DOPRAVNÝ ÚRAD

Spôsobilosť pilotov na diaľku

Všeobecné podmienky vykonania letu s bezpilotným lietadlom je nutné dodržiavať za každých okolností bez ohľadu na kategóriu prevádzky „otvorená“/ „osobitná“.

Pred vykonaním prevádzky UAS je pilot na diaľku povinný:

a) oboznámiť sa s pokynmi výrobcu, ktoré poskytol výrobca UAS;
b) byť spôsobilý na vykonávanie úlohy v príslušnej podkategórii plánovanej prevádzky UAS v súlade s nariadením (EÚ) 2019/947;
c) oboznámiť sa s aktuálnymi informáciami relevantnými pre plánovanú prevádzku UAS o vzdušnom priestore, v ktorom sa prevádzka bude vykonávať;
d) pozorovať prevádzkové prostredie, kontrolovať prítomnosť prekážok a v prípade, že neprevádzkuje v rámci podkategórie A1 bezpilotné lietadlo uvedené v ustanovení UAS.OPEN.020 bode 5 písm. a), b) alebo c), kontrolovať prítomnosť akejkoľvek nezúčastnenej osoby;
e) zabezpečiť, aby bol UAS schopný bezpečne ukončiť plánovaný let a v prípade potreby skontrolovať, či je priama diaľková identifikácia aktívna a aktualizovaná;
f) overiť, či hmotnosť UAS vybaveného ďalším užitočným zaťažením nepresahuje MTOM definovanú výrobcom ani maximálnu MTOM pre jeho triedu.

Minimálny vek pilotov na diaľku, ktorí ovládajú UAS v „otvo­renej“ a „osobitnej“ kategórii je 16 rokov.
Dosiahnutie minimálneho veku pilota na diaľku sa nevyžaduje:

a) ak ovláda UAS v rámci podkategórie A1 uvedenej v časti A prílohy nariadenia (EÚ) 2019/947, triedy C0 vymedzený v časti 1 prílohy k nariadeniu (EÚ) 2019/945, ktorý je hračkou v zmysle smernice 2009/48/ES;
b) v prípade, ak ide o súkromne vyrobený UAS s MTOM menej ako 250 g;
c) ak vykonáva prevádzku pod priamym dohľadom pilota na diaľku, ktorý spĺňa požiadavky v odseku 1 a článku 8 nariadenia (EÚ) 2019/947.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia