DOPRAVNÝ ÚRAD

Examinátori

Dopravný úrad je oprávnený  osvedčovať žiadateľov o examinátorské osvedčenia  a určiť ich počet podľa svojich  potrieb. Dopravný úrad určí a osvedčí za examinátorov kvalifikované a bezúhonné osoby, aby v jeho zastúpení vykonávali skúšky spôsobilosti, preskúšania odbornej spôsobilosti alebo hodnotenia odbornej spôsobilosti.

Program dohľadu na monitorovanie činnosti examinátorov, podmienky výberu, informácie o administratívnych postupoch pri podávaní žiadostí o osvedčenie examinátora, ako aj informácie týkajúce sa vykonávania preskúšaní sú uvedené v dokumente Filetype iconOsvedčovanie a monitorovanie činnosti examinátorov.

Postup pre implementáciu požiadaviek týkajúcich sa oprávnení letového personálu pre výkonnostnú navigáciu PBN, jej kvalifikáciu, získanie a platnosť, ako aj postupy pre examinátorov sú uvedené v dokumente Filetype iconPostup DÚ pre implementáciu PBN.

Na tejto stránke nájdete zoznamy examinátorov.
Na tejto stránke nájdete potrebné protokoly a formuláre.


Informácie pre zahraničných examinátorov/Information for foreign examiners can be found in the document Filetype iconForeign examiner standardisation procedure. Oznámenie examinátora pred skúškou/Examiner Notification Prior To The Test ( F093-B ) can be found on this page. List of foreign examiners accpted by Transport Authority can be found on this page.

Pred vykonaním skúšky spôsobilosti, preskúšania odbornej spôsobilosti alebo hodnotenia spôsobilosti je examinátor povinný zaslať e-mailom oznámenie o svojom zámere na adresu  letectvo.skusky@nsat.sk a air.operations@nsat.sk.

 

Examinátor v oznámení uvedie:

  • svoje meno, priezvisko  a  číslo osvedčenia,
  • meno a priezvisko žiadateľa o preskúšanie,
  • druh skúšky/preskúšania,
  • dátum skúšky/preskúšania (podľa uvedenej tabuľky),
  • scan/kópiu dokladov o tom, že sa oboznámil s priebehom výcviku žiadateľa a s výsledkami jeho výcviku.
Lehoty oznamovania preskúšaní examinátormi
ZískaniePredĺženieObnovenie
do 3 mesiacov3 mesiace – 1 rok1 rok -
Preukazy spôsobilosti
PPLA
CPLB
ATPLC
Triedne kvalifikačné kategórie
SEPAOOAB
MEPAOOAB
SETAOOAB
TMGAOOAB
Typové kvalifikačné kategórie
SPABOABC
MPABOABC
SPA-HPABOABC
Prístrojové kvalifikačné kategórie
IR-SEBOABC
IR-MEBOABC
Inštruktorské  kvalifikačné kategórie
FIBOBBC
CRIBOBBC
TRIBABCC
STICABCC
SFICABCC
IRICABCC
Skratky :
O – nepožaduje sa
A – minimálne 3 dni pred preskúšaním
B – minimálne 5 dní pred preskúšaním
C – minimálne 10 dní pred preskúšaním

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia