DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

  Vydanie nariadenia komisie (EÚ) 2018/1142 zo 14.augusta 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o zavedenie určitých kategórií preukazov spôsobilosti technika údržby lietadiel, úpravu postupu preberania komponentov od externých dodávateľov a úpravu práv organizácií pre výcvik údržby.

  Nariadenie komisie (EÚ) č. 2018/1142 sa uplatňuje od 5. marca 2019. Dopravný úrad upozorňuje na uplatniteľnosť (účinnosť) nasledujúcich zmien nariadenia:

  -   ustanovenia 147.A.145a) i), ii), iii), iv), v), vi) sa uplatňujú od 5. septembra 2018

  -    ustanovenia T.A.201 odsek 3., T.A.501, T.A.716 sa uplatňujú od 5. septembra 2018

  -    v prípade údržby letúnov typu ELA1, ktoré sa nepoužívajú na prevádzku obchodnej leteckej dopravy, a lietadiel iných než letúny a vrtuľníky sa požiadavka na príslušný orgán, aby vydával preukazy spôsobilosti technika údržby lietadiel v súlade s prílohou III (časť 66) ako nové alebo ako prevedené podľa bodu 66.A.70 uvedenej prílohy, uplatňuje od 1. októbra 2019

  -    v prípade údržby letúnov typu ELA1, ktoré sa nepoužívajú na prevádzku obchodnej leteckej dopravy, a lietadiel iných než letúny a vrtuľníky sa požiadavka na osvedčujúci personál, aby bol kvalifikovaný v súlade s prílohou III (časť 66), stanovená v bode M.A.606 písm. g) a bode M.A.801 písm. b) odseku 2 prílohy I (časť M) a v bode 145.A.30 písm. g) a h) prílohy II (časť 145) uplatňuje od 1. októbra 2020.

  -    prípade letúnov s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) 5 700 kg a menej, ktoré sú vybavené viacerými turbovrtuľovými motormi a ktoré sa nepoužívajú pri obchodnej prevádzke, sa bod M.A.201 písm. g) odseky 2 a 3 prílohy I (časť M) uplatňujú od 1. januára 2025.

   Informácia pre držiteľov povolení podľa nariadenia komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností - Časť M a Časť 145.

   Dopravný úrad upozorňuje držiteľov povolenia organizácie pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti (CAMO) a povolenia na údržbu lietadiel a komponentov (AMO) na niektoré zmeny v predmetnom nariadení platné od 25. augusta 2016 a na zvýšenú frekvenciu dohľadu zameranú na uvedené zmeny.

   Zmeny sa týkajú najmä:

   Doplnenia zodpovedností podľa M.A.201 o ďalšie povinnosti subjektov zodpovedajúcich za zachovanie letovej spôsobilosti vrátane údržby.

   Zavedenia systému technického denníka lietadla  podľa M.A.306 pre obchodnú leteckú dopravu, obchodnú špeciálnu prevádzku a komerčnú prevádzku schválenej výcvikovej organizácie.

   Vykonávania údržby podľa M.A.402 a 145.A.48.

    Organizácie sú povinné upraviť svoje CAME a MOE a zmeny dokumentácie zaslať  na schválenie Dopravnému úradu do 28.02.2017.

    Postup Dopravného úradu, ktorým sa stanovujú podmienky údržby lietadiel vykonávanej na neschválených miestach
    Požiadavky na vykonávanie údržby na neschválených miestach (Filetype iconTU).

     Zmena Osvedčení o overení letovej spôsobilosti
     Na základe článku 8, bod 6a) Nariadenia komisie (EÚ) č.1321/2014 musia organizácie, ktoré sú schválené na overovanie letovej spôsobilosti od 1.1.2016 vydávať Osvedčenia o overení letovej spôsobilosti na nasledujúcich formulároch:

     CAMO – EASA Formulár 15b), 4.vydanie
     AMO – EASA Formulár 15c), 1.vydanie

      Zmena žiadosti na vydávanie Osvedčenia letovej spôsobilosti
      Dňa 10.03.2015 vydal Dopravný úrad novú žiadosť o prvé vydanie Osvedčenie letovej spôsobilosti.
       Spôsob písania dátumov do dokladov na palube lietadla
       Dňa 10.02.2015 vydal Dopravný úrad nasledujúce odporúčanie na území Slovenska. V priebehu kontrol vykonaných na lietadlách zapísaných v Registri lietadiel Slovenskej republiky kompetentnými orgánmi iných členských štátov EÚ sa vyskytol problém v jednoznačnosti dátumov uvedených na dokladoch vydaných organizáciami schválenými na Slovensku. Preto z uvedeného dôvodu odporúčame všetkým organizáciám schváleným na výrobu, údržbu a riadenie zachovania letovej spôsobilosti aby na všetkých dokumentoch k lietadlu (osvedčenie o uvoľnení lietadla do prevádzky, ARC, PtF) používali nasledujúce formy dátumov:
       1. dvojjazyčné napr.: 21. január 2015/January 21, 2015;
       2. v angličtine formou DD.MMM RRRR napr.: 21. dec 2015 alebo 21. DEC 2015;
       3. v angličtine formou DD. Month RRRR napr.: 08. January 2015;
       4. v angličtine formou Month DD, RRRR napr.: February 14, 2015.

       Týmto spôsobom predídete ďalším zbytočným problémom a nejasnostiam, ktoré v vznikali pri používaní číselného označenia (napr.: 01.01.2015) alebo slovenského ekvivalentu (napr.: 01. mája 2015) pri kontrolách kompetentnými orgánmi iných členských štátov EÚ.

        Systém dobrovoľného hlásenia udalostí v civilnom letectve na Slovensku
        Dňa 26.01.2015 Dopravný úrad sprístupnil verejnosti na svojej webovej stránke (TU) nový spôsob oznámenia akékoľvek hlásenia ohrozujúceho bezpečnosť v civilnom letectve. Túto možnosť môže využiť akákoľvek osoba v akomkoľvek vzťahu so schválenou organizáciou Dopravným úradom. V tomto prípade sa to vzťahuje aj na organizácie schválené na projektovanie, výrobu, údržbu lietadiel a ich komponentov a organizácie vykonávajúca riadenie zachovania letovej spôsobilosti lietadiel.
         Vydanie nového nariadenia Komisie (EÚ) č.1321/2014
         Dňa 06.01.2015 nadobudlo účinnosť nové nariadenia Komisie (EÚ) č.1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčasti a zariadení leteckej techniky a o schválení organizácií a personálu zapojených do týchto činností.  Vydaním nariadenia Komisie (EÚ) č.1321/2014 sa zrušuje nariadenie Komisie č.2042/2003. Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na nariadenie Komisie (EÚ) č.1321/2014 a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VI k nariadeniu Komisie (EÚ) č.1321/2014.
          Usmernenie pre organizácie riadiace zachovanie letovej spôsobilosti (CAMO) s kompetenciou predlžovať a/alebo vydávať osvedčenie o overení letovej spôsobilosti (ARC)
          Divízia civilného letectva Dopravného úradu vydala dňa 23.06.2014 nasledujúce usmernenie (Filetype iconTU) k plneniu požiadaviek bodov M.A.710 a M.A.901 Nariadenia Komisie (ES) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností v znení neskorších predpisov pri procesoch vydávania a predlžovania platnosti osvedčenia o overení letovej spôsobilosti (ďalej len „ARC“), z dôvodu, že pri kontrole doručených ARC na Dopravný úrad a pri kontrolách vykonaných u prevádzkovateľov lietadiel zapísaných v Registri lietadiel SR boli zistené nedostatky, ktoré nie sú v súlade s nariadením (napr. nesprávne uvedený dátum platnosti, neodstránené zistenia pred vydaním ARC apod.).

          UPOZORNENIE:
          ARC a odporúčacia správa, na základe ktorej bude vydané ARC, môže byť vydané len v prípade, že boli všetky zistenia z overenia letovej spôsobilosti odstránené (t.j. všetky zistenia úrovne 1 a 2)!
          Každé zistenie požaduje nápravne opatrenie pred vydaním ARC alebo odporúčacej správy. Nápravné opatrenie musí byť dostatočné k otvoreným zisteniam, musí byť vykonané a overené personálom overujúcim letovú spôsobilosť, ktorý vykonal overenie, ešte pred samotným vydaním ARC alebo odporúčacej správy.

          V prípade ak CAMO nevydá po vykonaní overenia letovej spôsobilosti ARC alebo odporúčaciu správu, t.j. lietadlo nie je v súlade s požiadavkami letovej spôsobilosti, musí to oznámiť príslušnému úradu, ktorý zapísal lietadlo do registra lietadiel do 72 hodín od rozhodnutia.

          V prípade, že ARC vydala alebo predĺžila oprávnená CAMO organizácia je povinnosť organizácie poslať kópiu vydaného ARC do 10 dní  od vystavenia alebo predĺženia na Dopravný úrad poštou. Informatívne môže CAMO organizácia poslať naskenovanú kópiu ARC na adresu register@nsat.sk.

           © Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

           Dodávateľ portálového riešenia