DOPRAVNÝ ÚRAD

Examinátori

Dopravný úrad je oprávnený  osvedčovať žiadateľov o examinátorské osvedčenia  a určiť ich počet podľa svojich  potrieb. Dopravný úrad určí a osvedčí za examinátorov kvalifikované a bezúhonné osoby, aby v jeho zastúpení vykonávali skúšky spôsobilosti, preskúšania odbornej spôsobilosti alebo hodnotenia odbornej spôsobilosti.

Program dohľadu na monitorovanie činnosti examinátorov, podmienky výberu, informácie o administratívnych postupoch pri podávaní žiadostí o osvedčenie examinátora, ako aj informácie týkajúce sa vykonávania preskúšaní sú uvedené v dokumente Filetype iconOsvedčovanie a monitorovanie činnosti examinátorov.

Postup pre implementáciu požiadaviek týkajúcich sa oprávnení letového personálu pre výkonnostnú navigáciu PBN, jej kvalifikáciu, získanie a platnosť, ako aj postupy pre examinátorov sú uvedené v dokumente Filetype iconPostup DÚ pre implementáciu PBN.

Na tejto stránke nájdete zoznamy examinátorov.
Na tejto stránke nájdete potrebné protokoly a formuláre.


Informácie pre zahraničných examinátorov/Information for foreign examiners can be found in the document Filetype iconForeign examiner standardisation procedure. Oznámenie examinátora pred skúškou/Examiner Notification Prior To The Test ( F093-B ) can be found on this page

Pred vykonaním skúšky spôsobilosti, preskúšania odbornej spôsobilosti alebo hodnotenia spôsobilosti je examinátor povinný zaslať e-mailom oznámenie o svojom zámere na adresu  letectvo.skusky@nsat.sk a air.operations@nsat.sk.

 

Examinátor v oznámení uvedie:

  • svoje meno, priezvisko  a  číslo osvedčenia,
  • meno a priezvisko žiadateľa o preskúšanie,
  • druh skúšky/preskúšania,
  • dátum skúšky/preskúšania (podľa uvedenej tabuľky),
  • scan/kópiu dokladov o tom, že sa oboznámil s priebehom výcviku žiadateľa a s výsledkami jeho výcviku.
Lehoty oznamovania preskúšaní examinátormi
ZískaniePredĺženieObnovenie
do 3 mesiacov3 mesiace – 1 rok1 rok -
Preukazy spôsobilosti
PPLA
CPLB
ATPLC
Triedne kvalifikačné kategórie
SEPAOOAB
MEPAOOAB
SETAOOAB
TMGAOOAB
Typové kvalifikačné kategórie
SPABOABC
MPABOABC
SPA-HPABOABC
Prístrojové kvalifikačné kategórie
IR-SEBOABC
IR-MEBOABC
Inštruktorské  kvalifikačné kategórie
FIBOBBC
CRIBOBBC
TRIBABCC
STICABCC
SFICABCC
IRICABCC
Skratky :
O – nepožaduje sa
A – minimálne 3 dni pred preskúšaním
B – minimálne 5 dní pred preskúšaním
C – minimálne 10 dní pred preskúšaním

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia