DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

3.3.2022 Oznámenie

Dopravný úrad, odbor Prevádzky lietadiel Vám oznamuje, že od 15. apríla 2022 zaháji oznamovania letových skúšok na novom formulári

Filetype iconF448-B_v2_Oznámenie Examínátora pred skúškou.  

Dovtedy bude prebiehať tzv. skúšobné obdobie s novým formulárom F448-B/v2/OPL.

Vaše prípadné postrehy, pripomienky môžete zasielať na adresu: peter.trenkner@nsat.sk

19.1.2022 Oznámenie

Informujeme žiadateľov o vykonanie teoretických skúšok, že Dopravný úrad  vypisuje mimoriadny termín v období od 24.1.2022 do 28.1.2022. Mimoriadny termín sa vzťahuje na žiadateľov, ktorým nebola umožnená účasť na teoretických skúškach v mesiaci december 2021 a január 2022 kvôli režimu OP.

Dovoľujeme si upozorniť, že na tento mimoriadny termín skúšok je potrebné zaslať novú prihlášku (formulár F028-B) na letectvo.skusky@nsat.sk.

19.1.2022 Oznámenie

Na základe „Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí“ č. 5/2022 sa teoretické skúšky vykonávajú od 19.1.2022 v zmysle dodržiavania opatrení uvedených v § 3 a § 5, nevyžaduje sa preukazovanie dokladom o  OTP.

1.1.2022 Oznámenie

 

Dopravný úrad informuje žiadateľov o skúšky teoretických vedomostí ATPL, CPL a IR že vzhľadom k zmene legislatívnych požiadaviek budú skúšky prebiehať nasledovne

 

 • Od 1.2.2022 sa na prvé skúšky budú môcť prihlásiť iba žiadatelia, ktorí absolvovali výcvikový kurz podľa nových osnov zahŕňajúci KSA100.

 

 • Žiadatelia, ktorí absolvovali výcvikový kurz podľa starých osnov nezahŕňajúcich KSA100 a začali/začnú skúšky do 30.1.2022, musia na základe výnimky EASA absolvovať skúšky do 30.09.2022.

 

 • Žiadatelia, ktorí absolvovali výcvikový kurz podľa starých osnov nezahŕňajúcich KSA100 a
  • neabsolvujú prvý pokus do 31.1.2022 alebo
  • neabsolvujú úspešne celú skúšku do 30.9.2022
   • Budú musieť absolvovať rozdielový výcvik v ATO, zahŕňajúci KSA100, a rozdiel v sylabách oboch osnov.

 

 

13.12.20121 Oznámenie

Na základe nového COVID-automatu, ktorý nadobudol platnosť od piatku 10.12.2021, sa teoretické skúšky vykonávajú v režime OP, t. j. len osoby

 • plne očkované, alebo
 • ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

 

 19.11.2021 Oznámenie

Na základe nového COVID-automatu V4.3, ktorý nadobudne platnosť od pondelka 22.11.2021, sa teoretické skúšky vykonávajú v režime OTP, t. j. len osoby

.- plne očkované,

–  testované (od odberu PCR 72 hodín, AG 48 hodín) alebo

– ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

 

 19.7.2021 Oznámenie

Dopravný úrad informuje držiteľov osvedčení zdravotnej spôsobilosti 1.triedy, že od 1. októbra 2021 je plánované spustenie prevádzky Centrálneho archívu EAMR (Európsky archív letecko-lekárskych údajov) za účelom výmeny informácii týkajúcich sa zdravotnej spôsobilosti žiadateľov o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy alebo o držiteľoch takéhoto osvedčenia.

V zmysle ustanovenia ARA.MED.160 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011 po každom vyšetrení žiadateľa o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy alebo držiteľa tohto osvedčenia licenčné úrady, AME a AeMC bezodkladne zaznamenajú údaje z vyšetrenia do archívu EAMR, alebo v prípade potreby tieto údaje aktualizujú.

Každý žiadateľ o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1.triedy bude mať zriadený prístup k svojim údajom o zdravotnej spôsobilosti cez EAMR portál https://euaviation.powerappsportals.com

Tento prístup mu bude zriadený od 1. októbra 2021 pri najbližšom vyšetrení u AME alebo v AeMC. O zriadení takéhoto prístupu bude informovaný automaticky generovaným emailom s inštrukciami pre dokončenie registrácie.

Bližšie informácie o EAMR ako aj  používateľský manuál k portálu EAMR nájdete tu: https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/easa-launches-european-aero-medical-repository-eamr

30.3.2021 Oznámenie

Dopravný úrad informuje, že od 12.4. opäť spúšťa teoretické skúšky.

Plánovanie skúšok

 • Kapacita učebne ostáva na 5 miestach. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k rýchlejšiemu zaplneniu kapacít.
 • Uprednostňovaní budú žiadatelia prihlásení na predchádzajúce termíny, najmä však žiadatelia, ktorým skončili, resp. končia lehoty na vykonanie skúšok.
 • V prípade nejasností ohľadom počtu lehôt a sedení, kontaktujte prosím odbor licencovania leteckého personálu na telefónnom čísle: 02/48 777 563,  alebo na adrese: suniarova@nsat.sk ruzena.simanova@nsat.sk  alebo  letectvo.skusky@nsat.sk
 • Každý skúšobný týždeň je rátaný ako samostatné sedenie, tzn. ak žiadateľ v rámci 1 mesiaca absolvuje skúšky v priebehu 2 týždňov, využije tak 2 sedenia.
 • Dopravný úrad pridal mimoriadne termíny a v prípade preukázateľného záujmu je pripravený pridať ďalšie mimoriadne termíny.

Lehoty na vykonanie skúšok

 • V zmysle výnimky budú žiadateľom, ktorí už začali vykonávať skúšky a nemohli sa zúčastniť v mesiacoch január-marec skúšok, predlžené lehoty na vykonanie skúšok.
  • Príklad: ak žiadateľovi ostávalo k marcovému termínu 5 mesiacov (posledný termín napr. v júli) a 2 sedenia, je mu predĺžená lehota o 3 mesiace počas, ktorých sa nemohol zúčastniť skúšok (do októbra). Počet sedení ostáva nemenný.
  • V prípade nejasností ohľadom počtu lehôt a sedení, kontaktujte prosím odbor licencovania leteckého personálu
 • licencovanie leteckého personálu – teoretické skúšky: 02/48 777 563,letectvo.skusky@nsat.sklinda.suniarova@nsat.sk

Hygienické opatrenia

 • Na vstup na teoretickú skúšku je potrebné sa preukázať negatívnym COVID-19 testom (AG alebo PCR), nie starším ako 14 dní.
 • Pokiaľ je teoretická skúška rozdelená na viacero dní, je potrebné mať platný test nie starší ako 14 dní na každý deň, kedy budete prítomný na DÚ. Výnimkou je potvrdenie o očkovaní v zmysle platného uznesenia vlády alebo potvrdenie o prekonaní COVID-u nie staršie ako 180dní.
 • V skúšobnej miestnosti je potrebné mať zakrytý nos a ústa respirátorom FFP2. Preto žiadame žiadateľov, aby si priniesli  svoj respirátor.
 • Pred vstupom do skúšobnej miestnosti bude meraná telesná teplota žiadateľ Maximálna prípustná telesná teplota je 37,0 oC
 • Žiadatelia sú povinní si pri vstupe vydezinfikovať ruky pripraveným dezinfekčným prípravkom.
 • Používanie rukavíc nie je povinné.
 • Po skončení skúšky bude každé pracovné miesto vydezinfikované, vrátane použitých pomôcok.
 • Žiadateľov žiadame, aby sa v budove Dopravného úradu zdržovali čo najkratšie.
 • Klimatizácia na učebni nebude funkčná.
 • Žiadatelia budú pred začatím skúšky podpisovať čestné prehlásenie

Ospravedlňujeme za vzniknuté komplikácie, znížený komfort a žiadame všetkých uchádzačov o porozumenie a trpezlivosť.

 

15.5.2020 Oznámenie – Informácia k Nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/358 (Part-SFCL)

Dopravný úrad zverejňuje informačný dokument k Nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/358 (Part-SFCL)

Filetype iconInformácia Part-SFCL

 

16.7.2019 Oznámenie. Dopravný úrad informuje o akceptácii prevodovej správy o doplnkových kvalifikačných kategóriách zo strany EASA a začatí procesu prevodu vybraných národných doplnkových kvalifikačných kategórií. Bližšie informácie k žiadosti o prevod Filetype iconnájdete na tejto stránke. Bližšie informácie k doplnkovým kvalifikačným kategóriám Filetype iconnájdete na tejto stránke.

4.6.2019 Oznámenie. Dopravný úrad informuje o zmene v spôsobe zápisu oprávnení vyplývajúcich z osvedčenia rádiotelefonistu do preukazov spôsobilosti. Filetype iconNový zápis RT

 

13.10.2016 Dopravný úrad – divízia civilného letectva informuje žiadateľov o praktické preskúšanie inšpektorom (examinátorom ) Dopravného úradu o nasledovných podmienkach. 1. Žiadateľ zašle písomnú žiadosť o vykonanie praktického preskúšania inšpektorom (examinátorom ) Dopravného úradu na adresu Dopravný úrad Divízia civilného letectva Letisko M.R. Štefánika 823 05 Bratislava   Žiadateľ uvedie v žiadosti požadovaný  druh praktického preskúšania, typ/kategóriu lietadla, navrhovaný termín a letisko, kontaktnú adresu a adresu elektronickej pošty, kam mu má byť doručený formulár platobného predpisu a oznámenie o praktickej skúške. 2. Žiadateľ uhradí príslušný správny poplatok. Informácie o výške správnych poplatkov nájdete v Zákone o správnych poplatkoch 145/1995 Z.z (Položka 91d d) e) ). d) Praktické preskúšanie inšpektorom Dopravného úradu 1. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti …………………….. 60 eur 2. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov ………………….. 80 eur 3. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti …………………….. 80 eur 4. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov …………………… 160 eur e) Mimoriadne praktické preskúšanie inšpektorom Dopravného úradu 1. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti ……………………. 120 eur 2. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov …………………… 160 eur 3. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti …………………….. 240 eur 4. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov …………………… 320 eur Informácie o spôsobe uhrádzania správnych poplatkoch nájdete tu.   3. Žiadateľ bude následne informovaný  o dátume a mieste konania praktického preskúšania. 

19.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia