emailom s inštrukciami pre dokončenie registrácie.

Bližšie informácie o EAMR ako aj  používateľský manuál k portálu EAMR nájdete tu: https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/easa-launches-european-aero-medical-repository-eamr

30.3.2021 Oznámenie

Dopravný úrad informuje, že od 12.4. opäť spúšťa teoretické skúšky.

Plánovanie skúšok

 • Kapacita učebne ostáva na 5 miestach. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k rýchlejšiemu zaplneniu kapacít.
 • Uprednostňovaní budú žiadatelia prihlásení na predchádzajúce termíny, najmä však žiadatelia, ktorým skončili, resp. končia lehoty na vykonanie skúšok.
 • V prípade nejasností ohľadom počtu lehôt a sedení, kontaktujte prosím odbor licencovania leteckého personálu na telefónnom čísle: 02/48 777 563,  alebo na adrese: suniarova@nsat.sk ruzena.simanova@nsat.sk  alebo  letectvo.skusky@nsat.sk
 • Každý skúšobný týždeň je rátaný ako samostatné sedenie, tzn. ak žiadateľ v rámci 1 mesiaca absolvuje skúšky v priebehu 2 týždňov, využije tak 2 sedenia.
 • Dopravný úrad pridal mimoriadne termíny a v prípade preukázateľného záujmu je pripravený pridať ďalšie mimoriadne termíny.

Lehoty na vykonanie skúšok

 • V zmysle výnimky budú žiadateľom, ktorí už začali vykonávať skúšky a nemohli sa zúčastniť v mesiacoch január-marec skúšok, predlžené lehoty na vykonanie skúšok.
  • Príklad: ak žiadateľovi ostávalo k marcovému termínu 5 mesiacov (posledný termín napr. v júli) a 2 sedenia, je mu predĺžená lehota o 3 mesiace počas, ktorých sa nemohol zúčastniť skúšok (do októbra). Počet sedení ostáva nemenný.
  • V prípade nejasností ohľadom počtu lehôt a sedení, kontaktujte prosím odbor licencovania leteckého personálu
 • licencovanie leteckého personálu – teoretické skúšky: 02/48 777 563,letectvo.skusky@nsat.sklinda.suniarova@nsat.sk

Hygienické opatrenia

 • Na vstup na teoretickú skúšku je potrebné sa preukázať negatívnym COVID-19 testom (AG alebo PCR), nie starším ako 14 dní.
 • Pokiaľ je teoretická skúška rozdelená na viacero dní, je potrebné mať platný test nie starší ako 14 dní na každý deň, kedy budete prítomný na DÚ. Výnimkou je potvrdenie o očkovaní v zmysle platného uznesenia vlády alebo potvrdenie o prekonaní COVID-u nie staršie ako 180dní.
 • V skúšobnej miestnosti je potrebné mať zakrytý nos a ústa respirátorom FFP2. Preto žiadame žiadateľov, aby si priniesli  svoj respirátor.
 • Pred vstupom do skúšobnej miestnosti bude meraná telesná teplota žiadateľ Maximálna prípustná telesná teplota je 37,0 oC
 • Žiadatelia sú povinní si pri vstupe vydezinfikovať ruky pripraveným dezinfekčným prípravkom.
 • Používanie rukavíc nie je povinné.
 • Po skončení skúšky bude každé pracovné miesto vydezinfikované, vrátane použitých pomôcok.
 • Žiadateľov žiadame, aby sa v budove Dopravného úradu zdržovali čo najkratšie.
 • Klimatizácia na učebni nebude funkčná.
 • Žiadatelia budú pred začatím skúšky podpisovať čestné prehlásenie

Ospravedlňujeme za vzniknuté komplikácie, znížený komfort a žiadame všetkých uchádzačov o porozumenie a trpezlivosť.

 

15.5.2020 Oznámenie – Informácia k Nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/358 (Part-SFCL)

Dopravný úrad zverejňuje informačný dokument k Nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/358 (Part-SFCL)

Filetype iconInformácia Part-SFCL

 

16.7.2019 Oznámenie. Dopravný úrad informuje o akceptácii prevodovej správy o doplnkových kvalifikačných kategóriách zo strany EASA a začatí procesu prevodu vybraných národných doplnkových kvalifikačných kategórií. Bližšie informácie k žiadosti o prevod Filetype iconnájdete na tejto stránke. Bližšie informácie k doplnkovým kvalifikačným kategóriám Filetype iconnájdete na tejto stránke.

4.6.2019 Oznámenie. Dopravný úrad informuje o zmene v spôsobe zápisu oprávnení vyplývajúcich z osvedčenia rádiotelefonistu do preukazov spôsobilosti. Filetype iconNový zápis RT

 

13.10.2016 Dopravný úrad – divízia civilného letectva informuje žiadateľov o praktické preskúšanie inšpektorom (examinátorom ) Dopravného úradu o nasledovných podmienkach. 1. Žiadateľ zašle písomnú žiadosť o vykonanie praktického preskúšania inšpektorom (examinátorom ) Dopravného úradu na adresu Dopravný úrad Divízia civilného letectva Letisko M.R. Štefánika 823 05 Bratislava   Žiadateľ uvedie v žiadosti požadovaný  druh praktického preskúšania, typ/kategóriu lietadla, navrhovaný termín a letisko, kontaktnú adresu a adresu elektronickej pošty, kam mu má byť doručený formulár platobného predpisu a oznámenie o praktickej skúške. 2. Žiadateľ uhradí príslušný správny poplatok. Informácie o výške správnych poplatkov nájdete v Zákone o správnych poplatkoch 145/1995 Z.z (Položka 91d d) e) ). d) Praktické preskúšanie inšpektorom Dopravného úradu 1. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti …………………….. 60 eur 2. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov ………………….. 80 eur 3. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti …………………….. 80 eur 4. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov …………………… 160 eur e) Mimoriadne praktické preskúšanie inšpektorom Dopravného úradu 1. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti ……………………. 120 eur 2. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov …………………… 160 eur 3. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti …………………….. 240 eur 4. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov …………………… 320 eur Informácie o spôsobe uhrádzania správnych poplatkoch nájdete tu.   3. Žiadateľ bude následne informovaný  o dátume a mieste konania praktického preskúšania. 

19.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia